ПРИСЯГА У СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ ТА ЦИВІЛЬНО- ПРАВОВИХ ВІДНОСИНАХ ПРАВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ у ХVІ – першій половині ХVІІ ст.

О. В. Крупка

Анотація


Проаналізовані норми державного законодавства та практичні аспекти реалізації інституту присяги у публічному просторі та у сфері матеріального права на землях Правобережної України у ХV – першій половині ХVІІ ст. Доведено, що присяга реалізо- вувала ідею публічності в українському суспільно-правовому житті, а процедура прися- гання була самостійним видом доказу у цивільному судочинстві

Ключові слова


присяга; публічність; цивільно-правові відносини; процедура; судочинство; гродський суд; земський суд; Головний Трибунал

Повний текст:

PDF

Посилання


Актова книга Житомирського гродського уряду 1611 року / [Підготували до видання А.М. Матвієнко,

В.М. Мойсієнко]. – Житомир, 2002. – 390 с.

Актова книга Житомирського міського уряду кінця XVI ст. (1582-1588 рр.) / [Підготував до видання

М. К.Бойчук]. – К.: Наукова думка, 1965. – 191 с.

Акты Литовской метрики / [Собраны Ф.Леонтовичем]. Т. 1. Вип. 2. – Варшава, 1897. – 255 с.

Архив Юго-Западной России, издаваемый Временною комиссией для разбора древних актов, Высочайше

утвержденною при Киевском военном, Подольском и Волынском генерал-губернаторе. Ч. І. Т. 1. Акты,

относящиеся к истории православной церкви в Юго-Западной России (1481-1596 гг.) [Под ред.

Н. Иванишева] – К., 1859. – X+554 с.

Блок М. Апология истории / М. Блок. – М.: Наука, 1973. – 232 с.

Гурбик А.О. Місцеве самоврядування в суспільній свідомості і практиці / А.О. Гурбик // Українське

суспільство на зламі середньовіччя та нового часу : нариси з історії ментальності та національної

свідомості. – К., 2001. – С. 250-277.

Законодательные акты Великого княжества Литовского XV-XVI вв. / [Сборник материалов под редакцией

И.И. Яковкина]. – Ленинград: Соцекгиз, 1936. – 155 с.

Захарченко П.П. Історія держави і права України: Підручник / П.П. Захарченко. – К., Атіка, 2004. – 368 с.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, ф. 59, № 40.

Крупка О. В. Реалізація принципів публічності і моральності в праві та судочинстві на землях

Правобережної України в ХVІ – першій половині ХVІІ ст. / О.В. Крупка // Слов’янський вісник. Збірник

наукових праць. – Рівне, 2014. – Вип. 20. – Ч. 1. – С. 64-75.

Ковальський М. Етюди з історії Острога. Нариси / Ковальський М. – Острог, 1998. – 287 с.

Лаппо И.И. Земский суд в Великом княжестве Литовском в конце XVI в. / И.И. Лаппо. – СПб., 1897. – 39 с.

Падох Я. Історія українського судівництва / Я. Падох // Енциклопедія українознавства. [Загальна частина]. – К.,

– Т. 2. – 1995. – C. 665-670.

Статут Великого князьства Литовского 1566 года // Временник Московского общества истории и

древностей российских. – 1855. – Кн. 23. –1855. – 240+75 c.

Статути Великого князівства Литовського. У 3–х томах. / [За ред. С. Ківалова, П. Музиченка,

А. Панькова]. – Одеса, 2003. – Т. 2. (Статут ВКЛ 1566). – 2003. – 560 с.

Селянський рух на Україні 1569 – 1647 рр. [Збірник документів і матеріалів]. – К.: Наукова думка, 1993. –

с.

Старченко Н. Честь, кров і риторика. Конфлікт у шляхетському середовищі Волині (друга половина ХVI –

ХVІI століття) / Н. Старченко. – К.: Laurus, 2014. – 512 с.

Торгівля на Україні ХIV – середина XVII ст.: Волинь і Наддніпрянщина. – К.: Наукова думка, 1990. – 408 с.

Черкаський І. Громадський (копний) суд на Україні – Русі ХVІ – ХVІІІ віках / Черкаський І. // Праці комісії

для виучування історії західно–руського та вкраїнського права. – К., 1928. – Вип. 4, 5. – 1928. – 714 с.

Шаповал В. М. Присяга // Юридична енциклопедія: В 6 т. / [Редкол.: Ю.С. Шемшученко (відп. ред.) та ін.]. – К.:

Українська енциклопедія, 2003. – Т. 5: П-С. – С. 137-138.

Яковлів А. Українське право // Українська культура. [Лекції за редакцією Д. Антоновича ] / А. Яковлів. –

К.: Либідь, 1993. – C. 222–236


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.