УКРАЇНСЬКИЙ ПАТРІОТ, ДУМСЬКИЙ ДЕПУТАТ І РОСІЙСЬКИЙ «ЗЕМГУСАР» МИКОЛА БІЛЯШІВСЬКИЙ у 1906-1917 рр.

Олександр Олександрович Коник

Анотація


Розглянуто особистість українського вченого, археолога і музейного діяча Миколи Біляшевського як учасника важливих політичних процесів у Російській імперії на початку ХХ ст., одночасно у кількох іпостасях: українського патріота, кадета, думського депутата і російського земського діяча. Висвітлено казус із різночитаннями прізвища та по батькові депутата Біля шевського. Зроблено спробу проаналізувати мотиви його діяльності в цей період, впливи близького оточення на політичну позицію і прийняття рішень, особливості життєвої стратегії в цілому. На основі архівних документів висвітлено конкретні обставини його роботи як представника Всеросій-ського союзу міст у зайнятій російськими військами Галичині та Буковині в роки Першої світової війни.
Відзначено, що високий рівень спеціальних знань та професіоналізм Біляшевського разом з обережним ставленням до радикальних політичних рішень дозволили йому уникнути репресій від урядів, що часто змінювалися в Києві в ході революційних потрясінь 1917 р., та продовжувати свою наукову і професійну діяльність за різних політичних умов.


Ключові слова


Микола Біляшівський; депутат; Дума; Перша світова війна; Земгор; мотивація

Повний текст:

PDF

Посилання


Бахмат К. 100 років з дня народження відомого археолога та етнографа М. Ф. Біляшівського // Український історичний журнал.  1967. – № 10. – С. 112-113.

Бевзо О. А., Юрченко А. В. Сесія, присвячена 100-річчю народження академіка М. Ф. Біляшівського // Український історичний журнал. – 1968.  № 1. – С. 158-160.

Беляшевский Н. Ф. Ближайшие задачи археологии юга России // Археологическая летопись Южной России. – Т. V. – К., 1903. – № 1. – С. 6-14.

Беляшевский Н. Ф. Следы первобытного человека на берегах Днепра вблизи Киева // Труды VIII АС. – Т. III. – М., 1897. – С. 19-30.

Ващенко В. В. Від самопрезентації до методології: психобіоісторіографічний вимір простору історіо-писання М. Грушевського: Моногр. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2007.

Глинка Я. В. Одиннадцать лет в Государственной думе. 1906-1917 : дневник и воспоминания / Я. В. Глинка ; вступ. статья, подгот. текста, биогр. словарь и коммент. Б. М. Витенберга. – М. : Новое литературное обозрение, 2001.

Горбик В. О. Біляшівський Микола Федотович (12.10.1867-21.04.1926) / В. О. Горбик, Е. М. Піскова // Енциклопедія історії України: В 5 т. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – К.: Наук. думка, 2003 – Т. 1 : А-В. – 2003. – 668 с. : іл.

Государственная дума: Стенографические отчеты. Созыв первый. – СПб. : Гос. тип., 1906. – Ч. I. – 866 c.

Государственная дума: Стенографические отчеты. Созыв первый. – СПб. : Гос. тип., 1906. – Ч. IІ. – 867-2013 c.

Государственный архив Российской Федерации. Ф. 523, оп. 1, д. 423.

Грушевський М. У українських послів росийської думи / М. Грушевський // З біжучої хвилі. Статї й замітки на теми дня. 1905-6 р. – К. : Друкарня С. В. Кульженка, 1906. – С. 79-84.

Дідух Л. В. Академік М. Ф. Біляшівський у науковому, культурному та громадському житті України (кінець XIX  перша чверть XX ст.) : автореф. дис ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Дідух Людмила Валентинівна ; Національний ун-т «Києво-Могилянська академія».  К., 2005.

Доманицький В. Петербурзькі вісті. Перші збори Українського парламентського клубу / В. Доманицький // Громадська думка. – 1906. – № 102. – 5 травня. .

Іваницька С. Г. Українська Демократично-Радикальна партія: організаційний устрій, чисельність, соціальний склад / С. Г. Іваницька // Українська ліберально-демократична партійна еліта: «колективний портрет» (кінець ХІХ – початок ХХ століття). – Запоріжжя: Просвіта, 2011. – С. 125-136.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського НАН України. Відділ рукописів (ІР НБУ НАНУ. Відділ рукописів). – Ф. ХХХІ, спр. 9.

ІР НБУ НАНУ. Відділ рукописів. – Ф. ХХХІ, спр. 14.

ІР НБУ НАНУ. Відділ рукописів. – Ф. ХХХІ, спр. 15-22.

ІР НБУ НАНУ. Відділ рукописів. – Ф. ХХХІ, спр. 2590.

Кирьянов И. К. Российские парламентарии начала ХХ века : новые политики в новом политическом пространстве : дисс. … д-ра ист. наук : 07.00.02 / Кирьянов Игорь Константинович. – Пермь, 2009.

Ковалевська О. О. Діяльність Миколи Біляшівського в роки Першої світової війни О. О. Ковалевська // Укр. іст. журн. – 2008. № 2. – С. 119-128.

Николай Федорович Беляшевский. Депутат І Государственной думы от Киевской губернии // Кодекс : Законодательство, комментарии, консультации, судебная практика Электронный ресурс. Режим доступа : http://www.kodeks.ru.

Общий список членов Государственной Думы I, II, III, IV созывов // Новый энциклопедический словарь. – Т. 14. – СПб. : Изд-во Брокгауз-Ефрон, 1913. [Приложение к статье В. Водовозова «Государственная дума»].

Российский государственный исторический архив (РГИА), ф. 1276, оп. 2, д. 9-а.

РГИА,. ф. 1278, оп. 1 (1 созыв), д. 122.

Члены Государственной Думы первого, второго и третьего созыва // Энциклопедический словарь Русского библиографического института бр. А. и И. Гранат и Ко – 7-е изд., соверш. перераб. – М., [б. г. ]. – Т. 17.

Члены Государственной думы : (портреты и биографии) : Первый созыв, 1906-1911 г. : (сессия продолжалась с 27 апреля по 9 июля 1906 г.) / Сост. М. М. Боиович. – М. : Тип. Т-ва И. Д. Сытина, 1906.

Чмырь С. Г. Беляшевский Николай Федорович (Теодорович) // Государственная дума Российской империи: 19061917 : Энциклопедия.  М. : РОССПЭН, 2008.  С. 48.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.