ПОЛЬСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ РУХ У ПРАВОБЕРЕЖНІЙ УКРАЇНІ: РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА

Н. Ю. Громакова

Анотація


У статті досліджено особливості розвитку польського національного руху в
Правобережній Україні у другій половині ХІХ ст. Національний рух поляків у цей період представляє собою складний історичний феномен, що вплинув на трансформацію суспільно-політичного простору українських земель. Автор дійшов висновку, що формування нового способу мислення власного соціально-історичного простору учасниками польського національного руху спричинилося до перетворення регіону на арену запеклої боротьби російського, польського й українського національних проектів.


Ключові слова


польський національний рух; «органічна праця»; національний проект; націєтворення; регіональна специфіка

Повний текст:

PDF

Посилання


Баженова С. Від романтизму до реалізму. «Українська школа» в польській літературі 20–90-х років ХІХ ст.: етапи діяльності, історія України в творчості її представників. Монографія / Стефанія Баженова. – Кам’янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2009. – 400 с.

Бовуа Д. Гордиев узел Российской империи: Власть, шляхта и народ на Правобережной Украине (1793–1914) / Даниэль Бовуа. Автор. пер. с франц. М. Крисань. – М.: Новое литературное обозрение, 2011. – 1008 с.: ил.

Буравський О. Громадська діяльність польської інтелігенції Волині, її внесок в українську і європейську науку у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.: Електронний ресурс / Олександр Буравський. – Режим доступу: http://eprints.zu.edu.ua/3602/1/Buravskiy.pdf.

Валіцький А. Три патріотизми / Анджей Валіцький; пер. з польськ. В. Гломозди // Націоналізм: Антологія / Упоряд. О. Проценко, В. Лісовий. – К.: Смолоскип, 2000. – С. 724-767.

Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної Европи від Середньовіччя до сьогодення / Пьотр Вандич. Пер. з англ. С. Грачової. – К.: Критика, 2004. – 463 с.

Дейвіс Н. Боже ігрище: історія Польщі / Норман Дейвіс; пер. з англ. П. Таращук. – К.: Вид-во Соломії Павличко «Основи», 2008. – 1080 с.: іл.

Земський Ю.С. Польська, Російська та українська еліта в змаганнях за Правобережну Україну середини ХІХ ст.: Монографія / Ю.С. Земський. – Хмельницький: Б.в., 2011. – 350 с., іл.

Ніколаєнко О.О. Польська пансіонна жіноча освіта на Правобережжі наприкінці ХІХ ст.: Електронний ресурс / Режим доступу: https://keui.files.wordpress.com/2013/12/24_nikolaenko.pdf

Поліщук Ю. Національні меншини Правобережжя України у контексті етнічної політики Російської імперії (кінець XVIII – початок ХХ ст.): Монографія: Електронний ресурс / Ю. Поліщук. – Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАН України, 2012. – 432 с. – Режим доступу: http://www.ipiend.gov.ua/img/monograph/ file/naz_menshyny_site_154.pdf.

Снайдер Т. Перетворення націй. Польща, Україна, Литва, Білорусь 1569 – 1999 / Тімоті Снайдер. Пер. з англ. А. Котенка, О. Надтоки. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2012. – 464 с.

Шпорлюк Р. Формування модерних націй: Україна – Росія – Польща / Роман Шпорлюк. Пер. з англ. Г. Касьянова, М. Климчука, М. Рябчука, Я. Стріхи, Д. Матіяш, Х. Чушаак. – К.: ДУХ І ЛІТЕРА, 2013. – 552 с.