Описи фондів земських установ у державних архівах України: історія складання й інформаційне значення

Олексій Анатолійович Макієнко

Анотація


Розкрито умови та обставини створення описів фондів земських установ у контексті вітчизняного архівного будівництва ХХ – початку ХХІ ст., визначено інформаційні можливості архівних описів для вивчення історії, структури й складу фондів земських установ у державних архівах України.

Ключові слова


фонди земських установ; архівні описи; довідковий апарат; документна інформація

Повний текст:

PDF

Посилання


Українська архівна енциклопедія / Гол. ред. І. Б. Матяш. – К., 2008. – 880 с.

Алексеева Е. В., Афанасьева Л. П., Бурова Е. М., Осичкина Г. А. Опись – важнейший архивный справочник (история и методика составления) // Делопроизводство. – 2004. – № 2. – С. 98-101.

Шобухов М. Н. Описание документальных материалов в архивах дореволюционной России. – М., 1955. – 66 c.

Шобухов М. Н. Составление и издание описей документальных материалов в архивах СССР. – М., 1959. – 96 c.

Автократов В. Н. Теоретические проблемы отечественного архивоведения. – М., 2001. – 396 с.

Матяш І. Б. Архівна наука і освіта в Україні 1920-1930-х років. – К., 2000. – 591 с.

Христова Н. Архівне описування: історія та аспекти подальшого розвитку // Архіви України. – 2009. – № 3-4. – С. 21-26.

Основні правила роботи державних архівів України / Держкомархів України, УНДІАСД. – К., 2004. – 228 с., з додатками.

Нариси історії архівної справи в Україні / За ред. І. Б. Матяш, К. І. Климової. – К., 2002. – 612 с.

Фонди [Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України]. – Режим доступу: URL: http://tsdavo.org.ua/4/stocks. – Назва з екрану.

Центральный государственный исторический архив УССР в Киеве: Путеводитель. – К., 1958. – 348 с.

Дополнение к путеводителю ЦГИА УССР в г. Киеве / Сост. В. Коновалова. – К., 1986. – 45 с.

Бердянська повітова земська управа, м. Бердянськ Бердянського повіту Таврійської губернії, ф. 269: Архівний опис № 1 справ постійного зберігання за 1868-1911 рр. / Держархів Запорізької обл. – Запоріжжя, 2006. – Машинопис. – 5 арк.

Александровская уездная земская управа, г. Александровск Александровского уезда Екатеринославской губернии, ф. 56: Архивная опись № 2 дел постоянного хранения за 1872-1916 гг. / Госархив Запорожской обл. – Запорожье, 2008. – Машинопись. – 16 лл.

Держархів Чернігівської обл., відділ у м. Ніжині, ф.Р-5301, оп. 1, спр. 8, 49 арк.

Нежинская уездная земская управа, г. Нежин Нежинского уезда Черниговской губернии, ф. 342: Архивная опись № 1 дел постоянного хранения за 1851-1919 гг. / Госархив Черниговской обл., отдел в г. Нежине. – Нежин, [б.г.]. – Машинопись. – 179 лл.

Обіжник ЦАУ УСРР № 2485 від 22 листопада 1926 р. «Про встановлення черги в галузі розбору та опису архівних матеріялів» // Бюлетень Укрцентрархіву. – 1926. – № 17(19). – С. 1-2.

Примірні описи: Збірник з вступною статтею та за редакцією проф. В. І. Веретеннікова / ЦАУ УСРР; укл. М. Ф. Грибін, О. П. Насонова. – Харків, 1928. – XII+51 с.

Дифференцированный подход к описанию документальных материалов (методические рекомендации). – М., 1969. – Вып. 1: Основы дифференцированного подхода при переработке и усовершенствовании описей. – 31 с.

Харьковская губернская земская управа, г. Харьков, ф. 304: Архивная опись № 1 дел постоянного хранения за 1865-1919 гг.: в 4 т. / Госархив Харьковской обл. – Харьков, [1954].

Архівні зібрання України: Анотовані реєстри. – Режим доступу: URL: http://www.archives.gov.ua/Publicat/Guidebooks/Reestry.php. – Назва з екрану.

Государственный архив Днепропетровской области, ф.Р-1684: Архивная опись № 2 дел постоянного хранения за 1772-1930 гг. / Госархив Днепропетровской обл. – Днепропетровск, [б.г.]. – Машинопись. – 132 лл.

Государственный архив Днепропетровской области, ф.Р-1684: Архивная опись № 3 дел постоянного хранения за 1916-1932 гг. / Госархив Днепропетровской обл. – Днепропетровск, [б.г.]. – Машинопись. – 157 лл.

Макієнко О.А. Колекції земських видань у бібліотечних зібраннях державних архівів України: походження, склад, історична доля / О. А. Макієнко // Гуржіївські історичні читання: Зб. наук. праць. – Черкаси, 2011. – Вип. 4. – С. 51-54.

Одесская уездная земская управа, г. Одесса Одесского уезда Херсонской губернии, ф. 91: Архивные описи № 1а, 1б дел постоянного хранения за 1866-1920 гг. / Госархив Одесской обл. – Одесса, 1929. – 85 лл.

Одесская уездная земская управа, г. Одесса Одесского уезда Херсонской губернии, ф. 91: Архивная опись № 2 дел постоянного хранения за 1890-1920 гг. / Госархив Одесской обл. – Одесса, [б.г.]. – 10 лл.

Держархів Одеської обл., спр. ф. 91, 35 арк.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.