Державна податкова політика в промисловості та торгівлі в 1921-1925 рр. (на прикладі Петрограду-Ленінграду)

Олена Михайлівна Орленко

Анотація


Проаналізовано державну податкову політику в промисловості і торгівлі в 1921-1925 рр. на прикладі Петрограду-Ленінграду, зроблено висновок, що в зазначений період історичного розвитку податки були ефективним засобом тиску на приватних підприємців.

Ключові слова


нова економічна політика; промисловий податок; патентний збір; зрівнювальний збір; приватники

Повний текст:

PDF

Посилання


Архипов В. Л., Морозов Л. Ф. Борьба против капиталистических элементов в промышленности и торговле, 20-е – начало 30-х годов / В. Л. Архипов, Л. Ф. Морозов. – М. : Мысль, 1978. – 263 с.

А.У. Торговля Северо-западной области за 1925/26 б.г. // Финансовый бюллетень. Орган Управления Уполнаркомфина Северо-западной области и Ленинградского Губфинотдела. – 23 марта 1927. – № 10. – С. 5-6.

Брейтерман А. Д. О тяжести прямого обложения в городах / А. Д. Брейтерман // Вестник финансов. – 1925. – № 1. – С. 100-115.

Гурьев А. А. Обложение промышленности и торговли в 1921/23 г. и за первое полугодие 1923/24 г. / А. А. Гурьев // Экономическое обозрение. – 1924. – Вып. 17/18. – С. 31-45.

Деятельность Московского губфинотдела за вторую половину 1921 г. // Вестник финансов. – 1922. – № 6. – С. 31-32.

Лантух В. В. Податкова державна політика у відношенні приватної торгівлі на Україні в 20-х роках / В. В. Лантух // Питання історії СРСР: Респ. міжвід. наук. зб. – Харків : Основа, 1991. – Вип. 36. – С. 39-46.

Марьяхин Г. Л. Очерки истории налогов с населения СССР / Г. Л. Марьяхин. – М. : Финансы, 1964. – 252 с.

Налоги: Сборник декретов, инструкций и циркуляров на 1921-1922 гг. / Центроналог. – Пг.; М. : Изд-во Финансово-Экономического Бюро НКФ, 1922. – 772 с.

Петухова Н. Е. История налогообложения в России в ІХ – ХХ вв.: Учеб. пособие / Н. Е. Петухова. – М. : Вузовский учебник, 2009. – 416 с.

Постановление ЦИК СССР «О налоговых льготах для городских кустарей и ремесленников» // Режим електронного доступу : http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=ESU;n=16410

Результаты обложения уравсбором в Ленинграде : Хроника // Финансовый бюллетень. Орган Управления Уполнаркомфина Северо-западной области и Ленинградского Губфинотдела. – 1 июля 1925. – № 9. – С. 5.

СУ РСФСР – 1921. – № 56. – ст. 354.

СУ РСФСР – 1921. – № 62 – ст. 454.

СУ РСФСР – 1923. – № 5 – ст. 88.

Ткаченко І. В. Приватна промисловість Москви в роки нової економічної політики : дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Харківський національний ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Х., 2006. – 226 арк. – Бібліогр.: арк. 192-220.

Третий отчет Совету труда и обороны (за январь-март 1922 г.). – Петроград : 1-я тип. Глав. Упр. Гос. Издат, 1922. – 237 с.

ЦГА СПб, ф. 8, оп. 1, д. 1088. – 34 арк.

ЦГА СПб, ф. 1963, оп. 4, д. 267. – 551 арк.

ЦГА СПб, ф. 1963, оп. 5, д. 45. – 327 арк.

Экономическая жизнь: Газета СТО и Экономического совещания СССР. – М., 1922.