Українське питання в політиці намісника Галичини А. Потоцького (1903-1908 рр.)

Алла Алимівна Кучеренко

Анотація


Розглянуто українсько-польські відносини на початку ХХ ст. в Галичині. Зосереджено увагу на діяльності намісника Галичини Анджея Потоцького (1903-1908). Встановлено, що намісник не зумів добитися компромісу між поляками та українцями. Загострення протиріч між двома головними етносами Галичини обумовило замах на намісника.

Ключові слова


Галичина; намісник; українське питання

Повний текст:

PDF

Посилання


Аркуша О. Краківський консерватизм та українське питання в Галичині на зламі ХІХ ст. / О. Аркуша // Молода нація. – 1997. – Вип. 6. – C. 143-157.

Аркуша О. Міхал Бобжинський та українське питання в Галичині / О. Аркуша // Вісник Львівського університету. – Серія історична. – Львів, 2000. – Вип. 35-36. – С. 168-206.

Дашкевич Я. Р. Східна Галичина: етнічні відносини, національні міфи та менталітети / Я. Дашкевич // Україна в минулому. – Київ-Львів, 1994. – Вип. 6. – С. 78-93.

Демкович-Добрянський М. Потоцький і Бобжинський. Цісарські намісники Галичини. 1903-1913 // М. Демкович-Добрянський. – Рим : Український католицький університет св. Климента Папи, 1987. – Т. 59. – 132 с.

Зашкільняк Л. O. Польська історія та історіографія кінця ХІХ – початку ХХ ст. в оцінці галицьких українських істориків / Л. Зашкільняк // Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. / рod red. J. Maternickiego, L. Zaszkilniaka. – Rzeszów : Wyd. URz., 2005. – T. 3. – S. 231-244.

Зашкільняк Л. Історія Польщі / Л. Зашкільняк, М. Крикун. – Львів : ЛНУ ім. І. Я. Франка, 2002. – 752 с.

Кугутяк М. В. Галичина: сторінки історії. Нарис суспільно-політичного руху (ХІХ ст. – 1939 р.) / М. Кугутяк. – Івано-Франківськ : Плай, 1993. – 199 с.

Левицький К. Д-р Михайло Бобжинський в українській політиці / К. Левицький // Діло. – 1935. – Ч. 187. – 17 липня.

Лисяк-Рудницький І. Польсько-українські стосунки: тягар історії // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе / Центр досліджень історії ім. Петра Яцека Канадського інституту українських студій Альбертського університету. Західна історіографія України: В 2 т. – Вип. 1. – К. : Основа, 1994. – Т. 1. – С. 83-110.

Лисяк-Рудницький І. Українці в Галичині під австрійським пануванням // Лисяк-Рудницький І. Історичні есе / Центр досліджень історії ім. Петра Яцека Канадського інституту українських студій Альбертського університету. Західна історіографія України: В 2 т. – Вип. 1. – К. : Основа, 1994. – Т. 1. – С. 411-450.

Михальський Ю. Польські демократи та українське питання в Галичині / Ю. Михальський // Вісник Львівського університету. – Львів : ЛДУ ім. Івана Франка, 1998. – Вип. 33. – Серія історична. – С. 122-131.

Мудрий М. Галицькі намісники в системі українсько-польських взаємин (1849-1914) / М. Мудрий // Вісник Львівського університету. – Львів : ЛДУ ім. Івана Франка, 1998. – Вип. 33. – Серія історична. – С. 91-101.

Мудрий М. Українсько-польські відносини в Галичині у 1867-1890 роках: політичний аспект : автореф. дис. … канд. іст. наук / М. Мудрий. – Львів : ЛДУ ім. І. Франка, 1997. – 18 с.

Плекан Ю. В. Польсько-українське протистояння в боротьбі за реформування виборчого законодавства до Австрійського парламенту та Галицького сейму (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) : автореф. дис. … канд. іст. наук / Ю. Плекан. – Чернівці : ЧНУ, 2004. – 18 с.

Сінкевич Є. Г. Міхал Бобжинський: життєвий шлях та наукова діяльність (1849-1935) / Є. Сінкевич // Сумська старовина: Наук. журн. з історії та культури України. – Суми : СДУ, 2006. – № 20. – С. 90-95.

Сінкевич Є. Г. Міхал Бобжинський: суспільно-політична діяльність / Є. Сінкевич // Історичний архів. Наукові студії: Зб. наук. праць. – Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – Вип. 5. – С. 60-63.

Сисин Ф. З історії польсько-українських стереотипів / Ф. Сисин // Польсько-українські студії : матеріали міжнародної наук. конф., Кам`янець-Подільський, 29-31 травня 1992 р. : Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість. – К. : Либідь, 1993. – Т. 1. – С. 18-23.

Франко І. Я. Пан Бобжинський як поступовець // Франко І. Історичні праці (1883-1890): Зібр. тв. у 50 т. – Кн. 2. – К. : Наук. думка, 1985. – Т. 46. – С. 550-562.

Франко І. Я. Поляки і русини // Франко І. Історичні праці (1883-1890): Зібр. тв. у 50 т. – Кн. 2. – К. : Наук. думка, 1985. – Т. 46. – С. 317-330.

Чорновол І. П. Польсько-українська угода 1890-1894 рр.: ґенеза, перебіг подій, наслідки: Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Інститут українознавства ім. Івана Крип’якевича НАН України. – Львів, 1995. – 203 с.

Bobrzyński M. Z moich pamiętników / Bobrzyński M. ; wstęp i przypisy A. Galos. – Wrocław ; Kraków : Wyd. Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, 1957. – XXXII, 404 s.

Wereszycki H. Historia polityczna Polski 1864-1918 / H. Wereszycki. – Wrocław-Kraków-Gdańsk-Łódź : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. – 310 s.

Дильонгова Г. Історія Польщі. 1795-1990 / Г. Дильонгова ; пер. з польської М. Кірсенка. – К. : Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2007. – 235 с.

Коко Е. Польсько-українські відносини в суспільно-культурній галузі в ХІХ – ХХ ст. (до 1914 р.) / Е. Коко ; пер. з польської // Українсько-польські відносини в Галичині у ХХ ст.: Матеріали міжнародної наук.-практ. конф. (21-22 листопада 1996 р.). – Івано-Франківськ : Плай, 1997. – С. 8-13.

Moklak J. Ukraińskie tradycje parlamentarne XIX – XX wiek / J. Moklak. – Kraków, 2009. – 259 s.

Buszczyński S. Sąd cudzoziemca o historycznej szkole krakowskiej / S. Buszczyński // Obrona spotwarzonego narodu. – Wyd. 2. – Kraków : Nakladem komitetu, 1894. – Zesz. 3. – Cz. 1

Zwoliński Ł. Jeden ze “stańczyków” / Ł. Zwoliński // Dziś. Przegląd Spoleczny. –Warszawa. – 2005. – R. 16. – Nr. 10. – Październik. – S. 137-140

Мудрий М. Змагання за українські університети в Галичині / М. Мудрий. – Львів-Нью-Йорк : НТШ, 1999.

Сінкевич Є. Г. Краківська історична школа в польській історіографії / Є. Г. Сінкевич. – Миколаїв, 2010.

Плекан Ю. Польсько-українські взаємини на початку XX століття у Галичині / Ю. Плекан // Питання історії України : Зб. наук. статей кафедри історії України Чернівецького нац. ун-ту ім. Юрія Федьковича. – Чернівці : «Зелена Буковина», 2006. – Том 9.

Ukraine`s clam to Freedom. – New York, 1915. – p. 87-88

Wereszycki H. Historja polityczna Polski popowstaniowej 1864-1918 / H. Wereszycki. – Warszawa, 1948.

Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців 1848-1914 / К. Левицький. – Львів, 1926-1927.

Protokolle über die Sitzungen des Hauses der Abgeordneten des österreichischen Reichsrates: Stenograph. –Wien, 1907-1908. – XVIII. – 3680-91

Монолатій І. «Галицький» компроміс 1914 року: старт чи фініш українсько-польського примирення? «Січинський – Потоцький» і політичне насильство в Галичині / І. Монолатій // Ї. – 2010. – № 64.

Szujski J. Chocim i Cecora / S. Smolka. – Wyd. 2. – Warszawa : Nakł. Gebethnera i Wolffa, 1925.

Buszko J. Kryzys polityczny 1908 roku w Galicji / J. Buszko. – Kraków : Wyd. Literackie, 1971. – 67 s.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.