Джерела з історії української еміграції в Німеччині у фондах Архіву Федеральної Землі Берлін (Німеччина, Берлін)

Дмитро Васильович Бурім

Анотація


Досліджено джерела з історії української еміграції в Німеччині у фондах Архіву Федеральної Землі Берлін.

Ключові слова


зарубіжна україніка; Архів Федеральної Землі Берлін; українська еміграція; Українське товариство допомоги біженцям; Товариство підтримки української науки та культури; Українське національне об’єднання; Українська громада в Німеччині

Повний текст:

PDF

Посилання


Боряк Г. В. Зарубіжні архіви та зарубіжна архівна україніка / Г. В. Боряк // Архівознавство : [підручник для студентів вищих навчальних закладів України] / Редкол.: Я. С. Калакура (гол. ред.) та ін. – К., 1998. – С. 105–130.

Боряк Т. Г. Документальна спадщина української еміграції в Європі: Празький архів (1945-2010) : [монографія] / Тетяна Боряк ; М-во культури України, Нац. акад. керів. Кадрів культури і мистецтв. – Ніжин : Вид-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2011. – 544 с.

Бурім Д. В., Кураєв О. О., Мицик Ю. А., Себта Т. М. Україніка в архівах і бібліотеках Німеччини / Д. В. Бурім, О. О. Кураєв, Ю. А. Мицик, Т. М. Себта // Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2007. – Том 15. – С. 141–147.

Бурім Д. В. Архівна і бібліотечна україніка в Німеччині / Д. В. Бурім, О. О. Кураєв, Ю. А. Мицик, Т. М. Себта // Українська архівна енциклопедія. – К., 2008. – С. 109–114.

Бурім Д. В. Наукова та видавнича діяльність Наукового товариства імені Шевченка в Європі / Д. В. Бурім, О. С. Кучерук, О. О. Маврін. – К., 2007. – 528 с.

Бурім Д. В. Два погляди на історію конфлікту 1930-1931 рр. в Українському науковому інституті в Берліні / Д. В. Бурім // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 1997. – Т. 2. – С. 474–490.

Бурім Д. В. До історії конфлікту 1930-1931 років в Українському науковому інституті в Берліні: листи Дмитра Дорошенка і Олександра Скорописа-Йолтуховського до голови Наукового товариства імені Тараса Шевченка у Львові професора Івана Раковського / Д. В. Бурім // Українське архівознавство: історії, сучасний стан та перспективи. Наукові доповіді Всеукраїнської конференції (Київ, 19-20 листопада 1996 року). – К., 1997. – Частина перша. – С. 268–279.

Бурім Д. В. Науково-організаційна, викладацька та дослідницька діяльність Д. І. Дорошенка в першій період існування Українського наукового інституту в Берліні (1926-1931 рр.) / Д. В. Бурім // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 1997. – Т. 2. – С. 491–511.

Бурім Д. В. Організація українських націоналістів і Гетьманський центр в боротьбі за Український науковий інститут в Берліні та позиція німецьких урядових кіл (1933 р.) / Д. В. Бурім // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Історія, економіка, філософія» Вип. 7-8 Український консерватизм і гетьманський рух: Історія, ідеологія, політика / Гол. ред. Ю. І. Терещенко. – К. : Вид. центр КНЛУ, 2005. – С. 185-195.

Дипломатія УНР та Української Держави в документах та спогадах сучасників: У 2 т. / Упоряд. і передм. І. М. Гнатишина, О. С. Кучерука, О. О. Мавріна. Вступ. слово В. С. Огризка. – К. : Укр. письменник, 2008. – Том 1. – 369 с.; Том 2. – 379 с.

Збірник на пошану Івана Мірчука (1891-1961) / За ред. О. Кульчицького. – Мюнхен ; Нью-Йорк ; Париж ; Вінніпег, 1974. – 312 с.

Каменецький І. Українське питання в німецькій зовнішній політиці між двома світовими війнами // Євген Коновалець та його доба. – Мюнхен : Видання Фундації імені Євгена Коновальця, 1974. – С. 851–882.

Карпатська Україна в боротьбі. Збірник. – Відень, 1939. – 234 с.

Книш З. Перед походом на Схід. Спогади й матеріали до діяння Організації Українських націоналістів у 1939-1941 роках. – Торонто, 1958. – І частина. – 188 с.; ІІ частина. – 192 с.

Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні. – Париж ; Нью-Йорк ; Львів : Наукове товариство імені Тараса Шевченка у Львові, 1993. – 660 с.

Кривець Н. В. Українсько-німецькі відносини: політика, дипломатія, економіка. 1918-1933 рр. – К. : Інститут історії України НАН України, 2008. – 322 с.

Кубійович В. Українці в Генеральній Губернії. 1939-1941. Історія Українського Центрального Комітету. – Чикаго, 1975. – 664 с.

Кураєв О. О. Архівна україніка в державних архівах Берліна: Документи стосовно політики Німеччини в українському питанні 1913-1918 рр. // Архівознавство. Археографія. Джерелознавство. Міжвідомчий збірник наукових праць. – К., 2006. – Вип. 8. – С. 141-149.

Кураєв О. О. Політика Німеччини й Австро-Угорщини в Першій світовій війні: український напрямок. – К., 2009. – 456 с.

Кураєв О. О. Українська проблема у політиці Берліна та Відня у Першій світовій війні (1914-1918). – К., 2006. – 247 с.

Матяш І. Б. Архівна україніка в Канаді: історіографія, типологія, зміст. – К., 2008. – 152 с.

Мицик Ю. А. Виправлення поміченої помилки // Український археографічний щорічник. – К., 2002. – Вип. 7. – С. 508-509.

Мицик Ю. А. Огляд джерел з історії України та Росії XV – XIX ст. в зібраннях ФРН // Український археографічний щорічник. – К., 1999. – Вип. 3–4. – С. 110–140.

Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами. – Прага, 1942. – Ч. 1. – 370 с.

Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції 1919-1939 (матеріали, зібрані С. Наріжним до частини другої). – К. : Видавництво імені Олени Теліги, 1999. – 272 с.

Палієнко М. Г. Архівні центри української еміграції (створення, функціонування, доля документальних колекцій). – К., 2008. – 688 с.

Палієнко М. Г. Українські архівні центри за кордоном // Нариси з історії архівної справи в Україні. – К., 2002. – С. 537–558.

Паньківський К. Від держави до Комітету. – Нью-Йорк ; Торонто, 1957. – 160 с.

Паньківський К. Від Комітету до Державного центру (1944-1948). – Нью-Йорк ; Торонто, 1968. – 288 с.

Паньківський К. Роки німецької окупації (1941-1944). – Нью-Йорк ; Торонто, 1965. – 480 с.

Песчаний О. О. Українці міжвоєнної доби в мюнхенських архівах // Український археографічний щорічник. – К., 2002. – Вип. 7. – С. 124–132.

Піскун В. М. Політичний вибір української еміграції (20-ті роки ХХ століття) : [монографія]. – К. : «МП Леся», 2006. – 672 с. : іл.

Пропам’ятна книга Данцігерів. Історичні нариси та спомини колишніх студентів Політехніки Вільного Міста Данціґу 1921-1945 / Матеріали вибрав і приготовив до друку Володимир Шиприкевич. – Філадельфія ; Торонто ; Нью-Йорк, 1979. – 218 с.

Себта Т. Україніка в Берлінській державній бібліотеці Прусської культурної спадщини та Федеральному архіві в Берліні // Архіви України. – 2007. – № 1-3. – С. 215–249.

Скиба Р. Українське національне об’єднання (УНО) в Німеччині // Яріш В., Сулима М. та ін. Українці в Берліні. 1918-1945. Пропам’ятний збірник доповідей і спогадів з життя і діяльності українців у Берліні з нагоди З’їзду 5-го вересня 1981 р. в Шератон готелі в Торонто, Канада. / Редактор: Верига В. – Торонто, 1996. – С. 177–183.

Срібняк І. В. Полонені українці в Австро-Угорщині та Німеччині (1914-1920 рр.). – К. : Київський державний лінгвістичний університет, 1999. – 296 с.

Сулима М. Український науковий інститут // Яріш В., Сулима М. та ін. Українці в Берліні. 1918-1945. Пропам’ятний збірник доповідей і спогадів з життя і діяльності українців у Берліні з нагоди З’їзду 5-го вересня 1981 р. в Шератон готелі в Торонто, Канада. / Редактор: Верига В. – Торонто, 1996. – С. 81-87.

Трощинський В. П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище / НАН України. Інститут соціології: Відп. ред. В. Б. Євтух. – К. : Інтел, 1994. – 260 с.

Трощинський В. П., Шевченко А. А. Українці в світі. – Київ : Видав. дім «Альтернативи», 1999. – 352 с.

Українська архівна енциклопедія / Редколегія: І. Б. Матяш (голова) та ін. – К., 2008. – 882 с.

Українська політична еміграція 1919-1945: Документи і матеріали / Упорядники: В. С. Лозицький (голова) та ін. Редколегія: Ю. А. Левенець (співголова), В. А. Смолій (співголова) та ін. – К. : Парламентське вид-во, 2008. – 928 с.+16 с. іл.

Українські дипломатичні представництва в Німеччині (1918-1922): Документи і матеріали / Упор. В. М. Даниленко, Н. В. Кривець. – К. : Смолоскип, 2012. – 592 с.:іл.

Яріш В., Сулима М. та ін. Українці в Берліні. 1918-1945. Пропам’ятний збірник доповідей і спогадів з життя і діяльності українців у Берліні з нагоди З’їзду 5-го вересня 1981 р. в Шератон готелі в Торонто, Канада / Редактор: Верига В. – Торонто, 1996. – 256 с.

Das Landesarchiv Berlin und seine Bestände. Band 1. – Herausgegeben von Jürgen Wetzel. Redaktion Sigurd – H. Schmidt. – Berlin : Selbstverlag des Landesarchiv Berlin, 1992. – 608 s.

Golczewski Frank Deutsche und Ukrainer. 1914-1939. – Paderborn ; München ; Wien ; Zürich, 2010. – 1085 s.

Kotowski, Albert S. «Ukrainisches Piemont»? Die Karpatenukraine am Vorabend des Zweiten Weltkrieges // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. – 2001. – H. 1. – S. 67–95.

Kulinitsch Ivan Ukrainisch-deutsche Wissenschaftsbeziehungen in den Jahren 1922 bis 1932 // Deutschland – Sowjetunion. – Berlin, 1966. – S. 64–72.

Kumke Carsten Das Ukrainische Wissenschaftliche Institut in Berlin: Zwischen Politik und Wissenschaft // Jahrbücher für Geschichte Osteuropas. – 1995. – Nr. 43. – S. 218–253.

Landesarchiv Berlin. Bestand Magistrat der Stadt Berlin. Generalbüro. A Rep. 001-02, Nr. 890. – Ukrainisches Wissenschaftliches Institut in Berlin.

Landesarchiv Berlin. Bestand Amtsgericht Charlottenburg. Sonderinventar. Vereinregister. Rep. 42, Acc 2147, Nr. 26637. – Ukrainischer Verein für Rotekreuz – Hilfe – Leistungen (Hilfsverein für Ukrainische Flüchtlinge). 1924-1955.

Landesarchiv Berlin. Bestand Amtsgericht Charlottenburg. Sonderinventar. Vereinregister. Rep. 42, Acc 2147, Nr. 26739. – Verein zur Förderung der ukrainischen Wissenschaft und Kultur (Berlin). 1924-1955.

Landesarchiv Berlin. Bestand Amtsgericht Charlottenburg. Sonderinventar. Vereinregister. Rep. 42, Acc 2147, Nr. 26467. – Ukrainische Gesellschaft in Berlin («Ukrajins’ka Hromada v Berlini»). 1919-1955.

Landesarchiv Berlin. Bestand Amtsgericht Charlottenburg. Sonderinventar. Vereinregister. Rep. 42, Acc 2147, Nr. 27159. – Ukrainische Nationale Vereinigung, Berlin. 1933-1970.

Landesarchiv Berlin. Bestand Amtsgericht Charlottenburg. Sonderinventar. Vereinregister. Rep. 42, Acc 2147, Nr. 27458. – Verein der Ukrainer in Deutschland, e. V. Sitz in Berlin. 1921-1956.

Landesarchiv Berlin. Bestand Amtsgericht Charlottenburg. Sonderinventar. Vereinregister. Rep. 42, Acc 2147, Nr. 27500. – Gemeinschaft ausländischer Studierenden an der Handels – Hochschule Berlin. 1928-1956;

Landesarchiv Berlin. Bestand Amtsgericht Charlottenburg. Sonderinventar. Vereinregister. Rep. 42, Acc 2147, Nr. 27505. – Hauptgemeinschaft ausländischer Studierender. Sitz in Berlin. 1928-1956.

Voigt Gerd Das ukrainische wissenschaftliche Institut in Berlin 1926-1945 // Zur Ukrainepolitik des deutschen Imperialismus. – Jena, 1969. – S. 118–156.

Zlepko, Dmytro Die Entstehung der polnisch-ungarischen Grenze (Oktober 1938 bis 15. März 1939). Vergangenheitsbewältigung oder Großmachtpolitik in Ostmitteleuropa. – München, 1980. – 207 s.