Сільськогосподарське економічне районування в умовах становлення російсько-українського кордону в 20-х роках ХХ ст.

Влада Володимирівна Сокирська

Анотація


Досліджено проблему політичних та правових засад формування аграрних відносин між РСФРР і УСРР на тлі здійснення адміністративно-територіальної реформи 20-х років ХХ століття. Доведено, що сільськогосподарське економічне районування було б ефективнішим за умови врахування межі розселення людності української націо-нальності. Невідповідність встановленого кордону етнографічному призвела до відірваності промислових підприємств від сільськогосподарської сировинної бази.

Ключові слова


аграрні відносини; сільськогосподарське економічне районування; РСФРР; УСРР

Повний текст:

PDF

Посилання


Шаблій О. І. Актуальні питання методології і теорії макрорегіоналізації України / Шаблій О. І. // Український географічний журнал. – 1999. – № 1. – С. 15-18.

Боєчко В. Д. Кордони України: історична ретроспектива та сучасний стан / В. Д. Боєчко, О. І. Ганжа, Б. І. Захарчук. – К. : «Основи» ; Інститут державного управління та місцевого самоврядування при Кабінеті Міністрів України, 1994. – 168 с.

Дубрава О. П. Формування державних кордонів України (1917-1925 рр.) : автореф. дис. … канд. іст. наук : спец. 07.00.01 – «Всесвітня історія» / О. П. Дубрава. – Київ, 1996. – 24 с.

Калініченко В. В., Рибалка І. К. Історія України. Частина ІІІ: 1917-2003 рр. : [підручник для історичних факультетів вищих навчальних закладів]. – Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2004. – 628 с.

Єфіменко Г. Г. Кордони державні України, принципи та історична практика їх визначення / Г. Г. Єфіменко, С. В. Кульчицький // Енциклопедія історії України. Т. 5. – К. : Наукова думка, 2008. – С. 137–148.

Історія України : [навчальний посібник] / Ю. А. Мисик, О. Г. Бажан, В. С. Власов. – Київ : Видав. дім «Києво-Могилянська академія», 2008.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління в м. Києві (далі – ЦДАВОУ), ф. 1, оп. 2, од. зб. 1800. – 13 арк.

ЦДАВОУ, ф. 1, оп. 2, од. зб. 1808. – 139 арк.

ЦДАВОУ, ф. 1, оп. 3, од. зб. 649. – 65 арк.

ЦДАВОУ, ф. 1, оп. 2, од. зб. 3142. – 69 арк.

ЦДАВОУ, ф. 1, оп. 2, од. зб. 1807. – 71 арк.

ЦДАВОУ, ф. 5, оп. 2, спр. 331. – 13 арк.

ЦДАВОУ, ф. 1, оп. 3, спр. 621. – 162 арк.

ЦДАВОУ, ф. 1, оп. 3, спр. 619. – 74 арк.

ЦДАВОУ, ф. 1, оп. 3, од. зб. 651. – 85 арк.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.