Державна податкова політика на селі у 20-х роках ХХ ст. (на прикладі Петроградської губернії)

Олена Михайлівна Орленко

Анотація


Проаналізовано політику радянської держави в 20-х роках ХХ ст., спрямовану на відновлення системи оподаткування на селі, визначено її особливості на прикладі Петроградської губернії як певної специфічної господарської одиниці. Зроблено висновок, що губернія відзначалася власною ініціативою в організації системи сільськогосподарського оподаткування і звільненням від податку значної частини малозабезпечених селянських господарств у перші роки непу. Зазначено, що податкова політика на селі в досліджуваний період виконувала не лише фіскальну функцію, а й була засобом тиску на приватнокапіталістичні елементи.

Ключові слова


нова економічна політика; продподаток; сільсько-господарський податок; куркульство

Повний текст:

PDF

Посилання


Дьяченко В. П. История финансов СССР (1917-1950 гг.) / В. П. Дьяченко. – М. : Наука, 1978. – 496 с.

Калініченко В. В. Селянське господарство в Україні в період непу / В. В. Калініченко. – Харків, 1997. – 400 с.

Ганжа О. І. Українське селянство в період становлення тоталітарного режиму (1917-1927 рр.) / О. І. Ганжа. – К., 2000

Лях С. Р. Наймана праця в сільському господарстві України в умовах непу | С. Р. Лях. – К., 1990

Морозов А. Г. Село і гроші. Українська кредитна кооперація в добу непу / Морозов А. Г. – Черкаси, 1993

Лазуренко В. М. Заможне селянство України в умовах непу. – Черкаси, 2003

Абразумова О. М. Податкова політика радянської влади як чинник соціального протесту українського селянства в період непу / О. М. Абразумова [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://intkonf.org/ abrazumova-om-podatkova-politika-radyanskoyi-vladi-yak-chinnik-sotsialnogo-protestu-ukrayinskogo-selyanstva-v-period-nepu/.

Марьяхин Г. Л. Очерки истории налогов с населения СССР / Г. Л. Марьяхин – М. : Финансы, 1964. – 252 с.

Новый закон о сельхозналоге // Финансовый бюллетень Ленинградского областного финансового отдела. – 1928 – № 17(122). – С. 4-5.

Огрин К. Всесоюзное совещание по сельхозналогу / К. Огрин // Финансовый бюллетень Ленинградского областного финансового отдела. – 1928. – № 8. – С. 2–3.

Огрин К. Сельхозналог для огородиков г. Ленинграда / К. Огрин // Финансовый бюллетень Ленинградского областного финансового отдела. – 1930. – № 3. – С. 3–5.

Петухова Н. Е. История налогообложения в России ІХ-ХХ вв. : [учеб. пособие] / Н. Е. Петухова. – М. : Вузовский учебник, 2009. – 416 с.

Пиріг О. НЕП: більшовицька політика імпровізації / О. Пиріг. – К. : КНТЕУ, 2001. – 274 с.

Попов И. В. Советская налоговая политика / И. В. Попов // Вестник финансов. – 1927. – № 11. – С. 61–63.

Поступление сельхозналога по Ленинградской области / Хроника // Финансовый бюллетень Ленинградского областного финансового отдела. – 1928. – № 6(111). – С. 7–8.

Решения партии и правительства по хозяйственным вопросам. В 5 т. 1917-1967 гг. Сборник документов за 50 лет / [cост. К. У. Черненко, М. С. Смиртюков]. – М. : Политиздат, 1967. – Т. 1. 1917-1928. – М., 1967. – 783 с.

СЗ СССР. – 1930. – № 46. – Ст. 476.

Старовойтова Е. Н. Формирование и деятельность налоговых органов в Петрограде в первые годы НЭП (1921-1923 гг.) : дисс. … канд. ист. наук : 07.00.02 / Е. Н. Старовойтова.– Санкт-Петербург, 2004. – 260 c.

Статистический сборник по Петрограду и Петроградской губернии. 1922 г. – Петроград, 1922. – 344 с.

Третий отчет Совету труда и обороны (за январь-март 1922 г.) / РСФСР. Петроградское губернское экономическое совещание. – Петроград : 1-я тип. Глав. управ. госиздат, 1922. – 237 с.

Финансово-кредитный словарь [Текст]: в 2 т. Т. 2 / Гл. ред. В. П. Дьяченко. – М. : Госфиниздат, 1964. – 678 с.

ХV съезд ВКП(б). Стенографический отчет. – М-Л. : Гос. изд-во, 1928. – 1416 с.

Центральний державний архів м. Санкт-Петербург (ЦДА СПб), ф. 1000, оп. 7, спр. 203. – 18 арк.

ЦДА СПб, ф. 1963, оп. 133, спр. 134. – 57 арк.

ЦДА СПб, ф. 1963, оп. 140, спр. 4. – 68 арк.

Шалимов С. Опыт Ленинграда / С. Шалимов // Финансы и народное хозяйство. – 1928. – № 32. – С. 2–13.