Російська православна церква як знаряддя утвердження моноконфесійності Закарпаття (повоєнні роки)

Лариса Іванівна Капітан

Анотація


Висвітлено заходи радянської влади, які здійснювались для утвердження моноконфесійності в повоєнному Закарпатті. Розкрито роль РПЦ, її ієрархів у пропагандистському забезпеченні усунення греко-католицької церкви з духовного життя краю.

Ключові слова


Російська православна церква; Греко-католицька церква; пропаганда; радянська влада; Закарпаття; повоєнний період

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрашко І. Уніатська церква без маски / І. І. Андрашко // Закарпатська правда. – 1948. – 27 березня.

Андрашко І. Уніатська церква – ідеологічний і політичний посібник угорсько-німецьких окупантів / І. І. Андрашко // Закарпатська правда. – 1949. – 6 квітня. – № 67 (1600).

Бендас С. Священики-мученики, сповідники вірності / С. М. Бендас, Д. С. Бендас. – Ужгород : Закарпаття, 1999. – 503 с.

Бондарчук П. М. Релігійність населення України у 40-х – 80-х роках ХХ ст.: соціокультурні впливи, особливості, тенденції змін / П. М. Бондарчук. – К., 2009. – 382 с.

Войналович В. Українська Греко-Католицька Церква і радянська держава: передумови Львівського псевдособору 1946 року / В. Войналович // Наукові записки. – К. : ІШЕНД, 2000. – Вип. 14. – С. 226–241.

Войналович В. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в Україні 1940-1960-х років: політологічний дискурс / В. Войналович. – К. : Світогляд, 2005. – 741 с.

Волокитина Т. В. Москва и Восточная Европа: Власть и церковь в период общественных трансформаций 40-50-х годов ХХ века: Очерки истории / Т. В. Волокитина, Г. П. Мурашко, А. Ф. Носкова. – М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН) ; Фонд Первого Президента России Б. Н. Ельцина, 2008. – С. 340–342, 344–345, 473–474.

Галузевий державний архів Служби безпеки України.

Гудзяк Б. Ієрархія та духовенство Української Греко-католицької церкви в підпіллі (1946-1989 рр.) / Б. Гудзяк, О. Турій, С. Гуркіна // Історія релігії в Україні. В 10 т. – Т. 4. Католицизм. – К., 2001.

Давилець Ю. Обмеження діяльності православних монастирів Закарпаття в 1945-1961 рр. / Ю. Данилець // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Історія. Вип. 13 / Міністерство освіти і науки України ; Ужгородський національний університет ; Редкол.: М. М. Вегеш (голова редкол.), Д. Д. Данилюк (заст. голови редкол.) та ін. – Ужгород : СМП «Вісник Карпат», 2005. – С. 161–165.

Давилець Ю. Православні монастирі на Закарпатті після возз’єднання з Радянською Україною (1945-1961 рр.) / Ю. Данилець // Возз’єднання Закарпаття з Україною : матеріали наукової конференції, присвяченої 60-річчю возз’єднання Закарпаття з Україною (Ужгород, 29 червня 2005 р.). – Ужгород, 2006. – С. 145–152.

Закарпаття в етнополітичному вимірі. – К. : ІПіЕНД імені І. Ф. Кураса НАН України, 2008. – 682 с.

Капітан Л. Ідеологічна підготовка ліквідації греко-католицької церкви в Закарпатті (повоєнний період) / Л. Капітан // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Наукові записки Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне : РДГУ, 2011. – Вип. 22. – С. 105–109.

Кополович І. В країні чудес: Подорож до Москви / І. Кополович // Закарпатська правда. – 1945. – 3 січня. – № (1) 28.

Кополович И. В стране чудес: Путешествие в Москву / И. Кополович // Закарпатська правда. – 1945. – 5 січня. – № 2 (29).

Кополович И. В стране чудес: Путешествие в Москву / И. Кополович // Закарпатська правда. – 1945. – 7 січня. – № 3 (30). – С. 3.

Кополович И. В стране чудес: Путешествие в Москву / И. Кополович // Закарпатська правда. – 1945. – 10 січня. – № 4 (31).

Кополович И. В стране чудес: Путешествие в Москву / И. Кополович // Закарпатська правда. – 1945. – 12 січня. – № 5 (32).

Ліквідація Ужгородської унії (1948 р.) : [документи] / Публ. Ю. Волошина // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – 1999. – № 1/2 (10/11).

Лист делегації православного духовенства Мукачево-Пряшевської єпархії до Й. Сталіна про включення Закарпатської України до складу СРСР, 18 листопада 1944 р. // Культурне життя в Україні. Західні землі: Документи і матеріали: [НАН України. Інститут українознавства ім. І. І. Крип’якевича; упоряд.: Т. Галайчак, О. Луцький, Б. Микитів та ін.; редкол. : Ю. Сливка (відп. ред.) та ін.]. – К. : Наук. думка, 1995. – Т. 1: 1939-1953. – С. 227–229.

Макара М. Питання релігійної політики в діяльності Народної Ради Закарпатської України (ХІ.1944 – I. 1946 рр.) / М. Макара // Ужгородській унії – 350 років : [матеріали міжнародних наукових конференцій (Ужгород, квітень 1996 р.)] / відп. ред. І. Гранчак. – Ужгород, 1997. – С. 121–133.

Марчук В. Українська Греко-Католицька Церква в 1946-1989роках / В. Марчук // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. Збірник наукових праць. – Львів, 2000. – Вип. 7. – С. 549–558.

Нариси історії Закарпаття. Т. ІІІ (1946-1991). – Ужгород : Госпрозрахунковий ред.-видав. відділ управління у справах преси та інформації, 2003. – 648 с.

Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви при Совете народних комиссаров – Совете министров СССР. 1945-1970 гг. : В 2 т. : / [под ред. Н. А. Кривовой; отв. ост. Ю. Г. Орлова; сост. О. В. Лавинская, К. Г. Ляшенко]. – М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2009. – (Публикации). – Т. 1: Письма патриарха Алексия I в Совет по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров. – Совете министров СССР. 1945-1953 гг. – С. 763 (именной комментарий).

Палінчак М. Державно-церковні відносини в Закарпатській Україні / М. Палінчак // Матеріали наукової конференції, присвяченої 50-річчю визволення Закарпаття від фашизму та 50-річчю Першого з’їзду Народних комітетів Закарпатської України (Ужгород, 18 листопада 1994 р.) / упоряд. В. Задорожний та Р. Офіцинський; відп. ред. В. Є. Задорожний. – Ужгород : ВВК «Патент», 1995. – С. 75–87.

Пащенко В. Православ’я в новітній історії України. Частина перша / В. Пащенко. – Полтава, 1997.

Стоцький Я. Держава і релігії в західних областях України: конфесійні трансформації в контексті державної політики. 1944-1964 / Я. Стоцький. – К., 2008. – 510 с.

Stępień S. Represje wobec Kościoła greckokatolickiego w Europie Środkowo-Wschodniej po II wojnie swiatowej / S. Stępień // Polska – Ukraina: 1000 lat sąsiedztwa / Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu. – Przemysl : Południowo-Wschodni Instytut Naukowy w Przemyślu, 1994. – T. 2: Studia z dziejów chrześcijaństwa na pograniczu kulturowym i etnicznym / Pod red. S. Stępnia. – S. 213-214.

Фенич В. «Чужі» серед своїх, «свої» серед чужих: Греко-католики Мукачівської єпархії під час та після «возз’єднання» Закарпаття з Радянською Україною / В. Фенич. – Ужгород : Мукачівська греко-католицька єпархія, 2007.

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України.

Центральний державний архів громадських об’єднань України.

Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України.

Шліхта Н. В. Основні форми і методи атеїстичної пропаганди в Українській РСР наприкінці 50-х – на початку 60-х років // Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія»: Історія. – К.,1999. – Т. 14. – С. 70-78.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.