Два документи про господарську діяльність представників роду Туманських у середині ХІХ ст.

Олександр Олександрович Тригуб

Анотація


Виявлені у Державному архіві Чернігівської області та Державному архіві Тверської області документи, що вперше запроваджуються до наукового обігу, висвітлюють невідомі епізоди господарської діяльності поміщиків Туманських у середині XIX ст.

Ключові слова


Туманські; Чернігівська губернія; документи; поміщицьке господарство; земельні володіння

Повний текст:

PDF

Посилання


Литвинова Т. Ф. «Сословные нужды и желания» дворянства Лівобережної України / Т. Ф. Литвинова // Український історичний журнал. – 2005. – № 2. – С. 67-78.

Языков Д. Д. Фёдор Антонович Туманский : (его жизнь и поэзия) : ист.-лит. очерк : С приложением всех стихотворений Ф. А. Туманского и библиографии о нём / [соч.] Димитрия Языкова (Д. Я.-Ш.). – М. : Универ. тип., 1903. – 29 с.

Милорадович Г. А. Хутор Вознесенск : [Описание хутора, принадлежащего Туманским и письма разных лиц В. Г. Туманскому] / Григорий Милорадович. – Чернигов, 1857. – 21 с.

Милорадович Г. А. Василий Григорьевич Туманский : биогр. очерк / Г. А. Милорадович. – Чернигов, 1858. – 48 с.

Милорадович Г. А. Стихотворения Василия Ивановича Туманского (1817-1839) с присовокуплением статьи о семействе Туманских и библиографической статьи о стихотворениях В. И. Туманского / Г. А. Милорадович. – СПб. : Типография И. Габермана, 1881. – 176 с.

Милорадович Г. А. Письма Василия Ивановича Туманского и неизданные его стихотворения / [Предисл.: Петр Ставицкий; Послесл.: гр. Милорадович]. – Чернигов : гр. Г. А. Милорадович, 1891. – [2], 152 с.

Милорадович Г. А. Опыт истории Государственного Совета. Сочинение В. И. Туманского / Г. А. Милорадович // Русский архив. – 1903. – № 9. – С. 153–176.

Брайловский С. Н. Василий Иванович Туманский / Сергей Брайловский // Пантеон литературы. – 1890. – № 9-10. – С. 1-48.

Брайловский С. Н. Василий Иванович Туманский // Русская старина. – 1890. – № 8. – С. 378-386.

Брайловский С. Н. Новые материалы для биографии В. И. Туманского / С. Брайловский // Журнал Министерства народного просвещения. – 1905. – Май. – Часть CCCLIX. – С. 101-123.

Брайловский С. Н. Василий Иванович Туманский. Стихотворения и письма : С портр. и факс.поэта и видами его дома и надмогил. памятника / В. И. Туманский; Ред., биогр. очерк и прим. С. Н. Браиловского. – СПб. : А. С. Суворин, 1912. – [2], 434 с., 4 л. ил.

Модзалевський В. Л. Малоросійський родословник. Т. 5, вип. 2 / В. Л. Модзалевський ; [ред. кол.: С. В. Шурляков (відп. секретар) та ін. ; упорядкув.: В. В. Томазов]. – К. : [б. в.], 1998. – 96 с.

Горленко В. Ф. Нариси з історії української етнографії та російсько-українських етнографічних зв’язків / В. Ф. Горленко. – К. : Наукова думка, 1964. – 248 с.

Гісцова Л. О. Перша анкета-програма для історико-етнографічного опису України / Л. О. Гісцова // Архіви України. – 1972. – № 2. – С. 63-71.

Оглоблин О. П. Люди старої України / О. Оглоблин. – Мюнхен : Дніпрова хвиля, 1959. – 326 с. Його ж. Федір Туманський і його проект Академічної книгарні в Глухові кінця 1770-х рр. / Олександер Оглоблин // Науковий збірник Української вільної академії наук у США. – Вип. 2. – Нью-Йорк, 1953. – С. 109-114.

Ларионова М. Ч. В. И. Туманский – поэт 20-30 гг. XIX века : автореф. дис. … канд. филологических наук : [спец] 10.01.01 “Русская литература” / Ларионова Марина Ченгаровна. – Ленинград, 1988. – 16 с.

Литвинова Т. Ф. Соціально-економічні погляди й господарські інтереси Ф. Й. Туманського / Т. Ф. Литвинова // Український історичний журнал. – 2007. – № 1. – С. 70-93.

Журба О. І. Ф. Й. Туманський / О. І. Журба // Український історичний журнал. – 2003. – № 3. – С. 124-137; № 6. – С. 119-131; 2004. – № 1. – С. 111-119.

Шемшученко Ю. С. Наш друг Туманский (К 200-летию со дня рождения) / Ю. С. Шемшученко. – К. : Издательский дом “Юридична книга”, 2000. – 654 с.

Коваленко О. Б. Невідома сторінка наукової діяльності Федора Туманського / Олександр Коваленко // Сіверянський літопис. – 1999. – № 5. – С. 144-150.

Тригуб О. О. Рід Туманських у контексті становлення «Нової сімейної історії» / Олександр Тригуб // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи: матеріали VII Міжнародної студентської наукової конференції(Чернігів, 11-13 квітня 2008 р.). – Чернігів : Сіверянська думка, 2008. – С. 211-212;

Тригуб О. О. З історії формування земельних володінь козацької старшини у XVIII ст. (на прикладі роду Туманських) / Олександр Тригуб // Середньовічні старожитності Центрально-Східної Європи : матеріали VIII Міжнародної студентської наукової конференції (Чернігів, 10-12 квітня 2009 р.). – Чернігів : Сіверянська думка, 2009. – С. 209-210.

Тригуб О. О. Нові відомості до біографії В. Г. Туманського / Олександр Тригуб // Знаки питання в історії України: особа і суспільство в історико-культурному просторі : зб. матеріалів IV Міжнародної наукової конференції / Упорядник О. Г. Самойленко. – Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – С. 203-206.

Тригуб О. О. Невідомий Йосип Туманський / Тригуб О. О. // Сіверщина в історії України : зб. наук. праць К. – Глухів, 2009. – Вип. 2. – С. 105-107

Тригуб О. О. Василь Туманський і муроване будівництво у Глухові у 1776-1779 рр. / О. О. Тригуб // Сіверщина в історії України : зб. наук. праць. – К.; Глухів, 2010. – Вип. 3. – С. 183-185.

Тригуб О. О. До питання про участь новгород-сіверського віце-губернатора В. Г. Туманського у відбудові Глухова після пожежі 1784 р. / Олександр Тригуб // Сіверянський архів. – Чернігів, 2010. – С. 5-9.

Тригуб О. О. До біографії Володимира Туманського / О. О. Тригуб // Сіверщина в історії України : зб. наук. праць. – К.; Глухів, 2011. – Вип. 4. – С. 253-256.

Тригуб О. О. Нові відомості про господарську діяльність поміщиків Туманських у першій половині ХІХ ст. / О. О. Тригуб // Сіверщина в історії України: зб. наук. праць. – К.; Глухів, 2012. – Вип. 5. – С. 247-250.

Тригуб О. О. Сімейні зв’язки як фактор соціальної взаємодії роду Туманських у ХVІІІ ст. / Олександр Тригуб // Український історичний збірник. – К., 2012. – Вип. 15. – С. 27-38.

Тригуб О. О. Василь Йосипович Туманський та його родина / О. О. Тригуб // Сіверщина в історії України : зб. наук. праць. – К. ; Глухів, 2013. – Вип. 6. – С. 333-335.

Тригуб О. О. Невідомі документи про особисте життя Володимира Івановича Туманського / Олександр Тригуб // Український історичний збірник. – К., 2013. – Вип. 16. – С. 423-428.

Тригуб О. О. К вопросу о биографии К. Н. Туманского / Тригуб Александр Александрович // Научная дискуссия: вопросы социологии, философии, истории. – М., 2013. – С. 66-72.

Тригуб О. О. Сторінки сімейної історії українського нобілітету: родина Федора Григоровича Туманського / Олександр Олександрович Тригуб // Українська біографістика = Biographistica Ukrainica : зб. наук. праць. – К., 2013. – Вип. 10. – С. 178-198.

Тригуб О. О. Ф. Й. Туманський і цензура в Російській імперії наприкінці XVIII ст. / О. О. Тригуб // Сіверщина в історії України : зб. наук. праць. – К.; Глухів, 2014. – Вип. 7. – С. 154-157.

Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (далі – ІР НБУВ), ф. II, № 16632.

Российский государственный исторический архив (далі – РГИА), ф. 1343, оп. 30, д. 3351.

Бантиш-Каменский Д. Н. Источники малороссийской истории / Собр. Д. Н. Бантышем-Каменским и изд. О. Бодянским. – М. : Изд. Ун-та, 1859. – Ч. 2 : 1691-1722. – 340 с.

Аброскін П. Київщина козацька: люди і долі / Аброскін П., Кривошея В., Стасенко О. – К. : “Стилос”, 2004. – 181 с.

Россия. Полное географическое описание нашего Отечества. Том седьмой. Малороссия. / Под редакцией В. П. Семенова (репринтное издание 1903 г.). – Х., 2009. – 552 с.

Центральний державний історичний архів України у Києві, ф. 1336, оп. 4, спр. 2345.

Державний архів Чернігівської області (далі – Держархів Чернігівської області), ф. 133, оп. 2, спр. 1.

РГИА, ф. 1343, оп. 30, д. 3360.

РГИА, ф. 1343, оп. 30, д. 3355.

Государственный архив Тверской области, ф. 59, оп. 1, д. 2658.

Держархів Чернігівської області, ф. 138, оп. 1, спр. 2.

ІР НБУВ, ф. II., № 16894.

Держархів Чернігівської області, ф. 137, оп. 1, спр. 22.

Держархів Чернігівської області, ф. 127, оп. 14, спр. 2462.

Адрес-календарь, или Общий штат Российской империи на 1847 год. Часть 2. – СПб. : при Императорской Академии Наук, 1847. – 224 с.