Соціально-економічний стан Півдня України у 60-х роках ХХ ст. (історіографія проблеми)

Олександр В’ячеславович Шарін

Анотація


Розкрито стан вивчення проблеми соціально-економічного стану Півдня України у 60-х роках ХХ ст. Охарактеризовано наукові розвідки минулих років та сучасності. Подано огляд наукової літератури з досліджуваної теми відповідно до проблемно-хронологічного принципу історіографії. Відповідно до авторських концепцій розуміння соціально-економічних реформ зазначеного періоду, розкрито найважливіші досягнення та прорахунки здійснених перетворень. Дана оцінка ступеню висвітлення поданої теми.

Ключові слова


вітчизняна історіографія; зарубіжна історіографія; хронологічний принцип; тематичний принцип

Повний текст:

PDF

Посилання


Аксютин Ю. В. Хрущѐвская «оттепель» и общественные настроения в СССР в 1953-1964 гг. / Ю. В. Аксютин. – М. : РОССПЭН, 2004. – 488 с.

Алексеев А. И. Многоликая деревня: населения и территория / А. И. Алексеев. – М. : Мысль, 1990. – 266 с.

Баран В. Україна після Сталіна. Нарис історії 1953-1985. – Львів, 1992. – 124 с.

Баран В. Україна 1950-1960-х років: еволюція тоталітарної системи / В. Баран – Львів : Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича, 1996. – 448 с.

Баран В. Україна в умовах системної кризи (1946-1980 рр.) / В. Баран, В. Даниленко – К. : альтернативи, 1999. – 365 с.

Баран В. Україна в новітня історія (1945-1991 рр.) / В. Баран – Львів, 2003.

Беззуб В. Економічні проблеми розвитку сільського господарства УРСР на сучасному етапі / В. Беззуб, В. Зимовець. – К. : Політвидав, 1974. – 112 с.

Берегеда М. В. Становлення населення нижньодунайського регіону до процесу десталінізації (1953-1964) / М. В. Берегеда. // Наукові праці . Серія «Історичні науки». – Вип.127. Т. 140. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2010. – 164 с.

Беренштейн Л. Ю. Комуністи в боротьбі за неухильне піднесення сільського господарства (1953-1963 рр.) / Л. Ю. Беренштейн, І. Шульга // Український Історичний Журнал. – К. : Наукова думка, 1963. – № 5. – С. 65-71.

Бойко О. Д. Історія України у XX столітті (20-90-ті роки): Навч. посібник для студентів. / О. Д. Бойко – Ніжин, 1994. – 256 с.

Боффа Дж. История Советского Союза. В 2-х т. – Т. 2. От отечественно войны до положения второй мировой державы. Сталин и Хрущев. 1941-1964 / Дж. Боффа. – М. : Международные отношения, 1994. – 632 с.

Буздалов И. Н. Материальное стимулирование и подъем колхозного производства / И. Н. Буздалов, И. Я. Карлюк, В. А. Морозов. – М. : Колос, 1965. – 248 с.

Буздалов И. Н. Экономическая эффективность интенсификации сельскохозяйственного производства / И. Н. Буздалов. – М. : Колос, 1966. – 390 с.

Варгатюк П. Л. Сторінки історії компартії України / П. Л. Варгатюк, В. К. Василенко, Л. М. Гордієнко. – К. : Либідь, 1990. – 488 с.

Вербицкая О. М. Российское крестьянство: от Сталина к Хрущову (середина 40-х – начало 60-х гг.) / О. М. Вербицкая, отв. ред. И. Е. Зеленин; Российская академия наук. Институт истории России. – Науч. изд. – М. : Наука, 1992. – 224 с.

Врублевский В. К. Владимир Щербицкий: Правда и вымпелы, записки помощника: воспоминания, документы, слухи, легенды, факты / В. К. Врублевский. – К., 1993. – 254 с.

Геллер М. Я. Утопия у власти / М. Я. Геллер, А. М. Некрич. – М. : Изд-во «МИК», 2000. – 856 с.

Даниленко В. М. Українське село в добу реформ М. Хрущова / В. М. Даниленко, І. М. Романюк // Історія Українського селянства у 2-х т. – К. : Наукова думка, 2006. – Т. 2. – С. 411-476.

Дерев’янкін Т. І. Відродження і спроби перебудови радянської економіки у післявоєнний період (1946-1991 рр.) / Т. Дерев’янкін // Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал. – 2009. – № 7. – С. 3-14.

Завальнюк О. М. Новітня аграрна історія України: Навч. посібник / О. М. Завальнюк, І. В. Рибак. – Кам’янець-Подільський : Абетка – НОВА, 2004. – 288 с.

Завод Экватор страницы истории / Под ред. В. Х. Ромашкан, Б. И. Медведев, С. А. Кантор, А. А. Гайдуков, К. Ю. Аржаткин, И. А. Назаренко, Е. П. Мазец, Б. А. Бугаенко, А. Ф. Галь. – Николаев : Аттол. – 2003. – 219 с.

Захарченко А. Г. Животных откармливают механизаторы / А. Г. Захарченко, М. В. Гетьманцев, Э. С. Орлов, Г. С. Тихонов. – Одесса : Маяк 1966. – 78 с.

Захарченко А. Г. Совершенствование форм организации труда в колхозах и совхозах Николаевской области / Тезисы доклада Всесоюзного семинара. – М.: Агропромиздат, 1979. – С. 21-29.

Захарченко А. Г. Коллективный подряд в сельском хозяйстве. – К. : Урожай, 1985. – 190 с.

Зубкова Е. Общество и реформы 1945-1964 / Е. Зубкова – М. : Издательство центр «Россия молодая», 1993. – 198 с.

Іваненко В. В. Очищення правдою: Відома і невідома Україна в об’єктиві історії ХХ сторіччя / В. В. Іваненко, А. І. Голуб, О. А. Удод. – К. : Ґенеза, 1997. – 300 с.

Історія міст і сіл УРСР. Миколаївська область – К. : УРЕ АН УРСР, 1981. – 710 с.

Історія міст і сіл УРСР. Одеська область – К. : УРЕ АН УРСР, 1968. – 623 с.

Історія міст і сіл УРСР. Херсонська область – К.: УРЕ АН УРСР, 1972. – 688 с.

Історія України: нове бачення: У 2 т. / Авт. кол.: О. І. Гуржій, Я. Д. Ісаєвич, M. Ф. Котляр, О. П. Моця, О. В. Русина, В. Г. Сарбей, В. А. Смолій, Ф. І. Стеблій, В. С. Степанков, Т. В. Чухліб; Під ред. В. А. Смолія. НАН України. Інститут історії України. – Т. 1. – К. : Вид-во “Україна”, 1995. – 350 с.

Історія України: нове бачення. У 2 т. / Під ред. В. А. Смолія. – Т. 2. – К. : Україна, 1995. – 350 с.

Історія України / Кер. авт. кол. Ю Зайцев. – Львів : Світ, 1996. – 488 с.

Історія народного господарства Української РСР: У 3 т., у 4 кн. Т. 3. Розвиток соціалістичної економіки в період будівництва і вдосконалення розвинутого соціалізму (1938 – 80-ті рр.): Кн. 1. Будівництво економіки розвинутого соціалізму (1938-1960 рр.) / ред. І. І. Лукінов. – К. : Наукова думка, 1985. – 465 с.

Історія селянства Української РСР: У 2 т. Т. 2. Від Великого Жовтня до наших днів / Ред. кол. тома: І. І. Компанієць, І. Х. Ганжа, І. І. Слинько; Академія Наук Української РСР, інститут історії. – К. : Наукова думка, 1967. – 534 с.

Історія робітничого класу РСР / Ред. Д. Є. Лось. – К. : Наукова думка, 1967. – 567 с.

Історія Української РСР: у 8 т., 10 кн. Т. 8. Радянська України в період зміцнення соціалізму і поступового переходу до комунізму (1945-70-ті рр.). Кн. 2. Українська РСР в період розвиненого соціалізму і будівництва комунізму (кінець 50-х – 70-ті рр.) / АН УРСР. Ін-т історії; Голова редкол.: Ю. Ю. Кондуфор (голов. ред.) та ін..; Редкол. тому: А. В. Лихолат (відп. ред.) та ін. – К. : Наукова думка, 1979. – 698 с.

Киридон П. В. Десталінізація в Україні: перспективні проблеми дослідження / П. В. Киридон // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика – К. : Ніка-Центр, 2006. – С. 214-231.

Кожукала І. П. Компартія України в добу «відлиги» / І. П. Кожукала // Український історичний журнал. – 1990. – № 11. – С. 39-51.

Ковальчук В. М. Історія економіки та економічної думки: Навч. посібник / В. М. Ковальчук, М. В. Лазарович, М. І. Сарай. – К. : Знання, 2008. – 647 с.

Ковпак Л. В. Соціально-побутові умови життя населення України в другій половині ХХ ст. (1945-2000) / Л. В. Ковпак. – К. : Інститут історії України НАНУ, 2003. – 250с.

Колосовська Н. Д. Політичні партії України на Миколаївщині ХХ ст. / Н. Д. Колосовська, П. І. Соболь, М. М. Шитюк. – Миколаїв, 1996. – 157 с.

Колосовська Н. Д. Цікава історія України / Н. Д. Колосовська, В. Я. Рагулін, М. М. Шитюк. – Миколаїв, 1997. – 140 с.

Конюх В. В. Стимулювання отримання освіти без відриву від виробництва в 50-60-х рр. ХХ ст. (правовий аспект) / В. В. Конюх // Наукові праці: Серія «Історичні науки». – Вип. 127. Т. 140. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. – 164 с.

Костик П. С. У боротьбі за технічне оснащення сільського господарства: (Діяльність Компартії України по створенню і дальшому розвитку матеріально-технічної бази сільського господарства південних областей УРСР, 1939-1975 рр.) / П. С. Костик. – Львів : Вища школа, 1980. – 168 с.

Крючков Ю. С. Нариси історії / Ю. С. Крючков. – Миколаєва : Хрестоматія. – Миколаїв, 2002. – 126 с.

Кульчицький С. В. Спроби реформ (1956-1964) / С. В. Кульчицький // Український історичний журнал. – 1998. – № 2. – С. 102-114.

Лановик Б. Д. Економічна історія України і світу: Підручник / Б. Д. Лановик, З. М. Матисякевич, Г. М. Матейко. – К. : Вікар. 2005. – 486 с.

Левицький Б. Політика і суспільство в Радянській Україні 1953-1980 / Б. Левицький. – Едмонтон, 1984. – 243 с.

Лісовська О. В. Українське село у 60-ті першій половині 80-х рр. ХХ ст. (стан матеріально-технічної бази) / О. В. Лісовська. – Умань : Видавець «Сочінський», 2010. – 216 с.

Лисяк-Рудницький І. Нариси з історії нової України / Відп. ред. Я. Грицак. – Львів : Меморіал, 1991. – 101 с.

Литвин В. М. Україна у другому повоєнному десятилітті (1956-1965) / В. М. Литвин. – К. : Видавничій дім «Лі-Терра», 2004. – 272 с .

Малько О. О. Робітничій клас – трудівникам села / О. О. Малько. – К. : Наукова думка, 1978. – 135 с.

Маля М. Радянська трагедія: історія соціалізму в Росії (1917-1991) / Пер. з англ. А. Д. Гриценка, П. С. Насади, Клещенко, В. П. Павленка / М. Маля. – К. : Мегатайп, 2000. – 608 с.

Матеріали ІІ Миколаївської обласної краєзнавчої конференції. Історія. Етнологія. Культура. Нові дослідження. – Т. ІІ. Історія і культура. – Миколаїв, 1997. – 157 с.

Матеріали 1-ї Всеукраїнської студентської наукової конференції «Аркасівські читання». – Миколаїв, 1993-1994. – 256 c.

Мерль Ш. Реформа ошибочная по своей концепции: заметки к истории аграрной политики при Хрущеве и Брежневе / Ш. Мерль; пер. с нем. Т. Н. Таценко // Проблемы всемирной истории. – СПб., 2000. – С. 262-271.

Миколаївщина: Літопис історичних подій / До 65-річчя утворення Миколаївської області – Херсон : Олді, 2002. – 708 с.

Миколаївщина в новітній історії. Миколаївщина в середині 1950-х-1990-х роках / Шкварець В. П., О. М. Гаркуша, М. М. Шитюк. – Миколаїв : ВД ПП Шатрай, 2007. – С. 162-188.

Орловський Ю. П. Труд молодежи в СССР. Правовое исследование / Ю. П. Орловский. – М., 1974. – 256 с.

Освіта на Миколаївщині у ХІХ – ХХ ст.: Історичний нарис. – Миколаїв. 1997. – 192 с.

Павлик І. С. Історія Миколаївщини / І. С. Павлик, М. П. Тригуб, О. В. Білюк. – Миколаїв, 1996. – 188 с.

Падалка С. С. Українське село в контексті політики тоталітарної держави (60-80-ті роки ХХ ст.) / С. С. Падалка. – К. : Український Центр духовної культури, 2002. – 160 с.

Панченко П. П. Становище українського села (60-80-і рр.) / П. П. Панченко // Український історичний журнал. – 1989. – № 8. – С. 3-14.

Партийное руководство, организация и стимулирование сельскохозяйственного труда // Сборник ст. о передовом опыте в Украинской ССР. – К. : Урожай, 1974. – 250 с.

Петренко В. С. Село на шляхах піднесення: зміни в складі, умовах праці і життя колгоспного селянства Української РСР (1959-1969рр.) / В. С. Петренко. – К. : Наукова думка, 1970. – 348 с .

Плясков Л. А. Наш черноморский 1897-1987 / Л. А. Плясков, Л. М. Кучеренко. – М. : Мысль, 2003. – 385 с.

Руденко М. Д. Економічні монологи: (нариси катастрофічної помилки) / М. Д. Руденко; передм. П. Григоренка. – Б.м.: Сучасність, 1978. – 200 с.

Сторінки історії України: ХХ століття / за ред. С. В. Кульчицького. – К., – 1992. – 336 с.

Хоскинг Д. История Советского Союза (1917-1991) / Д. Хоскинг. – М. : Ваграус. – 1995. – 510 с.