Відображення постаті Богдана Хмельницького у сучасній польській історіографії

Анна Іллівна Ткачук

Анотація


Досліджено основні погляди сучасної польської історіографії стосовно особистості гетьмана Богдана Хмельницького та визвольної війни українського народу. Відзначено, що значним здобутком істориків Польщі став вихід монографії Я. Качмарчека. Разом із тим, численність публікацій у порівнянні з попередніми періодами не є надто великою. Польські історики визначилися із термінологією при висвітленні подій середини ХVI століття.

Ключові слова


Богдан Хмельницький; козаки; визвольна війна; коронне військо

Повний текст:

PDF

Посилання


Bobrzyński M. Dzieje Polski w zarysie / M. Bobrzyński. – Warszawa : Nakł. Gebethnera i Wolffa, 1879. – 495 s

Rawita-Gawroński F. Bohdan Chmielnicki. – Lwów, 1906-1909. – T. 1-2.

Качмарчик Я. Гетьман Богдан Хмельницкий / Наук. ред.: С. Стемпень. – Перемишель-Львів : Друк. Василіян, 1996. – 327 с.

Kaczmarczyk J. Bohdan Chmielnicki. – Wrocław : Zakł. Naukowy, 1988. – 271 s.

Kubala L. Oblężenie Zbaraża i pokój pod Zborowem. – Warszawa, 1909.

Kubala L. Bitwa pod Beresteczkiem. –Wydanie nowe. – Kraków : Druk W.L. Anczyca i spółki, 1925.

Sieradzki J. Ruchy społeczne i ludzkości. – Warszawa : Wyd. Ludowe, 1949. – 195 s. Wielhorski W. Rewolucja kozacka – Bohdan Chmielnicki. Ziemie Ukrainne Rzeczypospolitej // Zarys dziejow. – Londyn, 1959.

Kaczmarczyk J. Bohdan Chmielnicki – szatan czy Mesjasz? // Studia Historyczne. – 1991. – R. 34. – Z. 3. – S. 369-385.

Sprawka A. Henryka Sienkiewicza i Natana Rybaka powieści o powstaniu Kozackim. Bohdan Chmielnicki i kniaź Jarema // Polska powieść XIX i XX wieku. Interpretacje, analizy, konteksty. – T. 1 / Pod red. L. Ludorowskiego. – Lublin Wyd. UMCS, 1993. – 264 s.

Żbihowski P. Powstanie Chmielnickiego w „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza // Stosunki kulturowo-litersckie polsko-wschodniosłowiańskie / Pod red. K. Prusa. – Rzeszów : Wyd. WSP, 1995. – S. 325-356.

Górka O. “Ogniem i mieczem” a rzeczywistość historyczna / O. Górka. – Warszawa, 1934. – 213 s.

Barłowska M. Bohdan Chmielnicki w pamiętnikarstwie polskim lat 1648-1657 // Barokowe przypomnienia i inne szkice historycznoliterackie / Pod red. R.Ocieczek i M.Piechoty. – Katowice : Wyd. Uśl., 1994. – 193 s.

Cesarz E. Ukraina i stosunki polsko-ukraińskie w syntezach historycznych szkoły krakowskiej // Stosunki kulturowo-litersckie polsko-wschodniosłowiańskie / Pod red. K. Prusa. – Rzeszów : Wyd. WSP, 1995. – S. 53-61.

Ludorowski L. Trzy portrety Bohdana Chmielnickiego // Duktem czasów. Księga pamiątkowa ku czci profesora M. Kaczmarka (1934-1994) / Red. M. Bratuń. – Opole UO, 1996. – S. 155-178.

Ludorowski L. Wizerunki powieściowe Bohdana Chmielnickiego // Annales Uniw. M. Curie-Skłodowska. – 1989. – Nr. 7. – S. 1-28.

Szymanowski G. Powstanie Chmielnickiego – powstanie narodowe ludności Ukrainy czy bunt kozacki? // Patriotyzm, nacjonalizm, stereotypy narodowe w edukacji historycznej / Materiały z seminarium polskich i austriackich nauczycieli historii w Krakówie 19-21 października 1994 r. / Pod red. K.Zaufal. – Kraków : WOM, 1995. – S. 64-67.

Miśkiewicz B. Oblężenie Lwowa w 1648 roku przez Bohdana Chmielnickiego // Europa orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza do współczesności / Red. Z. Karpus, T. Michaluk. – Toruń : UMK, 1996. – S. 259-267.

Relacje wojenne z pierwszych lat walk polsko-kozackich powstania Bohdana Chmielnickiego okresu „Ogniem i mieczem” (1648-1651) / Opr. M. Nagielski. – Warszawa : Viking, 1999. – 430 s.

Nagielski M. Oblężenie Kamieńca Podolskiego przez siły Kozacko-tatarskie w maju 1654 roku / M. Nagielski // Barok. – 2001. – R. 8. – Nr. 1. – S. 185-191.

Nagielski M. Diarius(z) jako Chmielnicki szturmował do Kamieńca Podolskiego 1651 r. / M. Nagielski // Barok. – 2001. – R. 8. – Nr. 1. – S. 191-197.

Nagielski M. Preobrażenia w armii koronnej w dobie wałk z powstaniem B.Chmielnickiego (1648-1654) // Między Zachodem a Wschodem. Studia z dziejów Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej / Pod red. J. Staszewskiego. – Toruń : Wyd. A.Marszałek, 2002. – S. 308-335.

Nagielski M. Epoka „Ogniem i mieczem” Henryka Sienkiewicza a rzeczywistość historyczna doby powstania Bohdana Chmielnickiego / M. Nagielski // Ostródzki Przegl. Hist. – 2005. – T. 1. – S. 87-104.

Stępniak A. Historia a literstura. Kontrowersje wokół powstania Chmielnickiego na przełomie XIX i XX w. // Historia. Poznanie i przekaz / Pod red. B.Jakubowskiej. – Rzeszów : Wyd. WSP, 2000. – S. 151-167.

Majewski W. Powstanie Chmielnickiego (1648-1653) // Od Żółkiewskiego i Kosińskiego do Piłsudskiego i Petlury. Z dziejów stosunków polsko-ukraińskich od XVI do XX wieku / Red. J. Wojtasik. – Warszawa : Wojskowy Inst. Hist., 2000. – S. 56-68.

Borowiak A. Koyaczyzna w przededniu powstania Bohdana Chmielnickiego (1635-1648) // Epoxa „Ogniem i mieczem” we współczesnych badanich historycznych. Zbiór studiów / Pod red. M. Nagielskiego. – Warszawa : Tow. Miłośn. Historii, 2000. – S. 25-44.

Ochmann-Staniszewska S. Powstanie Chmielnickiego w świetle polskiej publicystyki okresu panowania Jana Kazimiera Wazy // Epoxa „Ogniem i mieczem” we współczesnych badanich historycznych. Zbiór studiów / Pod red. M.Nagielskiego. – Warszawa : Tow. Miłośn. Historii, 2000. – S. 45-52.

Borek P. Obraz wojen Kozackich za czasów Chmielnickiego w staropolskim pamiętnikarstwie // Literatura wobec wojen. Materiały z konferencji. – Warszawa, 2001. – S. 201-218.

Rachuba A. Wielkie Księstwo Litewskie w powieści „Ogniem i mieczem” a jego rzeczywista rola w walce z powstaniem Chmielnickiego // Epoxa „Ogniem i mieczem” we współczesnych badanich historycznych. Zbiór studiów / Pod red. M. Nagielskiego. – Warszawa : Tow. Miłośn. Historii, 2000. – S. 147-154.

Biernacki W. Powstanie Chmielnickiego. Działania wojenne na Litwie w latach 1648-1649. – Zabrze : Wyd. Inforteditions, 2006. – 307 s.

Chynczewska-Hennel T. Powstanie Chmelnickiego / Red. M.Derwich // Rzeczpospolita szlachecka. 1586-1795. – Warszawa-Wrocław : Wyd. Dolno-śląskie, 2003. – S. 68-73.

Pęksa W. Prawo w uniwersałach hetmanów kozackich – uniwersały Bohdana Chmielnickiego w latach 1648-1654 //

Krakowskie studia z historii państwa i prawa / Pod red. W. Uruszczaka i D. Malec. – Kraków : UJ, 2004. – S. 79-87.

Koko E. Kozaczyzna w latach 1657-1676 w piśmiennictwie Franciszka Rawity-Gawrońskiego (1846-1930). Od śmierci Chmielnickiego do ustąpienia Doroszenki // Przegl. Wschodni. – T. 9. – 2004. – S. 453-466.

Graczyk J. Udział dragunii koronnej w wałkach z Kozakami i Tatarami w czasie powstania Chmielnickiego 1648-1651 / J. Graczyk // Prace Uczestników Studium Doktorackiego. – T. 9. – Historia. – 2007. – S. 25-39.

Brekhunenko V. Szwecja w politycznych koncepcjach Bochdana Chmielnickiego / Pod red. M.Nagielskiego // Z dziejów stosunków Rzeczypospolitej Obojga Narodów ze Szwecją w XVII wieku. – Warszawa : Inst. Hist. UW, 2007. – S. 303-309.

Krawczenko W. Czy Bohdan Chmelnicki był dobrym Ukraińcem? Sienkiewicz a tożsamość narodowa – z kim i przeciw komu? Warszawa-Łuck-Zbaraż-Btresteczko / Red. T. Bujnicki, J. Axer. – Warszawa : UW, 2007. – S. 331-333.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.