Політехнізація шкільної освіти у 1953-1964 рр. (за матеріалами періодичних видань Півдня України)

Марина Вікторівна Грибеник

Анотація


На основі матеріалів регіональних періодичних видань, проаналізовано досвід політехні-зації вітчизняної шкільної освіти у 1953-1964 рр. Узагальнені позитивні й негативні тенденції реформування загальноосвітніх навчальних закладів Півдня України. Встановлено ступінь взаємодії між пресою та визначеною галуззю.

Ключові слова


політехнізація; шкільна освіта; регіональні періодичні видання; Південь України

Повний текст:

PDF

Посилання


Березівська Л. Д. Реформування шкільної освіти в Україні в ХХ столітті : монографія / Лариса Дмитрівна Березівська. – К. : Богданова А. М., 2008. – 406 с.

Павлов Д. И. Среднее специальное образование в Украинской ССР / Д. И. Павлов, Г. П. Захаревич. – К. : Вища школа, 1976. – 215 с.

Кукуруза Ж. Б. Перетворення в галузі освіти УРСР (середина 1950-х – початок 1960-х рр.): огляд історіографії / Ж. Б. Кукуруза // Збірник наукових праць Гілея : науковий вісник – 2011. – № 51. – Режим доступу до журн. : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2011_51/Gileya51/I32_doc.pdf.

Захаровский Л. В. Реализация советского проекта: становление системы профессионально-технического образования (1917-1958 гг.) / Л. В. Захаровский // Проблеми інженерно-педагогічної освіти : збірник наукових праць. – Харків, 2012. – № 36. – С. 12-21.

Юхно О. І. Становлення вищої заочної політехнічної освіти в Україні / О. І. Юхно // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2013. – № 1. – С. 59-66.

КПСС в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898-1953) / Институт Маркса-Ленина-Сталина при ЦК КПСС. – М. : Госполитиздат, 1953. – 1204 с.

Чорноморська комуна. – 1953. – 3 січня.

Чорноморська комуна. – 1953. – 4 січня.

Чорноморська комуна. – 1953. – 10 січня.

Чорноморська комуна. – 1953. – 11 січня.

Наддніпрянська правда. – 1954. – 1 вересня.

Південна правда. – 1955. – 1 жовтня.

Південна правда. – 1955. – 9 жовтня.

Наддніпрянська правда. – 1956. – 18 серпня.

Наддніпрянська правда. – 1956. – 4 грудня.

Південна правда. – 1956. – 4 січня.

Південна правда. – 1956. – 8 січня.

Наддніпрянська правда. – 1956. – 18 грудня.

Південна правда. – 1956. – 20 грудня.

Наддніпрянська правда. – 1956. – 20 грудня.

Радянська Україна. – 1958. – 20 квітня.

Південна правда. – 1958. – 16 листопада.

Закон СССР «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР». – 24 декабря 1958 г. // Народное образование в СССР. Общеобразовательная школа. Сборник документов. 1917-1973 гг. / cост. А. А. Абакумов, Н. П. Кузин, Ф. И. Пузырев, Л. Ф. Литвинов. – М. : Педагогика, 1974. – С. 53-61.

Чорноморська комуна. – 1958. – 25 грудня.

Чорноморська комуна. – 1958. – 30 листопада.

Південна правда. – 1959. – 7 липня.

Чорноморська комуна. – 1959. – 27 грудня.

Радянська школа – 1963 – №10. – С. 110-112.

Правда. – 1960. – 13 ноября.

Південна правда. – 1961. – 13 липня.

Південна правда. – 1961. – 26 липня.