Боротьба політичних партій на сеймику Київського воєводства у Житомирі у 1786 році

Tadeusz Srogosz

Анотація


Метою статті є відображення боротьби політичних фракцій – регалістичної (королівської), лідером якої був київський воєвода Юзеф-Габріель Стемпковський, та білоцерківської (гетьманської), лідером якої був великий коронний гетьман Францішек Ксаверій Браницький, – на сеймику Київського воєводства у 1786 р. Проблема розглянута в основному з точки зору ролі лідерів цих груп, а також ставлення шляхти і блокування відповідних резолюцій та виборів депутатів і урядників. Боротьба політичних фракцій означала, що сеймик Київського воєводства був одним з найбільш бурхливих, окремі активісти намагалися залучити найбільшу кількість прихильників, часто поводячись агресивно, забезпечуючи прийняття сприятливих для себе кандидатур і резолюцій. Вибір депутатів став невдачею регалістичної фракції, оскільки пройшли всі білоцерківські кандидати. Черговою поразкою регалістів стало складання інструкції депутатам.

Ключові слова


політичні фракції; сеймик Київського воєводства; 1786 р.

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Biblioteka im. Czartoryskich w Krakowie. – nr 698.

Biblioteka im. Czartoryskich w Krakowie. – nr 930.

Brzezińska-Marjanowska W. Klasycystyczna architektura pałacowa na Wołyniu ok. 1780-1831 // Stan badań nad wielokulturowym dziedzictwem dawnej Rzeczypospolitej. – t. I. – red. W. Walczak, K. Łopatecki. – Białystok : Instytut Badań nad Dziedzictwem Kulturowym Europy, 2010.

Butterwick R. Polska rewolucja a kościół katolicki 1788-1792. – Kraków : Acana, 2012.

Choińska-Mika J. Sejmiki mazowieckie w dobie Wazów. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1998.

Czaja A. Między tronem, buławą a dworem petersburskim. Z dziejów Rady Nieustającej 1786-1789. – Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1988.

Danilczyk A. Afera Dogrumowej a konsolidacja opozycji antykrólewskiej 1785-1786 // Kwartalnik Historyczny. – R. 111. – 2004. – nr 4.

Danilczyk A. W kręgu afery Dogrumowej. Sejm 1786 roku. – Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2010.

Encyklopedia kresów. – Kraków : Kluszczyński Wydawnictwo, 2004.

Filipczak W. Opozycja antykrólewska wobec systemu rządów Rady Nieustającej na sejmie 1786 roku // Acta Universitatis Lodziensis. – Folia Historica 38. – 1990.

Filipczak W. Sejm 1778 roku. – Warszawa : Wydawnictwo Semper, 2000.

Filipczak W. Stronnictwo regalistyczne w województwie kijowskim 1780-1782 // Przegląd Nauk Historycznych. – R. 8. – 2009. – nr 1(9).

Filipczak W. Życie sejmikowe prowincji wielkopolskiej w latach 1780-1786. – Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012.

Kamińska A. Stempkowski (Stępkowski) Józef Gabriel h. Suchekomnaty (zm. 1793) // Polski Słownik Biograficzny. – t. 43. – z. 178. – Warszawa-Kraków 2005.

Korespondencja krajowa Stanisława Augusta z lat 1784 do 1792 / wyd. B. Zaleski. – Poznań : Księgarnia Jana Konstantego Żupańskiego, 1872.

Koźmian K. Pamiętniki. – t. I. – Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972.

Kraszewski J. I. Podróż króla Stanisława Augusta do Kaniowa w r. 1787 podług listów Kazimierza Konstantego hrabiego de Bröl Platera, starosty Inflantskiego. – Wilno : Nakładem Józefa Zawadzkiego, 1860.

Kriegseisen W. Sejmiki Rzeczypospolitej szlacheckiej w XVII i XVIII wieku. – Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1991.

Libera Z. O pamiętnikach Seweryna Bukara // Trudne stulecia. Studia z dziejów XVII i XVIII wieku ofiarowane Profesorowi Jerzemu Michalskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin / red. Ł. Kądziela, W. Kriegseisen, Z. Zielińska. – Warszawa : Wydawnictwo Semper, 1994.

Lorentz S. Efraim Szreger architekt polski XVIII wieku. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.

Mączak A. Klientela. Nieformalne systemy władzy w Polsce i Europie XVI – XVIII w. – Warszawa : Wydawnictwo Semper, 1994.

Michalski J. Sejmiki poselskie 1788 roku, w: idem, Studia historyczne z XVIII wieku. – t. I: Polityka i społeczeństwo. – Warszawa: Wydawnictwo Stentor, 2007.

Muzyka w czasopismach polskich XVIII wieku. Okres stanisławowski (1764-1800). Bibliografia i antologia / oprac. J. Szwedowska. – Kraków : Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1984.

Mycielski M. Marcin Badeni [1751-1824]. Kariera kontuszowego ministra. – Warszawa : Wydawnictwo Krupski i S-ka, 1994.

Ostrowski T. Poufne wieści z oświeconej Warszawy. Gazetki pisane z roku 1782 / oprac. R. Kaleta. – Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972.

Pamiętniki Jana Duklana Ochockiego. – t. I / wyd. J. I. Kraszewski. – Wilno : Nakładem Józefa Zawadzkiego, 1857.

Pamiętniki Seweryna Bukara / wyd. J. I. Kraszewski. – Drezno : Nakładem Józefa Ignacego Kraszewskiego, 1871.

Rolle A. J. Wybór pism. – t. II / oprac. W. Zawadzki. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966.

Rostworowski E. Sprawa aukcji wojska na tle sytuacji politycznej przed Sejmem Czteroletnim. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukow, 1957.

Srogosz T. Konflikt kasztelana kijowskiego Józefa Gabriela Stempkowskiego z metropolitą kijowskim Jasonem Smogorzewskim w latach 1782-1783 // Rozdroża. Polsko-ukraiński dyskurs humanistyczny / red. R. Dymczyk, I. Krywoszeja, N. Morawiec. – Częstochowa-Humań-Poznań : Wydawnictwo „Taurus”, 2013.

Srogosz T. Początki budowy stronnictwa królewskiego na Ukrainie przez Józefa Gabriela Stempkowskiego (koniec lat sześćdziesiątych – początek siedemdziesiątych XVIII w.) // Przegląd Nauk Historycznych. – 2006. – R. 5. – nr 1(9).

Stroynowski A. Opozycja sejmowa w dobie rządów Rady Nieustającej. Studium z dziejów kultury politycznej. – Łódź : Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi, 2005.

Szczygielski W. Oświeceniowy elitaryzm w Polsce w XVIII w. // Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego. – 1976. – Seria I. – z. 4.

Tomczyk G. Stronnictwo królewskie na sejmie 1776 roku // Acta Universitatis Lodziensis. – Folia Historica 49. – 1993.

Wysocki J. Józef Ignacy Rybiński biskup włocławski i pomorski 1777-1806. Zarys biograficzny na tle rządów diecezją. – Rzym : Instytut Studiów Kościelnych, 1967.

Zielińska Z. Listy Ksawerego Branickiego do Grigorija Potiomkina (1788-1789) // Świat pogranicza / red. M. Nagielski, A. Rachuba, S. Górzyński. – Warszawa : Wydawnictwo DiG, 2003.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.