Депортації українців і поляків під виглядом «обміну населенням» (до 70-річчя Люблінської угоди)

Олег Ярославович Калакура

Анотація


У статті на широкому архівному матеріалі проаналізовано мотиви укладання Люблінської угоди 1944 р, її реалізація та наслідки «обміну населенням» для польської етнічної групи в Україні, для розвитку сучасних українсько-польських відносин. Висвітлено вузлові аспекти повоєнної стратегії, політики і тактики більшовиків щодо польської меншини, методи придушення антирадянського руху опору. З’ясовано суспільні настрої українців та поляків, зумовлені насильницьким переселенням, ставленням до них тоталітарних режимів.

Ключові слова


Люблінська угода; архівні документи; Друга світова війна; українсько-польські відносини; українська полонія; українці в Польщі; депортація; етнополітика

Повний текст:

PDF

Посилання


Буцко О. В. Украина – Польша: миграционные процессы 40-х годов / О. В. Буцко. – К., 1997.

Макарчук С. А. Переселення поляків із західних областей України в Польщу в 1944-1946 рр. / С. А. Макарчук // УІЖ – 2003. – № 3. – С. 103-114.

Калакура О. Люблінська угода 1944 р. та її етнополітичні наслідки / Олег Калакура // Наук. вісн. Дипломатичної академії України. – 2005. – Вип. 11. – С. 158-170.

Цепенда І. Українсько-польські відносини 40–50-х років ХХ століття: етнополітичний аналіз / Ігор Цепенда. – К., 2009.

Drozd R. Droga na Zachód / Roman Drozd. – Warszawa, 1997.

Misiło E. Repatriacja czy Deportacja. Przyednenie Ukraińców z Polski do USSR 1944-1945. – T. 1. – Dokumenty 1944-1945/ Eugeniusz Misyłо. – Warszawa, 1996.

Депортації українців та поляків: кінець 1939 – початок 50–х років (до 50–річчя операції «Вісла») / Упор. Юрій Сливка. – Львів, 1998.

Україна-Польща: важкі питання. Т. 9. Матеріали ІХ і Х міжнародних наукових семінарів «Українсько-польські відносини під час Другої світової війни». Варшава, 6-10 листопада 2001 р. / Наук. ред. М. М. Кучерепа. – Луцьк, 2004.

Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи, матеріали, спогади. У 3 т. – Т. 2. – 1946-1947. – Львів, 1998.

Сергійчук В. Десять буремних літ. Західноукраїнські землі у 1944-1953 рр. Нові документи і матеріали / Володимир Сергійчук. – К., 1998.

Сергійчук В. Депортація поляків з України. Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 роках / Володимир Сергійчук. – К., 1999.

Переселення поляків та українців 1944-1946. Невідомі документи з архівів спецслужб. – Т. 2. – К., 2000.

Безсмертя. Книга пам’яті України. 1941-1945. – К., 2000.

Рафальський О. Національні меншини України у ХХ столітті / Олег Рафальський. – К., 2000.

Центральний державний архів громадських об’єднань (далі – ЦДАГО України), ф. 3833, оп. 1, спр. 125, aрк. 13

Babinski W. Wymiana depesz miedzy naczelnym wodzem i dowódca Armii Krajowej 1943-1944 / W. Babinski // Zeszyty Historyczne. – 1973. – № 24.

Ці чутки мали під собою ґрунт. Перший секретар ЦК КПУ та голова Раднаркому УРСР М. Хрущов справді вносив пропозиції Й. Сталіну про утворення додатково двох українських областей: Холмської і Грубешівської. Див.: ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1624. арк. 5-9.

Данилюк Ю. Основні етапи реабілітації громадян Волинської національності, репресованих у 2-й половині 40-х – на початку 50-х років / Юрій Данилюк // Україна – Польща. – Ч. І. – К., 2003.

Сергійчук В. Поляки на Волині у роки Другої світової війни. Документи з українських архівів і польські публікації / Володимир Сергійчук. – К., 2003.

Угода між Урядом Української Радянської Соціалістичної Республіки і Польським Комітетом Національного визволення про евакуацію українського населення з території Польщі і польських громадян з території УРСР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/document/tpart22/ isx22154.htm

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 1466, арк. 137-138.

Государственный архив Российской Федерации (далі – ГАРФ), «Особая папка» Сталина, спр. 94, арк. 49-52.

Див.: Іллюшин І. І. Національно-визвольні прагнення українських та польських самостійницьких сил за часів Другої світової війни // УІЖ. – 2003. – № 1.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 23, спр. 2610, арк. 92-93.

Ці цифри на основі офіційних звітів органів евакуації наводить В. Сергійчук у праці «Депортація поляків з України» (с. 172). Підготовлені НКВС підсумки переселення підтверджують такі дані (ГАРФ. – «Особая папка» Сталина, спр. 139, арк. 299.). Однак у документах і літературі фігурують й інші відомості. Зокрема, польський історик Єжи Кохановський називає цифру 787 524 особи (Kochanowski J. Przesuniecie granic // Karta. – Warszawa, 1994. – S. 66.). О. Буцько, число евакуйованих конкретизує до 810 415 осіб: 766 206 поляків, 33 158 євреїв, 9 918 українців, 488 росіян, 45 білорусів, 600 представників інших національностей (Буцько О. В. Украина-Польша: миграционные процессы 40-х годов. – С. 70) , а Ю. Шаповал вважає, що станом на жовтень 1946 р. з України до Польщі було переселено 812 688 осіб, а з Польщі до УССР станом на березень 1947 р. переселили 472 635 осіб (Шаповал Ю. Уроки двох репатріацій // Історія в школах України. – 2005. – № 3. – С. 54).

ГАРФ. – «Особая папка» Сталина, спр. 139. – Арк. 299.

Національні меншини України у ХХ столітті. Політико-правовий аспект. – К., 2000.

Misyło E. Akcja «Wisla» / Eugeniusz Misyło. – Warszawa, 1993.

Державний архів Служби безпеки України, ф. 16, оп. 8, пор. №1. – Арк. 1-2.

Володимир Середа: «Польські комуністи хотіли моноетнічної держави» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.istpravda.com.ua/articles/2013/09/10/136187/.

Винниченко І. В. Україна 1920-1980-х: депортації, заслання, вислання. / Ігор Винниченко. – К., 1994.

Бурковський І. Національні процеси в СРСР після сталінської епохи / І. Бурковський // Розбудова держави, 1997. – № 4, 5.