Селянське самоврядування та земство в Росії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Ірина Геннадіївна Верховцева

Анотація


Охарактеризовано відносини між установами селянського самоврядування та земством у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Доведено, що попри значні зусилля у розбудові господарства і культури села, у відносинах з селянськими установами земства поводилися зверхньо, поступово з боку останніх брали гору тенденції адміністрування; недостатньою була увага з боку земців до проблеми станової відокремленості селян в управлінні місцевостями. Натомість селянські установи через специфічні риси світосприйняття селянства, його правовий нігілізм та антидержавні настрої, ототожнюючи земство з імперськими бюрократичними установами, чинили йому опір.

Ключові слова


селянське самоврядування; станова відокремленість; земство; всестановість

Повний текст:

PDF

Посилання


Верховцева І. Г. Діяльність земств Правобережної України (1911-1920 рр.): дис… кан. іст. н.: 07.00.01. – Ізмаїл, 2004. – 240 с.

Михайлюк О. В. Селянство Наддніпрянської України в перші десятиліття ХХ ст. (1900-1922 рр.): Соціокультурні трансформації: дис. ….. док. іст. н: 07.00.01. – Одеса, 2011. – 597 с.

Абрамов В. Ф. Земская идея в России и современное местное самоуправление // Третье звено государственного строительства в России. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/publictn/No.73/abram/abram-c1.html

Абрамов В. Ф. Демократическая практика российского земства. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.civisbook.ru/files/File/1995_3_Abramov.pdf

Бакуменко О. О. Роль історичного досвіду земств у формуванні громадянського суспільства в Україні // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Україна наукова 2003». 16-20 червня 2003 р., Дніпропетровськ-Черкаси. – Т. 7. – Історія. – Дніпропетровськ, 2003. – С. 3-4.

Жукова Л. А Влияние института земского самоуправления на процесс формирования гражданского общества в Российской империи на рубеже ХІХ – ХХ вв. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://rikmosgu.ru/students/informatization/Zhukova/

Поляковская Н. М. Исторический опыт социальной помощи населению (на примере Пермского земства во второй половине XIX в.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://vestnik.uapa.ru/ru-ru/issue/2010/04/10/.

Верховцева І. Г. Земський проект Центральної Ради: сутність, умови реалізації, результати // Революції в Україні у ХХ – ХХІ століттях: співзвуччя епох (18-19 листопада 2005 р.): Матеріали І Міжнародної наукової конференції. – Одеса : Вид. Одеського юридичного інституту ХНУВС, 2005. – С. 126-131.

Гвоздик В. С. Земства України в умовах революційних потрясінь 1917 року // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2010. – Вип. ХХІХ. – С. 98-105.

Сазонов Г. П. Обзор деятельности земств по сельскому хозяйству (1865-1895 гг.): в 3 т. – Спб. : Скоропечатня И. Богельман, 1896.

Веселовский Б. Б. История земства за сорок лет: в 4 т. – Спб. : Изд. Тов-ва О. Н. Поповой, 1909-1911.

Русов С. Українські земства в справі заведення народної освіти // Світло. – 1911. – Кн. 3. – Листопад. – С. 32-57.

Слобожанин М. Из истории и опыта земских учреждений в России. – Спб. : Жизнь для всех, 1913. – 551 с.

Львов Г. Е., Полнер Т. И. Наше земство и 50 лет его работы. – М. : Задруга, 1914. – 57 с.

Юбилейный земский сборник. 1864-1914. – Спб. : Изд. Тов-ва О. Н. Поповой, 1914.

Погребинский А. П. К истории земств и городов в годы империалистической войны // Исторические записки. – М. : АН СССР, 1947. – Т. 12. – С. 39-60.

Королева Н. Г. Земство на переломе (1905-1907). – М .: Ин-т истории АН, 1995. – 236 с.

Мармазова О. І. Просвітницька діяльність земств в Україні (кінець XIX – початок ХХ ст.): автореф… канд. іст. н.: 07.00.01. – Донецьк, 1998. – 16 с.

Бакуменко О. О. Земства Російської імперії: історіографія проблеми (друга половина XIX – ХХ ст.): дис… канд. іст. н.: 07.00.06. – Харків, 1999. – 224 с.

Верещагин А. Н. Земский вопрос в России (политико-правовые аспекты). – М., 2002. – 192 с.

Рогоза О. М. Діяльність земств України по створенню і розвитку системи охорони народного здоров’я (1864-1917 рр.): автореф… канд. іст. н: 07.00.01. – Харків, 2002. – 14 с.

Куликов В. В. Становление и развитие земского самоуправления, вторая половина XIX – начало XX вв. : Историко-юридическое исследование: автореф…. док. юр. н. – 12.00.01. – М., 2002. – 40 с.

Макієнко О. А., Єжова О. В. Земські статистичні описи Херсонської губернії як джерело вивчення демографічної ситуації на Півдні України у 80-х рр. ХІХ ст. // Південний архів. Історичні науки : Збірник наукових праць. – Херсон, 2003. – Вип. 11. – С. 11-24.

Миколаєнко І. М. Історіографія діяльності земських установ України (1864-2001 рр.): автореф… канд. іст. н: 07.00.06. – К., 2003. – 20 с.

Акимова Т. М. Земства Центральной России в период революционных потрясений: март 1917 – май 1918 гг.: на материалах Костромской, Тверской, Ярославской губерний: дис…. кан. іст. н.: 07.00.02. – Владимир, 2007. – 250 с.

Верховцева І. Г. Роль земств в адаптації селянства до ринкових умов // Матеріали V конгресу Міжнародної асоціації україністів. Історія: Зб. наук. статей. Частина 2. – Чернівці : Рута, 2004. – С. 126-128.

Верховцева І. Г. Участь земств Правобережної України у соціальній допомозі населенню // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. – Ізмаїл, 2004. – Вип. 17. – С. 6-10.

Верховцева І. Г. До питання націєтворчої діяльності земських найманих працівників в Україні // Інтелігенція і влада: Громадсько-політичний збірник. – Серія: Історія. – Одеса, 2011. – Вип. 22. – С. 23-29.

Финаев А. В., Новичков И. В. К вопросу об отношении местных органов самоуправления Среднего Поволжья к столыпинской аграрной реформе начала ХХ века // Молодой ученый. – 2014. – № 4. – С. 769-771. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.moluch.ru/archive/63/9818/

Волгирева Г. П. Земство и землеустройство крестьян Пермской губернии в начале ХХ века. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.archive.perm.ru/?q=node/211

Ярцев А. Земства и государственная власть в 1864-1904 гг. (на материалах Северо-Западных губерний) // Земский феномен: Политологический подход. – Саппоро: Slavik Research Center, 2000. – С. 38-99.

Лохтин П. К вопросу о реформе сельского быта крестьян. – М. : Тип. Васильева., 1902. – 157 с.

Евреинов Г. А. Крестьянский вопрос в его современной постановке. – Спб., 1903. – 217 с.

Астырев Н. М. В волостных писарях. Очерки крестьянского самоуправления. – М. : Книжное дело, 1904. – 351 с.

Риттих А. А. Крестьянский правопорядок. – Спб. : Тип. В. Ф. Киршбаума, 1904. – 447 с.

Билимович А. Д. Крестьянский правопорядок по трудам местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности. – К. : Тип. Императорского университета им. Св. Владимира, 1904. – 60 с.

Витте С. Ю. Записка по крестьянскому делу председателя Высочайше учрежденного особого совещания о нуждах сельскохозяйственной промышленности статс-секретаря С. Ю. Витте. – Спб. : Тип. В. Ф. Киршбаума, 1904. – 106 с.

Корнилов А. Крестьянская реформа. – Спб. : тип. Ф. Вейсберга и П. Гершина, 1905. – 268 с.

Катаев М. М. Местные крестьянские учреждения 1861, 1874 и 1889 гг. (исторический очерк их образования и норм деятельности): ко дню 50-летней годовщины освобождения крестьян от крепостной зависимости 19 февраля 1911 г.). – Ч. 1. – Спб. : Тип. М-ва. внутр. дел, 1911. – 129 с.

Бондаревский А. В. Волостное самоуправление и положение крестьян в царской России: автореф…. канд. ист. наук. – К., 1951. – 17 с.

Будаев Д. И. Смоленская деревня в конце ХІХ – начале ХХ вв.: К вопросу о темпах, уровне и степени развития аграрного капитализма. – Смоленск : Смоленский госпединститут им. К. Маркса, 1972. – 467 с.

Пушкарев С. Г. Очерки истории крестьянского самоуправления в России. – Прага, 1924. – 43 с.

Суворова Н. Г. Материально-финансовая база органов крестьянского самоуправления (по материалам ревизий западносибирских волостей первой половины XIX в.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zaimka.ru/suvorova-self-rule/

Виноградов М. А. Крестьянское самоуправление в России 1889-1914 гг. (по материалам Московской губернии): дис…. кан. іст. н.: 07.00.02. – Москва, 2009. – 187 с.

Верховцева І. Г. Волосне правосуддя та проблеми селянського самоврядування другої половини ХІХ – початку ХХ ст. // Гілея: науковий вісник. Зб. наукових праць. – К. : ВІР УАН, 2013. – Вип. 72 (№ 5). – С. 65-69.

Верховцева І. Г. «Деспотизм поміщика замінений деспотизмом общини»: П. О. Валуєв про селянське самоврядування першого десятиріччя функціонування // Гілея: науковий вісник. Зб. наукових праць. – К. : ВІР УАН, 2013. – Вип. 76 (№ 9). – С. 48-50.

Верховцева І. Г. Становлення селянського самоврядування в Росії (за матеріалами ревізії волосних правлінь у 1863 р. В. П. Мещерським) // Інтелігенція і влада: зб. наук. праць. – Серія: Історія. – Одеса : Астропринт, 2013. – Вип. 29. – С. 109-118.

Верховцева І. Г. «Волосні суди у нас усюди не вдалися»: селянське правосуддя в Росії пореформеної доби // Гуржіївські історичні читання: Зб. наук. праць. – Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2014. – Вип. 7. – С. 256-259.

Градовский А. Д. Крестьянские выборы в гласные уездных земских собраний // Вестник Европы. – 1884. – Кн. 5. – С. 327-356. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.democracy.ru/ library/publications/voter/special/el_history/page14.html.

Приклонский С. А. Очерки самоуправления земскаго, городского и сельскаго. – Спб. : Изд. Ф. Павленкова, 1886. – 380 с.

Гессен І. В. Сельская коммуна в Измаильском уезде Бессарабской губернии // Мелкая земская единица: Сборник. – СПб. : б. в., 1902. – С. 179-185.

Кузьмин-Караваев В. Д. Крестьянство и земство // Великая реформа. Русское общество и крестьянский вопрос в прошлом и настоящем. Юбилейное издание. – М. : Издание т-ва И. Д. Сытина, 1911. – Т. 6. – С. 277-286.

Брусникин Е. М. Политика царизма по крестьянскому вопросу в период политической реакции 80-х – начала 90-х годов ХІХ века: автореф…канд.ист.н. – М. : МГУ, 1965. – 15 с.

Чернуха В. Г. Крестьянский вопрос в правительственной политике России (60-70 гг. ХІХ в.). – Л. : Наука, 1972. – 226 с.

Захарова Л. Г. Крестьянская община в реформе 1861 г. // Вестник Московского университета. – Сер. 8. История. – 1986. – № 5. – С. 36-42.

Большов В. В. Кахановская комиссия (1881-1885) (к вопросу о внутренней политике самодержавия первой половины 80-х гг. ХІХ в.): автореф. дис…. канд. ист. наук: 07.00.02. – М. : МГУ, 1987. – 19 с.

Верховцева І. Г. Сільська комуна на Ізмаїльщині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): про погляди земців на шляхи аграрної модернізації Росії // Питання аграрної історії України та Росії. Матеріали ІХ наукових читань, присвячених пам’яті Д. П. Пойди: зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ПФ Стандарт-Сервіс, 2012. – С. 71-79.

Верховцева І. Г. Проблеми селянського самоврядування в Росії у матеріалах комісії 1881-1885 рр. під головуванням М. С. Каханова: земці проти бюрократії // Науковий вісник Чернівецького університету: збірник наукових праць. Історія. Політичні науки. Міжнародні відносини. – Чернівці : Чернівецький університет, 2014. – Вип. 702-703. – С. 123-128.

Сенчакова Л. Т. Приговоры и наказы российского крестьянства. 1905-1907 гг. – М. : Рос. АН, Инст. истории, 1994. – 206 с.

Лаптева Л. Е., Шутов А. Ю. Из истории земского, городского и сословного самоуправления в России. – М. : Изд. РАГС, 1999. – 174 с.

Кара-Мурза С. Г. Гражданская война (1918-1921). Урок для XXI века. – М. : ЭКСМО, 2003. – 384 стр. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.kara-murza.ru/books/war/civil_war24.htm

Меркушев В. А. Деятельность Вятского земства по развитию местных крестьянских хозяйств // Известия Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена. – 2007. – Вып. 36. – Т. 13. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://cyberleninka.ru/article/n/deyatelnost-vyatskogo-zemstva-po-razvitiyu-mestnyh-krestyanskih-hozyaystv

Касьянов Н. А. Особенности организации местного самоуправления в российской пореформенной деревне в 60-х годах ХІХ века // Вестник ВЭГУ. – 2009. – № 6 (44). С. 134-138. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.work.vegu.ru/vegu/vestnik/DocLib/134-138_%D0%9A%D0%B0%D1%81%D1%8 C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2.pdf

Захарова Л. Г. Великие реформы 1860-1870-х годов: поворотный пункт российской истории? // Отечественная история. – 2005. – № 4. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://krotov.info/history/19/1860/zaharova.htm

Реформы или революция?: Россия в 1861-1917: Материалы международного коллоквиума историков. – Спб. : Наука, 1992. – 395 с.

Шредер Г. И. Мелкая земская единица в условиях русской жизни // Мелкая земская единица в 1902-1903 гг.: Сб. статей. – Спб. : «Слово», 1903. – Вип. 2. – С. 1-89.

Держархів Хмельницької області, ф. 79, оп. 1, спр. 80.

Комунальна установа «Ізмаїльський архів», ф. 779, оп. 1, спр. 26.

Держархів Вінницької області, ф. 35, оп. 1, спр. 166.

Держархів Вінницької області, ф. 35, оп. 1, спр. 189.

Держархів Чернігівської області, ф. 807, оп. 2, спр. 54.

Михайлова В. И. Наказы и приговоры сельских сходов Первой Государственной Думе (на материалах украинских губерний): дис…. кан. ист. н.: 07.00.01. – Днепропетровск, 1976. – 192 с.

Местное самоуправление глазами крестьян. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.reformshistory.ru/reformy/reformy-nikolaya-vtorogo/reforma-mestnogo-samoupravleniya/mestnoe-samoupravlenie-glazami-krestyan

Національний архів Республіки Беларусь (Далі – НІАБ), ф. 2575, оп. 1, спр. 149.

НІАБ, ф. 2038, оп. 1, спр. 130.

Держархів Чернігівської області, ф. 807, оп. 1, спр. 2963.

Еремян В. В. История местного самоуправления в России (ХІІ – начало ХХ в.). – М. : Изд. Росс. университета дружбы народов, 1999. – 292 с.

Держархів Вінницької області, ф. 26, оп. 1, спр. 224.

Шингарев А. И. Положение страны и внутренние реформы. Речь А. И. Шингарѐва, во время прений по правительственной декларации в заседании IV Государственной Думы 8 декабря 1912 г. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ibyu.narod.ru/skh3.html

Шлемин П. И. Столыпин и местное самоуправление. – М., 1992. – 64 с.

Данилов В. П. Аграрные реформы и аграрная революция в России // Данилов В. П. История крестьянства России в ХХ веке: Избранные труды. – Ч. 2. – Москва : РОССПЭН, 2011. – С. 272-279.

Центральний державний історичний архів, м. Київ, ф. 442, оп. 711, спр. 148.

Національний архів Республіки Молдова, ф. 65, оп. 1, спр. 150.

НІАБ, ф. 68, оп. 1, спр. 2.

Священко З. В. Проурядові аграрні ініціативи в Російській імперії на початку ХХ ст.: автореф…. д-р іст. н.: 07.00.02. – Донецьк, 2013. – 37 с.

Російський державний історичний архів (м. Санкт-Петербург), ф. 1291, оп. 50, спр. 333.

Данилова Л. В., Данилов В. П. Крестьянская ментальность и община // Менталитет и аграрное развитие России (XIX – XX вв.): Материалы международной конференции. Москва. – М., 1996. – С. 22-39.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.