Меценати в Росії у 1861-1914 роках у новітній польській історіографії

Tadeusz Srogosz

Анотація


Меценати в Росії у 1861-1914 роках є слабо досліджені в польській історіографії зважаючи на огляд праць із політичної історії. Скоріше не звертається увага на модернізацію держави і суспільства, а також на участь у тому процесі суспільних чинників і приватних. Найбільше увагу польські дослідники присвятили генералові Альфонсу Шанявському, не багато є підтримці польських дослідників Сибіру.

Ключові слова


меценат; Росія; польська історіографія

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Andrusiewicz A. Cywilizacja rosyjska. – t. 2. – Warszawa: Książka i Wiedza, 2005. – 655 s.

Bazylow L. Historia nowożytnej kultury rosyjskiej. – Warszawa: Państwowe Wyd-wo Naukowe, 1986. – 770 s.

Bazylow L. Ostatnie lata Rosji carskiej. Rządy Stołypina. – Warszawa: Wyd-wo Naukowe PWN, 2008. – 506 s.

Bazylow L, Wieczorkiewicz P. Historia Rosji. – Wrocław-Warszawa-Kraków: Ossolineum, 2005. – 632 s.

Brzęk G. Benedykt Dybowski. Życie i dzieło. – Warszawa-Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze-Wydawnictwo – „Biblioteka Zesłańca” – warzyszenie „Wspólnota Polska”, 1994. – 397 s.

Chwalba A. Historia powszechna. Wiek XIX. – Warszawa: Wyd-wo Naukowe PWN, 2008. – 716 s.

Hass L. Loża i polityka. Masoneria rosyjska 1822-1995. – t. 1: Wolnomularstwo rosyjskie w podziemiu 1822-1921. – Warszawa: Wyd-wo Bellona-Wydawnictwa Fundacji „Historia pro Futuro”, 1996. – 299 s.

Kijas A. Polacy w Rosji od XVII wieku do 1917 roku. Słownik Biograficzny. – Poznań: Instytut Wydawniczy PAX – Wyd-wo Poznańskie, 2000. – 405 s.

Kuczyński A. Polacy w Tomsku. Szkice z przeszłości i współczesność, w: Polacy w nauce i kulturze Tomska oraz Syberii Zachodniej. – Wrocław: Uniwersytet Wrocławski-Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, 2008. – s. 9-56.

Kuczyński A. Syberia. Czterysta lat diaspory. – Wrocław-Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Ossolineum, 1993. – 436 s.

Kuszłejko J. Książka polska w Rosji na przełomie XIX i XX wieku. – Warszawa: Biblioteka Narodowa, 1993. – 258 s.

Maresz T. Portret Rosji i Rosjan wykreowany przez autorów polskich podręczników do historii, w: Obrazy Rosji i Rosjan w Polsce XIX-XX wieku. Opinia publiczna. Stosunki polsko-rosyjskie. Pamięć historyczna. – red. E. Kirwiel, E. Maj, E. Podgajna. – Lublin: Wyd-wo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2012. – s. 147-166.

Miąso J. Generał Alfons Fortunat Szaniawski (1837-1905) – fundator „wolnego uniwersytetu” w Moskwie. Przyczynek do biografii mecenasa rosyjskiej nauki i edukacji, w: Akademie nauk. Uniwersytety. Organizacja nauki: Polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki XVIII-XX w. – red. L. Zasztowt. – Warszawa: Aspra JR. F.H.U., 2013. – s. 347-361.

Miąso J. Z dziejów polskiego mecenatu naukowego i oświatowego w Rosji (Uniwersytet Ludowy im. Alfonsa Szaniawskiego w Moskwie). – „Ars Educandi”. – 1998. – nr 1. – s. 11-30.

Rakusa-Suszczewski S., Szaniawski H. O Polakach w armii carskiej Rosji. – „Nauka”. – 2008. – nr 4. – s. 101-110.

Schiller J. Konferencja „Akademie nauk Polski i Rosji, uniwersytety, wyższe uczelnie, zakłady i towarzystwa naukowe: polsko-rosyjskie relacje w sferze nauki”. – „Rozprawy z Dziejów Oświaty”. – 2011. – t. 48. – s. 175-181.

Sieroszewski A. Jak powstała księga Wacława Sieroszewskiego o Jakutach i ich krainie?, w: Polacy w nauce, gospodarce i administracji na Syberii w XIX i na początku XX wieku. – Wrocław: Wydawnictwo Silesia Dolnośląskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego, 2007. – s. 139-149.

Sobczak J. Mikołaj II – ostatni car Rosji.- Pułtusk-Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR – BELLONA SA, 2009. – 580 s.

Srogosz T. Postawy ludzi nauki w okresie terroru. Na marginesie książki Simona Sznola: Herosi, gangsterzy, konformiści. – „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”. – 2006. – R. 51. – nr 3-4. – s. 299-312.

Stogowska A.M. Rodak z Tomska doktor Aleksander Maciesza, w: Polacy w nauce i kulturze Tomska oraz Syberii Zachodniej. – Wrocław: Uniwersytet Wrocławski- Stowarzyszenie „Wspólnota Polska, 2008. – s. 181-192.

Szaniawski H. Polskie korzenie generała Alfonsa Szaniawskiego, w: Herosi, gangsterzy, konformiści. – Przeł. K. Bogucka. – Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2004. – s. 105-116.

Sznol S. Herosi, gangsterzy, konformiści. – Przeł. K. Bogucka. – Warszawa: Dom Wydawniczy Bellona, 2004. – 557 s.

www.naukawpolsce.pap.pl