Інженерно-громадські об’єднання в промислово розвинених регіонах України як форма фахової комунікації: друга половина ХІХ - початок ХХ століття

Надія Миколаївна Кушлакова

Анотація


Розглянуто різноманітні форми фахової комунікації спільноти вітчизняних інженерів в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. Досліджено інженерно-громадські об’єднання промислово розвинених регіонів України в означений період. Проаналізовано джерельну базу (архівні матеріали) вивчення історії створення, відкриття та діяльності інженерних громадсько-наукових товариств півдня Російської імперії.

Ключові слова


науково-технічні товариства; інженерно-громадські об’єднання; інженер

Повний текст:

PDF

Посилання


Соболева Е. В. Организация науки в пореформенной России / Е. В. Соболева – Л. : Наука, Ленингр. отдел., 1983. – 262 с.

Бастракова М. С., Павлова Г. Е. Наука: власть и общество // Очерки русской культуры ХІХ века. – Т. 2. – М., 2000. – С. 384.

Савчук В. Громадсько-наукові об’єднання: процедури типологізації / В. Савчук / Ейдос. – 2009. – Вип. 4. – С. 153-164.

Филиппов Н. Г. Научно-технические общества России (1866-1917). Учеб. пособие / Н. Г. Филиппов. – М. : / Б.и / 1976. – 214 с.

Устав Русского технического общества // Полное собрание законов Российской империи. Собрание 2-ое. – Т. XLI. – № 43219.

Основания для открытия отделений Русского технического общества в губерниях // Записки Русского технического общества. – 1867. – Вып. 1. – С. 51-53.

Филиппов Н. Г. Научно-технические общества России (1866-1917). Учеб. пособие / Н. Г. Филиппов. – М. : Б.и, 1976. – 214 с.

ДАХО. – Ф. 977, од. зб. 1.

РГИА. – Ф. 90, оп. 1, од. зб. 148.

РГИА. – Ф. 90, оп. 1, од. зб. 168.

ДАХО. – Ф. 266, оп. 1, од. зб. 835.

ДАХО. – Ф. 266, оп. 1, од. зб. 786-а.

ДАХО. – Ф. 266, оп. 1, од. зб. 809.

ДАХО. – Ф. 266, оп. 1, од. зб. 810-а.

ДАХО. – Ф. 3, оп. 285, од. зб. 224.

ДАХО. – Ф. 3, оп. 285, од. зб. 160.

ДАХО. – Ф. 3, оп. 285, од. зб. 74..

ДАХО. – Ф. 3, оп. 285, од. зб. 142.

ДАХО. – Ф. 3, оп. 285, од. зб. 240.

ДАХО. – Ф. 3, оп. 285, од. зб. 360.

Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический университет). 1828-1998. – СПб.: Изд-во СПбГТИ(ТУ), 1998. – 366 с.

РГИА. – Ф. 741, оп. 1, од. зб. 134.

РГИА. – Ф. 1287, оп. 9, од. зб. 3140.

РГИА. – Ф. 1288, оп. 15, од. зб. 85.

Доклад Правления ЮРОТ (К записке группы членов, живущих в Тифлисе). – Харьков: тип. Зильберберг, 1903. – 3 с.

Там само, – С. 2-3

РГИА. – Ф. 1288, оп. 15, од. зб. 85.

Там само, – Л. 38.