Кримінальне переслідування княгині Марії Любомирської: епізод з життя 1915 р. (на підставі матеріалів Центрального державного історичного архіву України у м. Київ)

Оксана Олександрівна Якимчук

Анотація


Серед джерел з дослідження польської аристократії, зокрема шляхти Рівненського повіту Волинської губернії, є матеріали справи 698, опису 2, фонду 315 ЦДІАУ у Києві про притягнення до кримінальної відповідальності княгині Марії Любомирської під час відвідання військовополонених австрійських офіцерів у госпіталі м. Рівного 6 березня 1915 р. Вона звинувачувалася у: застосуванні фізичної сили до вартового госпіталю, відвіданні військовополонених у невідповідний час, зневазі до чергового лікаря.

7(20) травня 1915 р. провадження у справі було припинене, оскільки звинувачення, вказане в 1-му пункті, – недоведене, а звинувачення, викладені у інших пунктах, – не відповідають складу злочинів.

Ця справа є яскравим прикладом того, що шляхетське походження не вберігало осіб від кримінальних переслідувань. Навпаки, належність до польської аристократії навіть на початку ХХ ст. могла спричинити упереджене ставлення при оцінці тих чи інших дій її представників.


Ключові слова


шляхта; Рівненський повіт; Волинська губернія; кримінальне переслідування; склад злочину

Повний текст:

PDF

Посилання


Кривошея І. І. Еволюція дворянства Правобережної України наприкінці XVIII – початку ХХ ст. (за матеріалами Київської губернії) : дис. … кандидата істор. наук : 07.00.01 / Кривошея Ігор Іванович. – Умань, 2005. – 169 с.

Баранович А. Магнатское хозяйство на юге Волыни в XVIII в. / Баранович А. – М. : Изд. Акад. Наук СССР, 1955. – 352 с.

Гуржій І. О. Боротьба селян і робітників України проти феодально-кріпосницького гніту (з 80-х рр. XVIII ст. до 1861 р.) / Гуржій І. О. – К. : Радянська школа, 1958. – 168 с.

Гуржій І. О. Зародження робітничого класу України (кінець XVIII – перша половина ХІХ ст.) / Гуржій І. О. – К. : Держполітвидав, 1958. – 180 с.

Гуржій І. О. Розвиток товарного виробництва і торгівлі на Україні (з кінця XVIII ст. до 1861 року) / Гурій І. О. – К. : Вид. Акад. Наук Укр. РСР, 1962. – 207с.

Дерев’янкін Т. І. Мануфактура на Україні в кінці XVIII – першій половині ХІХ ст. : Текстильне виробництво / Дерев’янкін Т. І. – К. : Вид. Академії Наук Української РСР, 1960. – 127 с.

Дерев’янкін Т. І. Промисловий переворот на Україні: Питання теорії та історії / Дерев’янкін Т. І. – К. : Наук. думка, 1975. – 279с.

Бовуа Д. Шляхтич, кріпак і ревізор. Польська шляхта між царизмом та українськими масами (1831-1863) / Даніель Бовуа. – К. : ІНТЕЛ, 1996. – 415с.

Бовуа Д. Битва за землю. 1863-1914. Поляки в соціоетнічних конфліктах / Даніель Бовуа. – К. : Критика, 1998. – 336с.

Бовуа Д. Російська влада та польська шляхта в Україні. 1793-1830 рр. / Даніель Бовуа. – Львів : Кальварія, 2007. – 296 с.

Казьмирчук Г. Д. Соціально-економічний розвиток Правобережної України в першій чверті ХІХ ст. / Г. Д. Казьмирчук, Т. М. Соловйова. – К. : ТОВ «Міжнародна фінансова агенція», 1998. – 174 с.

Павлюк В. В. Магнатерія Волині в соціально-економічному житті Правобережжя у ХІХ ст. / Віктор Володимирович Павлюк. – Острог : Б. в., 2000. – 183 с.

Прищепа О. П. Вулицями старого міста : Топонімічні дослідження з історії Рівного / Олена Петрівна Прищепа. – Рівне : Б. в., 1997. – 151с.

Прищепа О. П. Вулицями Рівного: погляд у минуле / Олена Петрівна Прищепа. – Рівне : ПП ДМ, 2006. – 223 с.

Прищепа О. П. Міста Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. / Олена Петрівна Прищепа. – Рівне : ПП ДМ, 2010. – 287 с.

Щербак М. Г. Національна політика царизму на Правобережній Україні (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) / М. Г. Щербак, Н. О. Щербак . – К., 1997. – 92 с.

Павлюк В. В. Вплив шляхетських родів Волині на соціально-економічний та культурний розвиток краю в ХІХ ст. : дис. … кандидата істор. наук : 07.00.01 / Павлюк Віктор Володимирович. – Запоріжжя, 2000. – 165 с.

ЦДІАУ у м. Києві, ф. 315, оп. 2, спр. 698.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.