Питання достовірності та доступності іноземних джерел в процесі висвітлення дискусійних фактів вітчизняної історії

Наталія Іванівна Земзюліна

Анотація


Метою даної публікації є спроба проаналізувати факти з історії України на основі документів та робіт науковців сусідніх країн, точніше Польщі та Білорусії. Вказано, що особливістю зарубіжної історіографії вітчизняної історії є те, що вона представлена або в контексті історичних подій, що мали місце на теренах всього Радянського Союзу, або роботами порубіжних науковців та доробком вітчизняної діаспори і лише за малим виключенням це дослідження, які визначають сучасні напрямки світової історичної науки (соціальна історія, повсякденне буття, жіноча історія та ін.). Визначено актуальність створення спільних історичних концепцій порубіжних країн.

Ключові слова


зарубіжна історіографія; джерела; порубіжжя; спільна історія

Повний текст:

PDF

Посилання


Зашкільняк Л. Методологія історії від давнини до сучасності / Зашкільняк Л. – Львів : Львівський національний університет імені Івана Франка, 1999. – 227 с.

Берестейський мир: спомини і матеріали. Львів, 1928; Причини упадку Польщі. Краків, 1941

Паралелі в історії України. З нагоди 50-річчя Ризького миру. Нью-Йорк, 1971

Ленкавський С. Націоналістичний рух на ЗУЗ та 1-ий Конгрес Українських Націоналістів // Євген Коновалець та його доба. – Мюнхен : Вид-во Фундації ім. Є. Коновальця, 1974. – С. 395-426.

Korolevskij C. Métropolite André Szeptyckyj, 1865-1944. – Rome, 1964.

Тожецький Р. Митрополит Андрей Шептицький і національні проблеми // Варшавські українознавчі записки. – Варшава, 1989. – Зошит 1. – С. 194-207

Тулюк-Кульчицький Д. Державна етика. (Католицька наука про державу). – Мюнхен, 1966.

Tadeusz Andrzej Olszanski, Historia Ukrainy XX w. – Warszawa 1993. – s. 155-156.

Miroslawa Papierzynska-Turek. Miedzy tradycja a rzeczywistoscia. Panstwo wobec prawoslawia 1918-1939. – Warszawa, 1989. – s. 373.

Ryszard Torzecki, Z dziejow stosunkow polsko-ukrainskich na Lubelszczyznie // Stan i perspektywy badan historycznych lat wojny i okupacji 1939-1945. – Warszawa, 1988. – s. 235.

Janusz Tazbir, Rosjanie sa przekonani, ze katolicy od dawna przesladuja prawoslawie, «Polityka». – 2002. – № 23(2353) від 08-06-2002 – с. 69.

Brzoza С. Ukrainska reprezentacjia parlamentarna w II Rzeczypospolitej // Krakowskie Zesyty Ukrainoznawcze. – T. I-II. – Krakow, 1992-1993. – S. 153-165.

Сосновський М. Дмитро Донцов. Політичний портрет. – Нью-Йорк; Торонто, 1974. – 419 с.

Кедрин Іван. Життя – Події – Люди: Спомини і коментарі. – Нью-Йорк : Червона калина, 1976. – 724 с.

Скоцко Євген. На поклик рідної землі ОДВУ. Організація Державного відродження України в ЗСА: Допомога української еміграції в ЗСА визвольній дії ОУН. Спогади учасника. – Париж : Українське слово, 1986.– 208 с.: іл.

Книш Зиновій. Варшавський процес ОУН: На підложжі польсько-українських відносин тіїї доби. – Торонто : Срібна сурма. Т. 2. – 1986. – 536 с.

Плющ Василь. Боротьба за Українську державу під советською владою: Підпільні українські організації в Україні у 1920-1941 р. Розгром укр. еліти й укр. селянства. – Лондон : Українська Видавнича Спілка, 1973. – 125 с.

Тожецький Р. Митрополит Андрей Шептицький і національні проблеми / Р. Тожецький // Варшавські українознавчі записки. – Варшава, 1989. – Зошит 1. – С. 194-207

Цибульській Б. Люди козацького серця: (Слідами жорстокої долі) [Текст] : повість. Ч. 1 / Б. Цибульський; Вст. сл. авт. – Париж : [б. в.], 1959. – 126 с.

Andrzej Chojnowski, Ukraina. – Warszawa, 1997. – s. 128.

Калакура Я. Історичні засади українознавства / Я. Калакура. – К., 2007. – 381 с.

Коваль М. В. Політика проти історії: українська історична наука в Другій світовій війні й перші повоєнні роки / М. В. Коваль // Український історичний журнал. – 2002. – № 1. – С. 3-26.

Ісаєвич Я. Українська історична наука: організаційна структура і міжнародні контакти / Я. Ісаєвич // Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми: [Колективна монографія за ред. Л. Зашкільняка] / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2004. – С. 7-24.

Коваль М. В. Інститут історії України НАН України: перше двадцятиріччя (1936-1956 рр.) / М. В. Коваль, О. С. Рубльов // Український історичний журнал. – 1996. – № 6.

Старовойтов М. И. Русские белорусско-российско-украинского пограничья в 1920-1930-е гг.: социокультурный аспект / М. И. Старовойтов // Российские и славянские исследования. – 2010. – № 5.

ЦК ВКП (б) и национальный вопрос. Кн. 2: 1933-1945 / сост. Л. С. Гатагова [и др.]. – М. : РОССПЭН, 2009. – 1095 с.

Замойскі А. С. Нацыянальная праца з рускім насельніцтвам БССР у 1920-я гады / А. С. Замойскі, В. П. Пічукоў // Этнічныя супольнасці ў Беларусі: гісторыя і сучаснасць: матэрыялы навук. канф., Мінск, 6-7 снеж. 2001 г. / Камітэт па справах рэліг. і нац-ей пры СМ РБ, Ін-т гісторыі НАН Беларусі; рэдкал.: С. І. Буко [і інш.]. Мінск : Дэполіс, 2001. – 378 с.

Жиромская В. Б. Демографическая история России в 1930-е гг.: взгляд в неизвестное / В. Б. Жиромская. – М. : РОССПЭН, 2001. – 280 с.

Всесоюзная перепись населения 1926 г. – Т. XI. – М. : ЦСУ СССР, 1929. – 203 с.

Всесоюзная перепись населения 1926 г. – Т. ХII. – М. : ЦСУ СССР, 1928. – 482 с.

Российский государственный архив экономики, ф. 1562, оп. 336, д. 912.

Історія української культури: Зб. мат. і док. / Упоряд.: Б. І. Білик [та інш.]; за ред. С. М. Клапчука [та ін.]. – К. : Вища школа, 2000. – 607 с.

Вдовин А. И. Русские в XX веке / А. И. Вдовин. М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2004. – 448 с.