Трансфер українського та польського населення 1944-1946 рр. у новітній історіографії та джерелах

Сергій Іванович Шишела

Анотація


Розкрито новітню історіографію та джерела дослідження українсько-польського трансферу населення 1944-1946 рр. Подано стислий огляд основних положень документів, якими регулювався обмін населенням і показано розбіжності між обіцяними правами й реальним станом справ.

Ключові слова


українці; поляки; Люблінська угода; трансфер; історіографія

Повний текст:

PDF

Посилання


Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 1, оп. 6, спр. 737, стор. 152-160.

Державний архів Львівської області, ф. Р-221, оп. Зс, спр. 4, арк. Ззв.

Державний архів Львівської області, ф. Р-221, оп. Зс, спр. 4, арк. Ззв.-4зв.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 4959, оп. 1, т. 1, спр. 11, арк. 51.

Центральний державний архів громадських об’єднань України, ф. 1, оп. 23, спр. 1469, арк. 285-286.

Гвозда І. Евакуація-депортація українців в Польщі в 1945-1947 роках // Лемківський календар на 1972 рік. – Торонто : Вид-во ООЛ, 1972. – С. 33-50

Лемківщина. Земля – історія – культура. – Т. І. – Нью-Йорк – Париж – Сідней – Торонто, 1988. – 356 с.

Трухан М. Українці Польщі після другої світової війни 1944-1984. – Нью-Йорк – Париж – Сідней – Торонто : НТШ, 1988. – 404 с.

Пастернак Є. Нарис історії Холмщини і Підляшшя (Новіші часи). – Вінніпег – Торонто : Б.М.В. 1989. – 466 с.

Misilo E. Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukraincow z Polski do USRR 1944-1946. – T. 1. Dokumenty 1944-1945. – Warszawa,1996. – 336 s.

Misilo E. Repatriacja czy deportacja. Przesiedlenie Ukraincow z Polski do USSR 1944-1946. – T. 2. Dokumenty 1946. – Warszawa,1999. – 400 s.

Grzegorz Motyka, Rafal Wnuk. Pany i rezuny. Wspolpraca AK-WiN i UPA. 1945-1947. – Warszawa, 1997. – 232 s.

Sowa A. L. Stosunki polsko-ukraiсskie. 1939-1947. Zarys problematyki. – Kraków, 1998. – 342 s.

Kersten K. Migracje powojenne w Polsce. Próba klasyfikacji i ogólna charakterystyka wewnętrznych ruchów migracyjnych ludności / K. Kersten // Polska Ludowa. T. 2. – Warszawa, 1963. – S. 3-26.

Kersten K. Międzypaństwowe przesiedlenia ludności w XX w. / K. Kersten // Kwartalnik Historyczny. – 1966. – Nr l. – S. 3-32.

Красовський І., Солинко Д. Хто ми, лемки… – Львів : Ред.-вид. відділ обласного управління по пресі, 1991. – 48 с.

Депортовані чи репресовані? Документи, статті, спогади. – Івано-Франківськ : Івано-Франківська обласна друкарня, 1994. – 120 с.

Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1953. Суспільно-політичний та історико-правовий аналіз. У 2 кн. – Київ : Либідь – Військо України, 1994. – Кн. 1. – 432 с.

Буцько О. Украина – Польша: миграционные процессы 40-х годов. – Киев, 1997. – 217 с.

Сергійчук В. Депортація поляків з України. Невідомі документи про насильницьке переселення більшовицькою владою польського населення з УРСР в Польщу в 1944-1946 роках. – Київ : Видання Української Видавничої Спілки, 1999. – 192 с.

Сергійчук В. ОУН – УПА в роки війни. Нові документи і матеріали. – К. : Дніпро, 1996. – 496 с.

Сергійчук В. Трагедія українців Польщі. – Тернопіль : книжково-журнальне видавництво «Тернопіль», 1997. – 440 с.

Сергійчук В. Десять буремних літ: західноукраїнські землі у 1944-1953 рр. Нові документи і матеріали. – К. : Дніпро, 1998. – 546 с.

Калакура О. Я. Поляки в етнополітичних процесах на землях України у ХХ столітті. — К. : Знання України, 2007. – 508 с.

Цепенда І. Є. Українсько-польські відносини 40-50-х років ХХ століття: етнополітичний аналіз. − К., 2009. − 387 с.

Цепенда І. Історіографія проблеми українсько-польського переселення 1944-1946 років / Ігор Цепенда // Україна-Європа-Світ: міжнародний збірник наукових праць на пошану проф. М. М. Алексієвця / ред. кол.: Ю. М. Алексєєв, Л. М. Алексієвець, М. М. Алексієвець [та ін.]. − Тернопіль, 2010. − Вип. 5: Україна – Європа – Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку: у 2 ч. Ч. 1. − С. 292-296.

Пронь Т. М. Евакуація-депортація українського населення з території Польщі в Україну відповідно до укладеної Угоди між урядами УРСР і ПР 9 вересня 1944 р. // Наукові праці: Науково-методичний журнал. − Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Т. 94. Вип. 81. Історія. − С. 57-62.

Пронь Т. М. Українсько-польський трансфер населення 1944-1946 рр. у контексті актуалітету людської цивілізації ХХІ століття // Наукові праці: Науково-методичний журнал. − Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – Т. 104. Вип. 91. Історія. − С. 132-136.

Кіцак В. Адаптація українців Закерзоння в Україні: урядові документи і реалії часу // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. – Тернопіль : Лілея, 1998. – Вип. VIІ. Серія: Історія: Збірник наукових праць. – С. 137-146.

Кіцак В. Житлове влаштування переселенців з Польщі в УРСР та наділення їх землею у 1944-1947 рр.) // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Історія. – Тернопіль : редакційно-видавничий відділ історичного факультету «Літопис», 1999. – Вип. ІХ. – С. 152-157.

Кіцак В. Розселення українців Польщі в Тернопільській області та їх соціально-економічна адаптація // Краєзнавство в системі підготовки сучасного вчителя: Матеріали науково-методичної конференції. – Тернопіль : редакційно-видавничий відділ історичного факультету «Літопис», 2000. – С. 38-42.

Кіцак В. Соціально-психологічна адаптація переселенців із Закерзоння в Західній Україні (1944-1947 рр.) // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Серія: Історія. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ історичного факультету «Літопис», 1999. – Вип. VIII. – С. 144-148.

Кіцак В. Переселення українців Польщі до УРСР (1944-1947 рр.) // Наукові записки: Зб. наук. статей Національного педагогічного університету імені М. Драгоманова / Укл. П. В. Дмитренко, О. Л. Макаренко. – К. : НПУ, 2000. – Ч. 3. – С. 153-160.

Ткачов С. Польсько-український трансфер населення 1944-1946 рр. Виселення поляків з Тернопілля. − Тернопіль : Підручники та посібники, 1997. − 216 с.

Україна – Польща: історична спадщина і суспільна свідомість / Національна академія наук України, Інститут українознавства ім. Крип’якевича. – Львів, 2007. − Вип. 2: Депортації 1944-1951. – 294 с.

Депортації українців і поляків: кінець 1939 – початок 50-х років (до 50-річчя операції «Вісла»). Матеріали між нар. наук. конференції. Львів, 14-17 травня 1997 року. – Львів : Інститут українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, 1998. – 132 с.

Польща та Україна у тридцятих-сорокових роках ХХ століття. Невідомі документи з архівів спеціальних служб. Том 2, Переселення поляків та українців 1944-1946. / Гол. ред. Єнджей Тухольський, Юрій Шаповал. – Варшава-Київ 2000. – 1007 с.

Депортації. Західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи, матеріали, спогади. У 3 т. / Ред. Юрій Сливка. – Т. 1(1939-45 рр.). – Львів, 1996 – 752 с.

Депортації: західні землі України кінця 30-х – початку 50-х рр. Документи, матеріали, спогади. У 3 т. / Ред. Юрій Сливка. – Т. 2: 1946-1947 рр. – Львів, 1998. – 540 с.

Сергійчук В. Український здвиг: Закерзоння. 1939-1947. − К. : Українська Видавнича Спілка, 2004. − 840 с.

Межею чужини розірване життя: депортація лемків із Польщі в Україну 1944-1947 рр. / За ред. докт. іст. наук, проф. М. А. Якименка. − Полтава : «Сімон», 2007. − 100 с.

Польсько-українські стосунки в 1942-1947 роках у документах ОУН та УПА: у 2 т. / Відп. ред. та упоряд. В. М. В’ятрович. − Т. 1: Війна під час війни. 1942-1945. − Львів : Центр досліджень визвольного руху, 2011. − 792 с.

Польсько-українські стосунки в 1942-1947 роках у документах ОУН та УПА: у 2 т. / Відп. ред. та упоряд. В. М. В’ятрович. − Т. 2: Війна під час війни. 1942-1945. − Львів : Центр досліджень визвольного руху, 2011. − 576 с.

Siwicki M. Dzieje konfliktуw Polsko-Ukraiсskich. – Tom trzeci. – Warszawa, 1994. – 439 s.