Політичний аспект російсько-українських відносин 20-х років ХХ ст. у новітній історіографії

Влада Володимирівна Сокирська

Анотація


Досліджено історіографічний доробок українських, російських та зарубіжних вчених щодо політичного підґрунтя російсько-українських відносин 20-х років ХХ століття, звернуто увагу на його проблемно-тематичне розмаїття та пріоритетні напрямки дослідження. Простежено специфіку й особливості дослідження зазначеної тематики. Доведено, що новітній період історіографії позначився підвищенням інтересу до історії становлення російсько-українських відносин після розпаду Російської імперії та створення і становлення СРСР. За останні два десятиріччя у вітчизняній і зарубіжній науковій літературі зроблено значний поступ у справі зваженого й об’єктивного аналізу російсько-українських відносин окресленого періоду.

Ключові слова


новітня історіографія; сучасна українська, російська і зарубіжна історіографія; російсько-українські відносини; політичні відносини

Повний текст:

PDF

Посилання


Даниленко В. М., Касьянов Г. В., Кульчицький С. В. Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки. – К. : Либідь, 1991. – 344 с.

Дорошко М. С., Колесник В. Ф. Формування в Україні більшовицької партійно-державної номенклатури в 20-ті роки // Український історичний журнал. – 1993. – № 9. – С. 40-51.

Мельниченко В. Е. Чи був Раковський конфедералістом // Про минуле заради майбутнього / Упорядник Ю. І. Шаповал; Редкол.: І. Ф. Курас та ін. – К. : Вид-во при Київському університеті, 1989. – С. 283-299.

Волковинський В. М., Кульчицький С. В. Християн Раковський. Політичний портрет. – К., 1990.

Салига Л. П. Боротьба Х. Г. Раковського за розширення прав України під час конституційного оформлення СРСР // Український історичний журнал. – 1992. – № 1. – С. 115-124.

Костюк Григорій. Сталінізм в Україні (Генеза і наслідки). Дослідження і спостереження сучасника. – Київ : Видавництво «Смолоскип», 1995.

Марценюк Л. М. Українська радянська державність в контексті реалізації більшовицької моделі централізованої держави. 1918-1929 рр. (Історичні аспекти проблеми): Автореф. дис. … канд. іст. наук: спеціальність 07.00.01 – історія України. – Київ, 1998. – 20 с.

Нагорна Л. П. Україна у новоствореній союзній державі: 20-ті роки крізь призму 90-х // Український історичний журнал. – 1993. – № 1. – С. 3-15.

Марценюк Л. М. Політичний статус України в контексті реалізації стратегічного курсу РКП(б) (1918-20-ті роки ). – К., 1997. – 32 с.

Кульчицький С. В. У площині державного співіснування // Політика і час. – 1996. – № 4. – С. 61-70.

Єфіменко Г. Так звана незалежність так званих республік // Тиждень.ua. – 2012. – 13 грудня // Режим доступу: http: tyzhden.ua/History/65137.

Чому радянська Україна була лише фасадом російсько-радянської окупації України. – 2012. – 13 грудня // Режим доступу: http: tyzhden.ua/History/65134.

Кульчицький С. Утворення СРСР: нові погляди // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 15/2006 – 2007. – С. 684-699.

Чеботарева В. Г. Национальная политика Российской Федерации. 1925-1938 гг. – М. : 2003. – 832 с.

Медушевский А. Н. Перестройка и причины крушения СССР с позиции аналитической истории // Российская история. – 2011. – С. 3-29.

Шейнис В. Л. Образование СССР и первая Конституция // Российская история. – 2010. – № 11. – С. 64-81.

История России 1917-1995. В 4 т. – М. : Издательство «МИК», издательство «Агар», 1996. – Том первый: М. Геллер, А. Некрич «Утопия у власти». Книга первая. Социализм в одной стране». – 500 с.

Марчуков А. В. Украинское национальное движение: УСРР. 1920-1930-е годы: цели, методы, результаты / А. В. Марчуков; [отв. ред. В. В. Трепавлов]; Ин-т рос. Истории РАН. – М. : Наука, 2006. – 599 с.

Боффа Дж. История Советского Союза. В 2 т. Том 1. От революции до второй мировой войны. Ленин и Сталин. 1917-1941 / Пер. с итал. И. Б. Левина. – 2-е узд. – М. : Международные отношения, 1994. – 632 с.

Пайпс Р. Русская революция: В 3 кн. Книга 3. Россия под большевиками. 1918-1924. – М. : Захаров, 2005. – 704 с.

Шпорлюк Р. Імперія та нації / Пер. з англ.. – К. : Дух і Літера, 2000. – 354 с.