Висвітлення партизанського руху на українських землях у роки Великої Вітчизняної війни: сучасна історіографія

Наталія Олександрівна Свинаренко

Анотація


Проаналізовано у російській науковій історичній думці проблеми висвітлення партизанського руху на території сучасної України у роки Великої Вітчизняної війни. Зазначено, що проблемні аспекти діяльності радянського партизанського руху на окупованій Україні певною мірою притаманні сучасній російській історіографії. Виявлено, що біографії найвидатніших лідерів партизанського руху є цікавими для сучасних російських істориків і вони охоче досліджують маловивчені та недосліджені до наших днів деякі сторони життя цих легендарних людей, помічено досить значні розбіжності у цифрових відомостях українських та російських істориків стосовно показнику масовості тодішнього партизанського руху. Доведено, що у багатьох російських підручниках та навчальних посібниках ці події описані досить побіжно і поверхнево, іноді стиль викладу мало відрізняється від того, як характеризували партизанський рух у традиційному викладі, адаптованому вимогам правлячої ідеології радянської епохи. Також доведено, що для сучасної пострадянської російської історичної наукової думки притаманне висвітлення раніше заборонених життєвих реалій щоденних партизан-ських буднів.

Ключові слова


сучасна російська історіографія; партизанський рух; Велика Вітчизняна війна; українські землі

Повний текст:

PDF

Посилання


Лисенко О. Є. Дослідження історії Другої світової війни у сучасній Україні: основні тенденції та перспективи / О. Є. Лисенко // УІЖ. – 2011. – № 4. – С. 165-195.

Чайковський А. Невідома війна (партизанський рух в Україні 1941-1944 років мовою документів, очима істориків). – К., 1994. – 486 с.

Україна партизанська 1941-1945. Партизанські формування та органи керівництва ними. – К., 2001. – 356 с.

Гогун О. «…Создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников». Красные партизаны Украины. 1941-1944 / О. Гогун, А. Кентій. – К., 2009. – 586 с.

Білоцерківський В. Я. Історія України. Посібник для студентів вузів. – Х., 1999. – С. 450-455.

Кормич Л. І. Історія України від найдавніших часів і до 21 століття : Навч. посібник / Л. Кормич, В. Багацький. – Харків : Одіссей, 2001. – С. 407-411.

Бойко О. Д. Історія України : Навч. посібник. – 3-тє вид., доп. – К. : Академвидав, 2010. – С. 470-473.

Субтельний О. Україна: історія. – К. : Либідь, 1994. – С. 595-596.

Історія України від найдавніших часів до сьогодення : Зб. док. та матеріалів / За заг. ред. А. П. Коцура, Н. Т. Терес. – Київ – Чернівці : Книги – ХХІ, 2008. – С. 735-749.

История Отечества / Автор-сост. И. Н. Кузнецов. – 2-е изд. –М. : Изд-во деловой и учебной лит., 2004. – 544 с.

История России: В 2 т. Т. 2: С нач. 19 до нач. 21 в. / А. Н. Сахаров, Л. Е. Морозов, М. А. Рахматуллин. – М. : АСТ, 2003. – 862 с.

Кузнецов И. Н.Отечественная история : Учебник. – М. : Дашков и К, 2003. – 800 с.

Мунчаев Ш. М. История России / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов. – М. : ИНФРА, 1997. – 592 с.

Мунчаев Ш. М. История Советского государства : учебник / Ш. М. Мунчаев, В. М. Устинов. – М. : НОРМА-ИНФРА, 2002. – 704 с.

Орлов А. С. История России : Учебник / В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. – М. : Проспект, 1997. – 544 с.

Орлов А. С. История России : Учебник. – 2-е изд. / В. А. Георгиев, Н. Г. Георгиева, Т. А. Сивохина. – М. : Проспект, 2003. – 514 с.

Скворцова Е. М. История России : учебник для вузов / Е. М. Скворцова, А. И. Маркова. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. – 845 с. – (серия «Cogito ergo sum»)

Хуторской В. Я. История России. От Рюрика до Ельцина. – М. : Новый век, 2000. – 560 с.

Цечоев В. К. Отечественная история : учеб. пособие / В. К. Цечоев, В. Е. Асташин. – М. : ИКЦ «МарТ», 2004. – 528 с. – (Серия «Учебный курс»)

Зуев М. Н. История России : учеб. для вузов. – М. : ПРИОР, 2003. – 688 с.

История России : учебник / А. А. Чернобаев, И. Е. Горелов, М. Н. Зуев и др. – 2-е изд., перераб. и дополн. – М. : Высшая школа, 2004. – 614 с.

Отечественная история : учебное пособие / под ред. Р. Д. Дегтяревой, С. Н. Полторака. – М. : Гардарики, 2004. – 397 с.

Брошеван В. М. Уходили в лес партизаны / В. М. Брошеван // Военно-исторический архив. – 2012. – № 3(147). – С. 168-180.

Веденеев Д. Командир победителей / Д. Веденеев // Секретные материалы. Криминальный отдел. – 2011. – № 11(64). – С. 47-55.

Один подножный корм // Родина. – 2005. – № 4. – С. 19-23.

Жирнов Е. Письма партизан / Е. Жирнов // Коммерсант. Власть. – 2011. – № 43. – С. 56-59.

Гинда В. В тылу своих / В. Гинда // Корреспондент. – 2011. –№ 11. – С. 62-66.

Бондаренко К. Партизанская сага / К. Бондаренко // Профиль. – 2008. – № 12. – С. 64-69.