Українська емігрантська історіографія ХХ ст. про В. Д. Отамановського

Ігор Юрійович Робак, Ганна Леонідівна Демочко

Анотація


Розглянуто історичні розвідки представників української діаспори у Канаді та США, зокрема, праці Р. Млиновецького та П. Мірчука. Проаналізовані ті роботи, які стосуються діяльності В. Д. Отамановського – видатного учасника українських визвольних змагань 1917-1918 рр. Відтворені цікаві факти діяльності майбутнього вченого і організатора науки, зокрема визначена його роль у створенні Української Центральної Ради.

Ключові слова


історіографія; В. Д. Отамановський; Р. Млиновецький; П. Мірчук; УЦР; І. Федів; «Син України»

Повний текст:

PDF

Посилання


Верстюк В. Діячі Української Центральної Ради : Бібліографічний довідник / В. Верстюк, Т. Осташко. – К. : б. в., 1998. – 255 с.

Кот С. Валентин Отамановський / Сергій Кот // Крути. Січень 1918 року : док., матеріали, дослідж., кіносценарій / Іст.-культурол. т-во «Герої Крут» ; упоряд.: Я. Гаврилюк. – К. : Просвіта, 2008. – С. 663-674.

Отамановський Валентин Дмитрович // Енциклопедія історії України: У 10 т. / Редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. – К. : Наук. думка, 2010. – Т. 7 : Мл. – О. – 2010. – С. 699-700.

Подільська старовина : науковий збірник на пошану вченого і краєзнавця В. Д. Отамановського / Від. ред. В. А. Косаківський. – Вінниця : б. в., 1993. – 480 с. – (Вінницький обласний краєзнавчий музей).

Робак І. Ю. Валентин Отамановський: молоді роки вченого / І. Ю. Робак // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : Зб. наук. пр. Тематичний випуск: Історія науки і техніки. – Харків : НТУ «ХПІ», 2011. – № 64. – С. 97-104.

Робак І. Ю. Валентин Отамановський: у вирі визвольних змагань / І. Ю. Робак // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» : Зб. наук. пр. Серія: Історія науки і техніки. – Харків : НТУ «ХПІ», 2012. – № 42(948). – С. 130-137.

Робак І. Ю. Харківський період життя та діяльності Валентина Отамановського / І. Ю. Робак // Гуржіївські історичні читання : Зб. наук. пр. / Ред. кол.: В. А. Смолій, О. І. Гуржій, А. Г. Морозов та ін. – Черкаси : Черкаський національний університет ім. Б. Хмельницького, 2012. – Вип. 5. – С. 133-135.

Савчук З. С. В. Д. Отамановський (1893-1964) – вчений, педагог, організатор науки: автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.07 / З. С. Савчук ; Українська академія аграрних наук ; Державна наукова сільськогосподарська бібліотека. – К., 2006. – 20 с.

Філонов Л. Біля витоків історії / Л. Філонов // Вінницька правда. – 1988. – 13 жовт.

Отамановський Валентин Дмитрович // Енциклопедія українознавства: У 10 т. / Наук. т-во ім. Т. Шевченка ; [Голов. ред. В. Кубійович]. – Перевид. в Україні [репринт. відтворення вид. 1955-1984 рр.]. – Львів : НТШ, [1994]. – Т. 5. – С. 1905.

Отамановський Валентин // Українська загальна енциклопедія / Під ред. І. Раковського. – Львів, Станіслав, Коломия : б. в., 1932-1934. – Т. 2. – С. 356.

Otamanovsky Walentin // Encyclopedia of Ukraine. – Toronto etc.: Univ. of Toronto press, 1985-1993. – Vol. III : L – Pf / Ed. by D. H. Struk. – 1993. – P. 738.

Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917-1918 рр.: (Про що «історія мовчить») / Р. Млиновецький. – 2-ге вид. переглянуте і значно доп. – Торонто : Чужина: Друком вид. «Гомін України». – 1970. – [Т. 1]. – 1970. – 571 с.

Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917-1918 рр.: (Про що «історія мовчить») / Р. Млиновецький. – 2-ге вид. перегл. і значно допов. – Б.м. : Чужина, 1973. – [Т. 2]. – 1973. – 670 с.

Млиновецький Р. Історія українського народу. (Нариси з політичної історії) / Р. Млиновецький. – Мюнхен : б. в., 1953. – 643 с.

Верстюк В. Ф. Українська Центральна Рада: період становлення / В. Ф. Верстюк // Український історичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 23-46.

Турченко Ф. Г. Утворення Української Центральної Ради: джерела та їх інтерпретації / Ф. Г. Турченко // Український історичний журнал. – 2007. – № 2. – С. 63-77.

Солдатенко В. Ф. Революційна доба в Україні (1917-1920 роки). Логіка пізнання. Історичні епізоди. Ключові постаті : Навч. посіб. – К. : Парламентське вид-во, 2011. – 568 c.

Ковальчук О. О. Мірчук П. Ю. / О. О. Ковальчук // Енциклопедія історії України: У 10 т. / Редкол. : В. А. Смолій (голова) та ін. – К. : Наукова думка, 2009. – Т. 6 : Ла – Мі. – 2009. – 784 с.

Мірчук Петро. Микола Міхновський: Апостол укр. державности. – Філадельфія : Т-во Укр. Студіюючої Молоді ім. М. Міхновського, 1960. – 136 с.: іл.

Солдатенко В. Ф. Ідейний опонент М. Грушевського (Полемічні зауваги на полях книги Ф. Турченка «Микола Міхновський: Життя і Слово») / В. Ф. Солдатенко // Український історичний журнал. – 2006. – № 5. – С. 103-107.

Турченко Ф. Г. Микола Міхновський: життя і слово / Ф. Г. Турченко. – К. : Ґенеза, 2006. – 318 с.

Злотополець Валентин. Син України: іст. повість з часів укр. лицарства / Передмова видавництва «Укр. націоналіст». – [Б. м.: б. в., б. р.]. – 20, 223 с. – Репринт. вид. кн. : Син України: іст. повість у 3 ч. з ілюстр. та мапою / сюжет, опрацювання та ред. Вал. Злотопольця ; компонували: І. Федів, В. Злотополець. – К. ; Кам’янець ; Відень : Вернигора, 1919. – 223 с.