Кустарно-промислова кооперація УСРР періоду непу в російській історіографії кінця XX – початку XXI ст.

Олександр Володимирович Малишев

Анотація


Розкрито основні тенденції російської історіографії з теми кустарно-промислової кооперації в УСРР у 1921-1928 рр. Показано ступінь наукової розробки проблеми форм і методів контролю кустарно-промислової кооперації УСРР органами партійно-державної влади, дано характеристику роботам, присвяченим питанням теорії і практики кооперування дрібних виробників УСРР в період непу. Проаналізовано роботи, в яких визначається місце і роль кустарно-промислової кооперації в народногосподарському будівництві УСРР, акцентовано увагу на роботах, в яких є тенденції до нівелювання специфіки розвитку кустарно-промислової кооперації УСРР в 1921-1928 рр.

Ключові слова


історіографія; кустарно-промислова кооперація; дрібнотоварне виробництво; артіль; ринкова економіка; соціалістичне господарство; партійні кадри; нова економічна політика; командно-адміністративна система

Повний текст:

PDF

Посилання


Кульчицький, С. В. УСРР в добу нової економічної політики (1921-1928 рр.): Спроба побудови концептуальних засад реальної історії [Текст] / С. В. Кульчицький; НАН України, Ін-т історії України. – К. : [б.в.], 1995. – 204 с.

Кульчицький, С. В. Комунізм в Україні: перше десятиріччя (1919-1928 рр.) [Текст] / С. В. Кульчицький. – К. : Основи, 1996. – 397 с.

Марочко, В. І. Українська селянська кооперація: Історико-теоретичний аспект (1861-1929 рр.) [Текст] / В. І. Марочко; НАН України, Ін-т історії України. – К. : [б.в.], 1995. – 224 с.

Морозов, А. Г. Село і гроші. Українська кредитна кооперація в добу непу [Текст] / А. Г. Морозов. – Черкаси : НДІТЕХІМ, 1993. – 274 с.

Калініченко, В. В. Селянське господарство України в період непу [Текст]: Іст.-екон. дослідження / В. В. Калініченко. – Х. : Основа, 1997. – 400 с.

Пиріг, О. А. НЕП: більшовицька політика імпровізації [Текст] / О. А. Пиріг; Київський національний торговельно-економічний ун-т. – К. : [б.в.], 2001. – 274 с.

Селунская, В. М. Ленинское учение о кооперации и современность [Текст] / В. М. Селунская. – М. : Знание, 1989. – 64 с.

Козлов, И. А. Революция, нэп и судьбы мелкого производства [Текст] / И. А. Козлов // Историческое значение нэпа: сб. науч. тр. Ин-та истории АН СССР – М. : Изд-во АН СССР, 1990. – С. 61-85.

Файн, Л. Е. Советская кооперация в тисках командно-административной системы (20-е гг.) [Текст] / Л. Е. Файн // Вопросы истории. – 1994. – № 9. – С. 35-47.

Назаров, П. Г. История создания Советской промысловой кооперации. 1920-1923 гг. [Текст] / П. Г. Назаров; Челябинск. гос. техн. ун-т. – Челябинск : [б.и.], 1993. – Ч. 2. – 30 с.

Назаров, П. Г. История создания Всесоюзной промкооперации. 1925-1932 гг. [Текст] / П. Г. Назаров; Межрег. ассоц. исслед. проблем кооперации. – Челябинск : [б.и.], 1993. – Ч. 3. – 150 с.

Свищев, М. А. Мелкое производство в 20-е годы [Текст] / М. А. Свищев // Нэп: приобретения и потери: сб. статей Ин-та росс. истории РАН. – М. : Наука, 1994. – С. 175-185.

Коновалов, В. В. Вопрос о кустарной промышленности на XII съезде РКП(б): штрихи к концепции «преодоления нэпа» [Текст] / В. В. Коновалов // Вестник Тюменского государственного университета. История. – 1996. – Вып. 1. – С. 63-70.

Коновалов, В. В. Большевики и промысловая кооперация: к вопросу о коммунистическом наступлении на «кооперативном фронте» в первые годы Нэпа (1921-1923 гг.) [Текст] / В. В. Коновалов // Вестник Тюменского государственного университета. – 1998. – № 1. – С. 83-90.

Гребениченко, С. Ф. Диктатура и промысловая Россия в 1920-е годы [Текст]: монограф. / С. Ф. Гребениченко. – М. : ЭКОН, 2000. – 377 с.

Гимпельсон, Е. Г. НЭП. Новая экономическая политика Ленина-Сталина. Проблемы и уроки (20-е годы ХХ века) [Текст] / Е. Г. Гимпельсон. – М. : Собрание, 2004. – 304 с.

Егоров, В. Г. Отечественная кооперация в мелком промышленном производстве: становление, этапы развития, огосударствление (первая треть ХХ века) [Текст]: монограф. / В. Г. Егоров. – Казань : Изд-во Казанск. ун-та, 2005. – 332 с.