Внесок сільськогосподарської кооперації в розвиток аграрного сектора економіки України 20-х років XX ст.: історіографія проблеми

Юрій Миколайович Лазуренко

Анотація


Проаналізовано історіографію 90-х років XX ст., присвячену проблемі розвитку продуктивності аграрного сектора економіки України в роки нової економічної політики (1921-1929 рр.) та внесок в цю справу сільськогосподарської кооперації. Доведено, що концептуальною основою історіографії початку 1990-х років залишався ленінський «кооперативний план», розроблений нібито вождем більшовиків на основі багато-річного досвіду державного будівництва, співставлення різних теоретико-практичних концепцій, в тому числі використання творчого доробку відомих вчених-аграрників та власне праць класиків марксизму.

Ключові слова


історіографія; сільськогосподарська кооперація; сільське господарство; селянство; колгосп

Повний текст:

PDF

Посилання


Данилов B. П. Коллективизация сельского хозяйства в СССР / В. П. Данилов // История СССР. – 1990. – № 5. – С. 7-30.

Прокопенко П. І. Сільськогосподарська кооперація у суспільно-політичному житті України (1880 – поч. 30-х рр. ХХ ст.) : Автореф. дис. … канд. іст. наук / І. П. Прокопенко. – К., 1992. – 24 с.

Марочко В. І. Українська селянська кооперація. Історико-теоретичний аспект (1861-1929 рр.): Автореф. дис. … д-ра іст. наук: 07.00.01. – історія України / В. І. Марочко. – К., 1995. – 43 с.

Кульчицький С. В. Україна між двома війнами (1921-1939 рр.) / С. В. Кульчицький. – К. : Вид. Дім «Альтернативи», 1999. – 336 с.

Кульчицький С. В. Концепція «кооперативного соціалізму» / С. В. Кульчицький // Укр. іст. журн. – 1995. – № 2. – С. 3-17.

Дмитренко В. П. «Военный коммунизм», НЭП… / В. П. Дмитренко // История СССР. – 1990. – № 3. – С. 3-25.

Кабанов В. В. Судьбы кооперации в советской России: проблемы, историография / В. В. Кабанов // Судьбы российского крестьянства. – М. : РГГУ, 1995. – С. 212-248

Кабанов В. В. Школа А. В. Чаянова или организационно-производственное направление русской экономической мысли / В. В. Кабанов // История СССР. – 1990. – № 6. – С. 89-98.

Файн Л. Е. Советская кооперация в тисках командно-административной системы (20-е годы) / Л. Е. Файн // Вопросы истории. – 1994. – № 9. – С. 35-47

Кабанов В. В. Крестьянская община и кооперация России. XX век / В. В. Кабанов. – М. : ИРИ РАН, 1997. – 156 с.

Серова Е. В. Сельскохозяйственная кооперация в СССР / Е. В. Серова. – М. : Агропромиздат, 1991. – 161 с.

Калініченко В. В. Селянське господарство України в період непу: Історико-економічне дослідження / В. В. Калініченко. – X. : Основа, 1997. – 400 с.

Кульчицький С. В. УСРР в добу нової економічної політики (1921-1928 рр.): Спроба побудови концептуальних засад реальної історії / С. В. Кульчицький. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 1995. – 204 с.

Марочко В. І. Українська селянська кооперація : Історико-теоретичний аспект (1861-1929 рр.) / В. І. Марочко. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 1995. – 217 с.

Морозов А. Г. Село і гроші: Українська кредитна кооперація в добу непу / А. Г. Морозов. – Черкаси, 1993. – 275 с.

Морозов А. Г. Село і гроші : Українська кредитна кооперація в добу непу / А. Г. Морозов. – Черкаси : НДІТЕХІМ, 1993. – 274 с.

Кульчицький С. В. УСРР в добу нової економічної політики (1921-1928 рр.): Спроба побудови концептуальних засад реальної історії / С. В. Кульчицький. – К. : Ін-т історії України НАН України, 1995. – 204 с.

Даниленко В. М. Сталінізм на Україні: 20-30-ті роки / В. М. Даниленко, Г. В. Касьянов, С. В. Кульчицький. – К. : Либідь, 1991. – 340 с.

Сутність і особливості нової економічної політики в українському селі (1921-1928 pp.). – К. : Ін-т історії України НАНУ, 2000. – 223 с.

Кульчицький С. В. Підготовка керівництвом ВКП(б) політичних та економічних передумов для примусової колективізації сільського господарства (1919-1929 pp.) / С. В. Кульчицький // Україна соборна : Зб. наук. статей. – К., 2004. – Вип. 1. – С. 217-248.

Кульчицький С. В. Теоретичні аспекти нової економічної політики / С. В. Кульчицький // Сутність і особливості нової економічної політики в українському селі (1921-1928 pp.). – К. : Ін-т історії України НАН, 2000. – С. 14-28.

Кульчицький С. В. Україна в системі загальносоюзного народногосподарського комплексу / С. В. Кульчицький // Проблеми історії України : факти, судження, пошуки. – К. : Інститут історії України НАНУ, 2004. – № 11. – С. 3-31.

Атоян О. Н. Сельскохозяйственная кооперация Украины периода нэпа: проблемы теории, политики, истории в литературе 20-х – начала 30-х годов: Автореферат дис. ... канд. ист. наук: 07.00.01 / Киев. гос. ун-т им. Т. Г. Шевченка. – К., 1990. – 24 с.

Зіновчук В. В. Кооперативна ідея в сільському господарстві України і США / В. В. Зіновчук. – К. : Логос, 1996. – 224 с.

Калініченко В. В. Кооперативна діяльність земельної громади в українському до колгоспному селі 20-х років / В. В. Калініченко // Третій міжнародний конгрес україністів. 1996. – Історія. – Х., 1996. – С. 96-101.

Калініченко В. В. Земельна громада / В. В. Калініченко // Історія українського селянства. Нариси: У 2 т. – Т. 2. – К., 2006. – С. 44-69.

Мацюцький В. М. Кооперативна діяльність земельних громад у селах Лівобережної України (20-ті роки) / В. М. Мацюцький // Вісник Харківського університету. Історія. – Х. : Б. в., 1997. – С. 115-123.

Кривко І. М. Земельні громади Південної України (1922-1930 рр.) : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Кривко І. М. ; Запорізький держ. ун-т. – Запоріжжя, 1999. – 19 с.

Паршаков Е. А. Экономическое развитие общества (Концепция кооперативного социализма) : Историческое исследование / Е. А. Паршаков. – Запорожье : Дикое Поле, 1997. – 264 с.

Марочко В. І. Українська селянська кооперація : Історико-теоретичний аспект (1861-1929 рр.) / В. І. Марочко. – К. : Ін-т історії України НАНУ, 1995. – 217 с.

Петрова С. М. Роль частного капитала в развитии производительных сил в годы новой экономической политики (1921-1927 гг.): Автореф. дис ... канд. ист. наук: 07.00.01 / МГУ им. М. В. Ломоносова. – М., 1992. – 24 с.

Петренко И. Я. Экономика крестьянского хозяйства / И. Я. Петренко, П. И. Чужинов, С. Б. Исмуратов. – М. : Интерпракс, 1995. – 326 с.

Голанд Ю. М. Кризисы, разрушившие нэп / Ю. М. Голанд. – М. : Международный НИИ проблем управления, 1991. – 95 с.