Аграрні відносини в Галичині 1921-1939 рр. у польській історіографії

Андрій Володимирович Крюков

Анотація


Представлено аналіз праць польських істориків соціалістичної доби і сучасності, присвячених аграрним відносинам в Галичині 1921-1939 рр. Виокремлено об’єктивні і суб’єктивні чинники, що вплинули на характер польської історіографії досліджуваної проблеми. Намічено питання, які потребують подальших наукових досліджень.

Ключові слова


польська історіографія; міжвоєнна Польща; аграрні відносини; реформи

Повний текст:

PDF

Посилання


Дильонгова Г. Історія Польщі 1795-1990 / Дильонгова Г. [Пер. з пол. М. Кірсенка]. – Київ : Вид. дім «Києво-Могилянська Академія», 2007. – 239 с.

Madajczyk C. Burżuazyjno-obszarnicza reforma rolna w Polsce (1918-1939) / C. Madajczyk. – Warszawa, 1956.

Ajnenkel A. Położenie prawne robotnikόw rolnych w Polsce. – 1918-1939 / A. Ajnenkel. – Warszawa : Książka i Wedzą, 1962. – 465 s.

Wańkowicz M. Od Stołpców po Kair / M. Wańkowicz. – Warszawa, 1969. – 675 s.

Drozdowski M. Gospodarka Drugiej Rzeczypospolitej / M. Drozdowski // Polska odrodzona. 1918-1939. Państwo.Społeczeństwo. Kultura / Pod red. J. Tomickiego. – Warszawa : Wiedza Powszechna, 1982. – S. 408-462.

Ignar S. Kwestia rolna w Polsce kapitalistycznej / S. Ignar. – Warszawa, 1952.

Mieszczankowski M. Struktura agrarna Polski międzywojennej / M. ieszczankowski. – Warszawa, 1960. – 337 s.

Papierzynska-Turek M. Sprawa ukrainska w Drugiej Rzeczypospolitej 1922-1926 / M. Papierzynska-Turek. – Krakow, 1979.

Historia Polski. T. 4. Cz. 2-4 / Pod red. T. Jędruszczaka. – Warszawa, 1978.

Borkowski J. Cłopi Polacy w dobie kapitalizmu / J. Borkowski. – Warszawa, 1981.

Czubiński A. Najnowsze dzieje Polski 1914-1983 / A. Czubiński. – Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. – 451 s.

Koko E. Polska Partia Socialistyczna i Jozef Pilsndki wobiek kwestii ukrainskiej w Latach 1918-1920 / E. Koko // Dzieje nainowsze. Rocznik XXX. – Warszawa, 1989. – S. 27-30.

Jonca K. Dzieje gospodarcze Polski do 1939 roku / K. Jonca. – Wroclaw : Widawnictwo universytety Wroclawskiego, 1996. – 204 s.

Landau Z. Gospodarka Polski miedzywojennej. [T. IV]: Lata interwencjonizmu państwowego 1936-1939 / Z. Landau, J. Tomaszewski. – Warszawa, 1989. – 549 s.; Landau Z. Polska w Europie i świecie 1918-1939 / Z. Landau, J. Tomaszewski. – Warszawa : Wiedza powszechna, 1984. – 282 s.

Kofman J. Nacjonalizm gospodarcze. Szans czy bariera wzrostu / J. Kofman // Zoszyty naukowe SGPiS. – Warszawa, 1992. – S. 43-44.

Gołębiowski J. Sektor panśtwowy w gospodarce Polski międzywojennej / J. Gołębiowski. – Kraków, 1985.

Mędrzecki W. Elementy przemian cywilizacyjnych, społecznych i politycznych / W. Mędrzecki. – Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk; Łódź : Instytut Historii PAN «Ossolineum», 1988.

Torzecki R. Kwestia ukraińska w Polsce w latach 1923-1929 / R. Torzecki.– Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989. – 467 s.

Матеріали міжнародної наукової конференції [«Україна-Польща: історична спадщина і суспільна свідомість»]. – Кам’янець-Подільський, травень, 1992 р.

Українсько-польські відносини в Галичині у XX ст.: матеріали міжнародної науково-практичної конференції (21-22 листопада 1996 р.). – Івано-Франківськ : Вид-во «Плай», 1997. – 452 с.

Історіографічні дослідження в Україні / Голова редкол. В. А. Смолій; Відп. ред. Ю. А. Пінчук. – К. : НАН України. Ін-т історії України, 2003. – Вип. 13. У 2 ч. Україна – Польща: історія і сучасність: Збірник наукових праць і спогадів пам’яті П. М. Калениченка (1923-1983). – Ч. 2. – 330 с.

Над Дніпром і Віслою: Матеріали Міжнародної наукової конференції «Україна і Польща у визвольних змаганнях ХІХ – початку ХХ ст.» (Київ, 5 листопада 2003 р.) / Упоряд. А. Чайковський, В. Топольські. – К., 2004. – 226 с.

Стемпень С. Поляки й українці в ІІ Речіпосполитій: спроба діалогу / С. Стемпень // Україна і Польща: історична спадщина і суспільна свідомість: Матеріали Міжнародної наукової конференції (Кам’янець-Подільський, 29-31 травня 1992 р.). – К. : Либідь, 1993. – С. 211-222.

Włudyk T. «Trzecia droga» w myśli gospodarczej II Rzeczypospolitej / T. Włudyk. – Krakόw, 1994.

Rudnicki C. Ziemiaństwo polske w XX wieku. – Warszawa, 1996.

Tymowski M. Historia Polski / M. Tymowski, J. Kieniewicz, J. Holzer. – Warszawa : Ed. Spotkania, 1991. – 381 s.

Borucki M. Historia Polski do 1957 roku / M. Borucki. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 1998. – 364 s.

Żarnowski J. Polska 1918-1939: Praca – technika – spoleczeiistwo / J. Żarnowski. – Warszawa, 1992.

Dybkowska A. Polske dzieje od czasόw najdawnejszych do wspόlczesności / A. Dybkowska, J. Żaryn, M. Żaryn [Pod. red. Sucheni-Grabowskij A., Krόla E.]. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe PWN, 1994. – 378 s.

Wieczorkiewicz P. Ostatnie lata Polski niepodległej / P. Wieczorkiewicz. – Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1991. – 80 s.

Zaporowski Z. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939 / Z. Zaporowski. – Lublin, 1992.

Kowalec K. Wizje ustroju państwa w polskiej myśli politycznej lat 1918-1939 / Kowalec K. – Wrocław, 1995. – 230 s.

Zaremba P. Historia dwudziestolecia / P. Zaremba [Pierwsze krajowe wydanie oficjalne]. – Wrocław : Ossolineum, 1991.

Zieliński H. Historia Polski. 1914-1939 / Zieliński H. – Wrocław, 1982. – 427 s.

Garlicki A. Pierwsze lata Drugiej Rzeczypospolitej / A. Garlicki. – Warszawa, 1990.

Tomaszewski J. Polska w Europie i świecie 1918-1939 / J. Tomaszewski.– Warszawa : Wiedza powszechna, 1984. – 282 s.

Kesik J. Zaufanu komendanta. Biografia polityczna Jana Henrika Jozewskiego 1892-1981 / J. Kesik. – Wroclaw, 1995. – 116 s.

Roszkowski W. Rolnictwo i leśnictwo / W. Roszkowski // Problemy gospodarcze Drugiej Rzeczypospolitej / Pod red. K. Kozłowskiego. – Warszawa, 1989. – 457 s.

Kaliński J. Landau Z. Gospodarka Polski w XX wieku / J. Kaliński, Z. Landau. – Warszawa : Polske Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. – 409 s.

Jezierski A. Historia Gospodarcza Polski / A. Jezierski, C. Leszczynska. – Warszawa : Key Text, 1999. – 560 s.

Kaliński J. Gospodarka Polski w XX wieku / J. Kaliński, Z. Landau. – Warszawa : Polske Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003. – 409 s.

Stobniak-Smogorzewska J. Kresowe osadnictwo wojskowe 1920-1945 / J. Stobniak-Smogorzewska. – Warzcawa : Instytut Studiow Politycznych PAN, oficyna wydawnicza RYTM, 2003. – 419 s.