ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВИ У ПОЛАБСЬКИХ СЛОВ’ЯН: КОНЦЕПТУАЛЬНИЙ ВИМІР ІСТОРІОГРАФІЇ

Р. М. Вацеба

Анотація


Стаття висвітлює ключові проблеми дослідження державотворчих
процесів та трансформацій форм політичного устрою на теренах
слов’янського Полаб’я. Проаналізовано історіографічні моделі суспільно-
політичного розвитку полабських слов’ян, основні підходи до визначення
часу появи державних утворень у регіоні та періодизації етапів їхнього
розвитку. Розмаїття і взаємовиключність існуючих концепцій обумовлює
актуальність аналізу історіографії.
Вагомою проблемою є застосування істориками різних методологіч-
них підходів за відсутності єдиного загальновизнаного тлумачення тер-
мінів. В історіографії другої половини ХІХ ст. домінувала концепція тра-
диційного, племінного устрою ранньосередньовічного полабського суспі-
льства. У працях істориків-позитивістів, зокрема, К. Ваховського, О. Ба-
льцера, С. Закревського, С. Арнольда, З. Войцеховського вже найдавніші
політичні утворення полабських слов’ян розглядаються, як утворення
державного типу. Послідовники марксистської парадигми, співвідносячи
державотворчий момент з переходом від первіснообщинного суспільст-
ва (військова демократія) до класового (ранньофеодальна держава), да-
тували цей процес на Полаб’ї періодом до кінця VIII ст. (В. Королюк) чи до
середини ХІ ст. (Ґ. Лябуда, Р. Марціняк), або ж вважали його незаверше-
ним навіть у середині ХІІ ст. (В. Ронін і Б. Флоря). Виходячи з конструк-
тів теорії соціальної еволюції Л. Лозни, Ф. Бірманн і М. Тимовський розг-
лядають князівства слов’янського Полаб’я VIII-IX ст., як і синхронні їм
політичні утворення на теренах пізнішої держави П’ястів в межах моделі
вождівства та різноманітних її варіацій.
У пропонованому дослідженні наведено критичні міркування щодо мож-
ливості функціонування у полабослов’янському суспільстві феодальної
системи та провідної ролі вождівських інституцій. Запропоновано розг-
лядати державотворчі процеси на Полаб’ї в контексті переходу від тра-
диційних форм політичного устрою до дружинної держави.


Ключові слова


полабські слов’яни; Полаб’я; вождівство; дружинна держава; ранньофеодальна держава

Повний текст:

PDF

Посилання


Annales Bertiniani / recensuit G.Waitz // Scriptorum rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae Historicis recusi. – Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani, 1883. – 173 p.

Annales Fuldenses [sive Annales Regni Francorum Orientalis ab Einhardo, Ruodolfo, Meginhando, Fuldensibus Sehgenstadi, Fuldae, Mogontiaci conscripticum continiationibus ratisbonensi et altahensibus] / post editionem G.H.Pertzil; recognovit Fridericus Kurze // Scriptorum rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis

Germaniae Historicis recusi. – Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani, 1891. – 153 p.

Annales Mettenses Priores / primum recognovit B. de Simson // Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum

ex Monumentis Germaniae Historicis separatium editi. – Hannoverae et Lipsiae: Impensis Bibliopolii Hahniani, 1905. – 119 p.

Annales qui dicuntur Einhardi / post editorem G.H.Perzil; recognovit Fridericus Kurze // Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae Historicis separatium editi. – Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani, 1895. – 204 p.

Annales regni Francorum inde AB A. 741. us Que AD A. 829 qui dicuntur Annales Laurissenses maiores / post editorem G.H.Perzil; recognovit Fridericus Kurze // Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae Historicis separatium editi. – Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani, 1895. – 204 p.

Annalista Saxo / herausgegeben von Klaus Nass // MGH. Scriptores. – T. 37. – Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani, 2006. – 752 p.

Chronicon Moissiacense // Monumenta Germaniae Historica inde ab anno Christi quingentesimo usque ad annim millesimum et quingentesimo / edidit Georgius Heinticus Pertz. – T. 1. – Hannoverae: Impensis Bibliopolii avlici Hahniani, 1826.– P. 280-313.

Decriptio civitatum et regionum ad septentrionalem plagam Danubii (Опис градів і земель на північ від Дунаю) // Войтович Л. В. Галицько-волинські етюди. – Біла Церква : Вид. Пшонківський О.В., 2011. – С. 49-52.

Einhardi. Vita Karoli Magni / іn linguam Rossicam transtulit ad notationibusque instruxit M. S. Petrova. – M.: Sancti Tomae Institutum, 2005. – 304 p.

Helmoldi presbyteri Bozoviensis Cronica Slavorum / post Johannem M. Lappenberg iterum recognovit Bernhardus Schmeidler // Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae Historicis separatium editi. – Hannoverae: Impensis Bibliopolii Hahniani, 1937. – 284 p.

Magistri Adam Bremensis Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum / herausgegeben von Bernhard Schmeidler

// Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae Historicis separatium editi. – Hannoverae et Lipsiae: Impensis Bibliopolii Hahniani, 1917. – 353 p.

Thietmari Merseburgensis episcopi chronicon // MGH. Scriptores Rerum Germacarum. Nova series. – Berolini: Apud Weidmannos, 1935. – T. 9. – 631 p.

Widukindi monachi Corbeiensis Rerum gestarum Saxonicarum libri tres / bearbeitet von P. Hirsch // Scriptores rerum Germanicarum in usum scholarum ex Monumentis Germaniae Historicis separatium editi. – Hannoverae 1935. – p. 134.

Войтович Л. Дискусія про ранню державу / Л.Войтович // Княжа доба: історія і культура. – 2011. – № 4. – С. 7-16.

Державин Н. Вековая борьба славян с немецкими захватчиками / Н.Державин. – М.: Изд. Всеславянского комитета, 1943. – 96 с.

Королюк В. К вопросу о раннефеодальной государственности у полабо-прибалтийских славян / В. Д. Коро-

люк // Славяно-германские отношения / ред. В. Д.Королюк, Н. Д. Ратнер, В. М. Турок-Попов. – М. : Наука,

– С. 3-10.

Мельникова Е. К типологии предгосударственных и раннегосударственных образований в Северной и Северо-Восточной Европе (Постановка проблемы) / Е. А. Мельникова // Її ж. Древняя Русь и Скандинавия: Избранные труды / ред. Г. В. Глазыриной и Т. Н. Джаксон. – М. : Русский Фонд Содействия Образованию и На-

уке, 2011. – C. 15-34.

Ортега-і-Ґассет Х. Бунт мас / Хосе Ортега-і-Ґассет; переклад з еспанського Вольфрама Бурґгардта. – НюЙорк: Видання Організації Оборони Чотирьох Свобід України (ООЧСУ), 1965. – 158 с.

Ронин В. Государство и общество у полабских и поморских славян / В.К.Ронин, Б.Н. Флоря // Раннефеодальные государства и народности (южные и западне славяне VI–ХII вв.) – Москва : Наука, 1991. – С. 116-137.

Рудь М. Державотворчі процеси на Полаб'ї у IX–XII ст. / М.О.Рудь // Гілея: науковий вісник. Збірник науко-

вих праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – Вип. 75. – 2013. – № 8. – С. 9-12.

Рудь М. Етнополітичні процеси у Полаб’ї у VI–VIII ст. / М.О.Рудь // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія: Історія. – 2011. – Вип. 106. – С. 48-51.

Саливон А. Вильцы-лютичи / А. Н. Саливон // Советское славяноведение. – 1983. – № 2. – С. 49-58.

Саливон А. Ободриты. некоторые вопросы общественно-политического строя / А. Н. Саливон // Советское

славяноведение. – 1981. – № 4. – С. 49–61.

Санчук Г. Особенности формирования этнического самосознания у полабських славян (VI–Х вв.) / Г. Е. Санчук // Развитие этнического самосознания славянских народов в епоху раннего средневековья. –

М. : Наука, 1982. – С. 195–211.

Санчук Г. Формирование государственности и раннефеодальной народности у сорбов / Г. Е. Санчук // Этносоциальная структура раннефеодальных славянских государств и народностей / ред. Г. Г. Литаврин. – М. : Наука, 1987. – С. 97–107.

Biermann F. Functions of the Large Feldberg Type Strongholds from the 8th/9th Century in Mecklenburg and Pomerania / Felix Biermann // Sprawozdania Archeologiczne. – T. 63. – 2011. – P. 149-173.

Biermann F. Land, Elite and Exploitation in Early Medieval Western Slavic Territory / Felix Biermann // Revue belge de philologie et d’histoire. – T. 90. – 2012. – P. 413-428.

Biermann F. The small Early Medieval lowland ringforts in Northern Masovia and their counterparts in the northern West-Slavic territory / Felix Biermann // Archaeologica Hereditas. Prace Instytutu Archeologii UKSW. – T. 4. – Warszawa–Zielona Góra, 2014. – S. 39-49.

Bogusławski W. Rys dziejów serbo-łużyckich / Wilhelm Józef Bogusławski. – Petersburg: Druk Jozafata Ohryzki, 1861. – 350 s.

Currie T. Rise and fall of political complexity in island South-East Asia and the Pacific / Thomas E. Currie, Simon J. Greenhill, Russell D. Gray, Toshikazu Hasegawa, Ruth Mace // Nature. – Vol. 467. – 2010. – P. 801–804.

Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur der slawischen Stämme westlich von Oder und Neiße vom 6. Bis

2. Jahrhundert / hrsg. von J. Herrmann. – Berlin: Akademie-Verlag, 1985. – 587 s.

Engel F. Grenzwälder und slawische Burgwardbezirke in Nordmecklenburg: Über die Methoden ihrer Rekonstruktion / Franz Engel // Siedlung und Verfassung der Slawen zwischen Elbe, Saale und Oder / hrsg. von Herbert Ludat. – Giessen: Wilhelm Schmitz Verlag, 1960. – S. 125-140.

Fritze W. Beobachtung zu Entstehung und Wesen des Lutizenbundes / Wolfgang H. Fritze // Jahrbuch für die Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands. – Bd. 7. – 1958. – S. 1 –38.

Fritze W. Probleme der abodritischen Stammes- und Reichsverfassung und ihrer Entwicklung vom Stammesstaat zum Herrschaftsstaat / Wolfgang H. Fritze // Siedlung und Verfassung der Slawen zwischen Elbe, Saale und Oder / hrsg. von Herbert Ludat. – Giessen: Wilhelm Schmitz Verlag, 1960. – S. 141 -219.

Gringmuth-Dallmer E. Die Entwicklung der frühgeschichtlichen Kulturlandschaft auf dem Territorium der DDR unter besonderer Berücksichtigung der Siedlungsgebiete / Eike Gringmuth-Dallmer. – Berlin: Akademie-Verlag, 1983. – Karte 17. Die slawischen Siedlungsgebite westlich von Oder und Neiße.

Labuda G. Wytworzenie wspólnoty etnicznej i kulturalnej plemion Słowiańszczyzny połabskiej i jej przemiany w rozwoju dziejowym / Gerard Labuda // Słowiańszczyzna Połabska między Niemcami a Polską. Materiały z konferencji naukowej, zorganizowanej przez Instytut Historii UAM w dniach 28–29 IV 1980 r. / Pod redakcją Jerzego Strzelczyka. – Poznań: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1981. – S. 7–24.

Labuda G. Z badań nad osadnictwem i ustrojem Słowian połabskich / Gerard Labuda // Slavia Occidentalis. – T. 22.

– 1962. – S. 313–326.

Leciejewicz L. Główne problemy dziejów obodrzyckich / Lech Leciejewicz // Słowiańszczyzna Połabska między

Niemcami a Polską. Materiały z konferencji naukowej, zorganizowanej przez Instytut Historii UAM w dniach 28–29 IV 1980 r. / Pod redakcją Jerzego Strzelczyka. – Poznań: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1981. – S. 167–182.

Lozny L. Prestate Societies of the North Central European Plains, 600–900 CE / Ludomir R. Lozny. – New York: Springer, 2013. – 96 p.

Marciniak R. Ustrój polityczny związku obodryckiego do połowy XI wieku / Ryszard Marciniak // Materiały Zachodniopomorskie. – T. 12. – 1966. – S. 481 –546.

Myśliński K. Problem początków państw i narodów u Słowian połabskich / Kazimierz Myśliński // Geneza i funkcjonowanie wczesnych form państwowości na tle porównawczym / Pod redakcją naukową Michała Tymowskiego i Mariusza Ziółkowskiego. – Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1992. – S. 117-145.

Mysliński K. Zagadnienie roli ziem nad Hawelą i Sprewą jako politycznego ośrodka plemion wieleckich w okresie VIII–X wieku / Kazimierz Myśliński // Słowiańszczyzna Połabska między Niemcami a Polską. Materiały z konferencji naukowej, zorganizowanej przez Instytut Historii UAM w dniach 28–29 IV 1980 r. / Pod redakcją

Jerzego Strzelczyka. – Poznań: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1981. – S. 133–153.

Nalepa J. Wyprawa Franków na Wieletów w 789 r. / Jerzy Nalepa // Slavia Antiqua. – T. 4. – 1953. – S. 210–230.

Prochazka V. Organisace kultu a kmenové zřízení polabsko-pobaltských Slovanů / Vladimír Procházka // Vznik a

počátky Slovanů / red. Jan Eisner. – Díl 2. – Praha: ČSAV, 1958. – S. 145-167.

Schmid H. Die Burg bezirksverfassung bei den slavischen Völkern in ihrer Badeutung für die Geschichte ihrer Siedlung und ihrer staatlichen Organisation / Heinrich Felix Schmid // Jahrbücher für Kultur und Geschichte der Slaven. – Bd. 2. – 1926 – H. 2. – S. 81–132.

Service E. Origins of the State and Civilization. The Process of Cultural Evolution / Elman Rogers Service. – New York: W. W. Norton & Company, 1975. – 361 p.

Skalova H. Místopisná mapa území Obodriců a Luticů se slovanskou nomenklaturou / Hana Skalova // Vznik a počátky Slovanů / red. Jan Eisner. – Díl 3. – Praha: ČSAV, 1960. – S. 311 –316.

Sokołowski W. Wagrowie / Wojciech Sokołowski // Słowiańszczyzna Połabska między Niemcami a Polską. Materiały z konferencji naukowej, zorganizowanej przez Instytut Historii UAM w dniach 28–29 IV 1980 r. / Pod redakcją Jerzego Strzelczyka. – Poznań: Wydawnictwo naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1981. – S. 229-237.

Sułowski Z. Geneza i upadek państwa Wieletów-Luciców / Zygmunt Sułowski // Kwartalnik Historyczny. – T. 70. –

– S. 325–340.

Sułowski Z. Sporne problemy dziejów zwięzku Wieletów-Luciców / Zygmunt Sułowski // Słowiańszczyzna Połabska między Niemcami a Polską. Materiały z konferencji naukowej, zorganizowanej przez Instytut Historii UAM w dniach 28–29 IV 1980 r. / Pod redakcją Jerzego Strzelczyka. – Poznań: Wydawnictwo naukowe

Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 1981. – S. 155–165.

Szrejter A. Pod pogańskim sztandarem. Dzieje tysiąca wojen Słowian połabskich od VII do XII wieku / Artur Szrejter. – Warszawa: Instytut Wydawniczy ERICA. – 355 s.

Turasiewicz A. Dzieje polityczne Obodrzyców: od IX wieku do utraty nipodległości w latach 1160–1164 / Adam Turasiewicz. – Kraków : «Nomos», 2004. – 311 s.

Turchin P. Evolution of Complex Hierarchical Societies / Peter Turchin, Sergey Gavrilets // Social Evolution & History. – Vol. 8. – 2009. – № 2. – P. 167–198.

Tymieniecki K. Społeczeństwo Słowian lechickich (ród i plemię) / Kazimierz Tymieniecki // Lwowska Biblioteka Slawistyczna. – T. 6. – 260 s.

Tymowski M. Tribal Organizations in Pre-State Poland (9th and 10th Centuries) in the Light of Anthropological Theories of Segmentary System and Chiefdom / Michał Tymowski // Acta Poloniae Historica. – T. 99. – 2009. – P. 5–37.

Vaněček V. Počatky práva a státu v československu / Václav Vaněček. – Praha: Všehrd, 1946. – 177 s.

Vaněček V. Prvních tisíc let. Předstátní společenská organisace a vznik státu u českých Slovanů / Václav Vaněček. – Praha: Život a práce, 1949. – 161 s.

Wachowski K. Słowiańszczyzna zachodnia / Kazimierz Wachowski / Posłowiem zaopatrzył Gerard Labuda. – Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego towarzystwa przyjaciół nauk, 2000. – 178 s.

Żak J. Studia nad kontaktami handlowymi społeczeństw zachodniosłowiańskich ze skandynawskimi od VI do VIII

w. n.e. / Jan Żak. – Wrocław–Warszawa–Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1962. – 323 s.