ТОПОНІМИ МЛІЇВА: ЦЕРКОВНА ІСТОРІЯ МИНУВШИНИ І СЬОГОДЕННЯ

Т. М. Курінна

Анотація


Досліджено топоніми Млієва, пов’язану з ними церковну історію ХІХ - ХХ століть. Висвітлено яке місце, роль і значення, яке займав Мліїв у контексті краєзнавства України.Святкування 250-річчя мученицького подвигу св. Даниїла Мліївського було не лише суто церковною подією, але набуло державного значення, передусім привернуто увагу обласних дер- жавних структур з метою подальшого патріотичного виховання молоді, громадян. Святкування події 11 серпня 2016 р. вплине і на Україну. Вказа- но відомих особистостей села і краю, які підтримують православну цер- кву, освіту, й займаються наукою і волонтерством. Мліївські Успенська і Троїцька церкви входили до Володимирського братства. У ХІХ ст. брат- ство приділяло увагу розвитку української освіти в краї та опіці мліївсь- ких бідних, немічних, вдів, сиріт та інш. категорій постраждалого насе- лення у роки Першої світової війни

Ключові слова


святий Даниїл Мліївський; Митрополит Черкаський і Канівський Софроній; Мліївська Успенська церква; гора Могила благодійники; Олександр Єпіфанов

Повний текст:

PDF

Посилання


Державний архів Черкаської області (Далі ДАЧО). – Ф.5624. Фонд Юрія Храбана. оп.1 Спр. 180, арк.244.

Млієві готуються до 250-річчя мученицького подвигу св. Даниїла Мліївського 29.02 http://news.ukrainein.ua/ua/Cherkasy/1017830

Мицик Ю.А, Степенькіна С.Ю. Корсунщина козацька. – Корсунь-Шевченківський, 1997. – С. 7-11.

Історія міст і сіл Української РСР: Черкаська область. – К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1972. –

С. 142-143.

Филипченко М.Е. Мошногородищенское имение Екатерины Андреевны Балашевой Киевской губерниии,

Черкасскогоо уезда при местечках Мошны и Городище. – К, 1896. – С.1.

Субтельний О. Україна. Історія. – К., 1996. – С. 32.

Похилевич Л. Сказания о населенных местностях Киевской губернии. – К., 1864. – С. 620.

Крип’якевич І.П. Богдан Хмельницький. – Львів, 1990. – С.50.

Степенькін С. Корсунський полк XVII – початку XVIII століття // Корсунський часопис, 1995. – № 2. –

С. 6-8.

Костомаров М. Богдан Хмельницький. – К., 1992. – С. 42-46.

ДАЧО. – Ф.5624.Фонд Юрія Храбана. оп.1 Спр. 180, арк.244.

Грушевський М. Ілюстрована історія України.Репринтне відтворення видання 1913 року. – К., 1990. –

С. 451.

Храбан Ю. Спалах гніву народного. – К., 1989. – С.124.

Курінна Тетяна Спогади./Домашній архів Т. М. Курінної. – 14 с.

Дмитрук Д.С. Значение древнерусского церковного изобразительного искуства в развитии русской куль-

туры.Корсунь-Шевченківський: Корсунский издат. дом «Всесвіт», 2013. – С.2-3.

Курінна Т.М. Культурно-освітня та благодійна діяльність православного духовенства на початку ХХ-го

століття http://archivorthodoxy.com/page-1351.html

Курінна Т.М. Внесок православного духовенства та Київського Свято-

Володимирського братства в закладення фундаменту культури й освіти на Се-

редньому Подніпров’ї: (ХІХ – початок ХХ ст.) / Т.М. Курінна // Україна Соборна. – Вип. 4, т. 2. – К., 2006. –

С. 35-43. – Бібліогр.: с. 42-43.

Athanasios Basdekis. Die Orthodoxe Kirche in Deutschland Eine Informations- Broschüre. – Frankfurt / Main,

– 31 s.