РОЛЬ І ЗНАЧЕННЯ КЕРІВНИКІВ В ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ НАЙМОЛОДШОГО ПОЖЕЖНО-ТЕХНІЧНОГО ЗАКЛАДУ В УКРАЇНІ

Л. В. Богун

Анотація


У статті розглянуто роль керівників в історії навчального закладу в період засну- вання і на основних етапах становлення. Висвітлено роль очільників у підготовці спе- ціалістів пожежної справи, формування висококваліфікованих фахівців, які здатні якісно виконувати поставлені перед ними завдання, функції та обов’язки. Уперше в цій статті розкривається основна діяльність керівників навчального за- кладу пожежно-технічного профілю – створення матеріально-технічної і навчальної бази, системи управління, яка дозволяла забезпечувати підготовку спеціалістів. Статтю присвячено ролі керівника в процесі управління навчальним закладом, який є носієм пев- ного образу, іміджу навчального закладу, здатного забезпечити його конкурентоспро- можність серед споріднених навчальних закладів. Підкреслюється якість ролі керівника в системі управління відомчої освіти з позиції різних наукових підходів та їхный вплив на функціонування навчального закладу. Автор статі ставить перед собою мету ознайомити широкі наукові круги з профе- сійною діяльністю керівників на різних етапах становлення та розвитку, їхню роль у розвитку навчального закладу

Ключові слова


керівник; етапи становлення; спеціалісти пожежної справи; заклади пожежно-технічного профілю; відомча освіта

Повний текст:

PDF

Посилання


Доманський В. А. Державне управління пожежною безпекою України (організаційно-правовий аналіз за

матеріалами діяльності Державного департаменту пожежної безпеки) : дис. канд. юрид. наук : 12.00.07 /

В. А. Доманський. – Х. : НАВСУ, 2004. – 201 с.

Касымов Б. Е. Организационные и правовые основы пожарной безопасности / Б. Е. Касымов. – Ташкент :

Мехнат, 1990. – 230 с.

Пархоменко В. А. З історії пожежної охорони Миколаєва у ХІХ – першій половині ХХ століття / В. А. Пар-

хоменко // Збірник. – Миколаїв : Вид-во МФ НаУКМА, 2004. – Т. 37: Історичні науки. – С. 123–125.

Підгайний А. В. Становлення та розвиток системи підготовки офіцерських кадрів МНС України

наприкінці ХХ – початку ХІХ ст. : дис. канд. істор. наук / А. В. Підгайний. – Львів, 2009.

Пономаренко Г. О. Пожежна безпека як елемент внутрішньої безпеки держави: поняття та система заходів

забезпечення / Г. О. Пономаренко // Вісник Київського національного університету імені Тараса

Шевченка. Юридичні науки. – 2007. – Вип. 74. – С. 47–50.

Томіленко А. Г. Діяльність добровільних пожежних товариств на Правобережній Україні (друга половина

ХІХ – початок ХХ ст) / А. Г. Томіленко // Збірник. – Миколаїв : Вид-во МФ НаУКМА, 2000. – Т. 5:

Історичні науки. – С. 39–42.

Двадцять п’ять років на варті. Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Короткий

історичний нарис / І. Г. Дробінка, О. Б. Голинський, О. Е. Стоянович ; [за заг. ред. М. Г. Шкарабури]. –

Черкаси : Друкарня ЧІПБ ім. Героїв Чорнобиля, 1998.

Архів Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля (м. Черкаси). –Справа № 20. – Том І. – Інв. 16. –

Приказы начальника училища, 1980 год. – Арк. 86.

Архів Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля (м. Черкаси). – Справа № 20. – Том І. – Інв.16. –

Приказы начальника училища, 1980 год. – Арк. 265.

Офіційний електронний ресурс Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля // Історія навчального

закладу [Електронний ресурс]. – Режим доступу : htt://fire.ck.ua/?page_id=115.

Лицарі порятунку / за заг. ред. М. Г. Шкарабури. – Черкаси : Брама-Україна, 2006. – С. 36–37.

Черкаський інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля. Офіційний електронний ресурс Вікіпедія

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/ Академія_пожежної_безпеки_імені_

Героїв_Чорнобиля.

Новини навчальних закладів. Офіційний електронний ресурс. Науково-освітній портал. Державна служба

України з надзвичайних ситуацій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.edu-mns.org.ua/ukr/

news/?id=166&edu=2.

Музей історії ЧДТУ. Центр культури та виховання // Черкаський державний технологічний університет

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.chiti.uch.net/go.php/culture/451/.

Церковь и общество.Україна православна Офіційний електронний ресурс Украинской Православной

Церкви. – Вестник № 52 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://pravoslavye.org.ua/2005/10/

_-_17112005_2.