ДЖЕРЕЛА ДО ІСТОРІЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ УСТАНОВИ ДОВІРИ В НІМЕЧЧИНІ В 1938–1945 роках

Д. В. Бурім

Анотація


У Німеччині в міжвоєнний період сконцентрувались українські політичні, військові та інтелектуальні сили, що були об’єднані в допомогові, професійні, студентські, наукові, громадсько-політичні й інші організації та товариства. 1 грудня 1938 року було засновано Українську установу довіри в Німецькій імперії – німецьку урядову установу, завданням якої була реєстрація та допомога українським емігрантам на теренах Великої Німеччини. Діяла Українська установа довіри до кінця Другої світової війни. Джерела до історії діяльності Української установи довіри в Німеччині зберігаються в Центральному державному архіві вищих органів влади та управління України в місті Київ, Галузевому державному архіві Служби безпеки України в місті Київ, Архіві Організації українських націоналістів в місті Києві, Федеральному архіві Федеративної Республіки Німеччини в місті Берлін та ін. Окрім документів, які зберігаються в архівних фондах, важлива інформація з історії діяльності Української установи довіри в Німецькій імперії міститься в періодичних виданнях української еміграції: «Український вісник» (Берлін), «Українська дійсність» (Берлін), «Українська пресова служба. Українське видання. За- ступництво на Німеччину» (Берлін) та ін., а також у спогадах сучасників: «Українці в Берліні 1918–1945. Пропам’ятний збірник доповідей і спогадів з життя і діяльності ук- раїнців у Берліні з нагоди З’їзду 5 вересня 1981 р. в Шератон готелі в Торонто, Канада» (упорядники В. Яріш, М. Сулима та ін.; ред. В. Верига) (Торонто, 1996), Василь Яріш «Українська установа довір’я в Німеччині. Офіційно: Ukrainische Vertrauensstelle im Deutschen Reiche» (в кн.: «Українці в Берліні 1918–1945...», Торонто, 1996), Володимир Кубійович «Українці в Генеральній Губернії. 1939–1941. Історія Українського Центрального Комі- тету» (Чикаго, 1975), Михайло Селешко «У кігтях гестапо» (Київ, 1996), Юрій Шевельов. «Я, мені, мене… (і довкруги)». Спогади. У двох томах (Харків; Нью-Йорк, 2001), Олена Отт-Скоропадська «Остання з роду Скоропадських» (Львів, 2013) та ін.

Ключові слова


Українська установа довіри в Німеччині; Україна; Німеччина; україн- ська еміграція; українська громада в Німеччині; Українське національне об’єднання в Німеччині

Повний текст:

PDF

Посилання


Антонович М. Нарис історії Центрального Союзу Українського Студентства (1922–1945) / Марко

Антонович // Український історик. – 1974. – 1–3(41–43). – С. 136–154; 4(44). – С. 18–46.

Архів Організації українських націоналістів в Києві. – Фонд Богдана Кентржинського. Стаття

«Робітництво».

Архів Організації українських націоналістів в Києві. – Фонд Михайла Селешка. Спогади «Українці в

Німеччині».

Боряк Т. Г. Документальна спадщина української еміграції в Європі: Празький архів (1945–2010) :

[монографія] / Т. Г. Боряк. – Ніжин : Вид-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2011. – 544 с. – (М-во культури

України, Нац. акад. керів. кадрів культури і мистецтв).

Бурім Д. В. Архівна і бібліотечна україніка в Німеччині / Д. В. Бурім, О. О. Кураєв, Ю. А. Мицик,

Т. М. Себта // Українська архівна енциклопедія. – К., 2008. – С. 109–114.

Бурім Д. В. Висвітлення діяльності Української установи довіри в Німецькій імперії (1938–1945) на

сторінках періодичних видань української еміграції / Д. В. Бурім // Наукові записки. Інститут української

археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Збірник праць молодих вчених та

аспірантів. – К., 2010. – Т. 20. – С. 371–396.

Бурім Д. В. Джерела до історії діяльності Місії Українського Червоного Хреста для допомоги україн-

ським військовополоненим в Німеччині у 1919–1920 роках в фондах Державного архіву Російської Фе-

дерації / Д. В. Бурім // Наукові записки. Інститут української археографії та джерелознавства

ім. М. С. Грушевського НАН України. – К., 2014. – Т. 29. – С. 247–285.

Бурім Д. В. Джерела з історії діяльності Союзу українських студентських організацій в Німеччині та

Вільному місті Данцигу в фондах Центрального державного архіву вищих органів влади та управління

України в місті Києві / Д. В. Бурім // Чорноморський літопис : науковий журнал. – Миколаїв : Вид-во

ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 8. – С. 125–136.

Бурім Д. В. Джерела з історії діяльності Українського академічного товариства при Українському

науковому інституті в Берліні: протоколи засідань управи товариства / Д. В. Бурім // Сіверянський

літопис. – 2014. – № 6. – Листопад – грудень. – С. 144–166.

Бурім Д. В. Джерела з історії релігійного життя української еміграції в Німеччині: документи до

біографії о. Петра Вергуна в фондах Галузевого державного архіву Служби безпеки України / Д. В. Бурім

// З любов’ю до народів: Ювілейний збірник на пошану члена-кореспондента НАН України Всеволода

Івановича Наулка з нагоди 80-річчя від дня народження / Редколегія : П. С. Сохань (голова) та ін. – К. :

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2013 –

С. 263–285.

Бурім Д. В. Джерела з історії української еміграції в Німеччині у фондах Архіву Федеральної Землі

Берлін / Д. В. Бурім // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць. – Миколаїв : Вид-во

ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Вип. 9. – С. 143–157.

Бурім Д. В. Діяльність Товариства підтримки української науки та культури в Німеччині (за матеріалами

Архіву Федеральної Землі Берлін) / Д. В. Бурім // Чорноморський літопис : науковий журнал. – Миколаїв :

Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Вип. 5. – С. 142–164.

Бурім Д. В. Діяльність Українського товариства допомоги біженцям в Німеччині. За матеріалами Архіву

Федеральної Землі Берлін (Берлін, Німеччина) / Д. В. Бурім // Сумський історико-архівний журнал. –

– № XVI–XVII. – C. 112–132.

Бурім Д. В. До історії діяльності Апостольської Візитатури для українців греко-католиків у міжвоєнній

Німеччині. Документи Галузевого архіву Служби безпеки України / Д. В. Бурім // Наукові записки.

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Збірник

праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 26. – К., 2013. – С. 523–569.

Бурім Д. В. До історії Українського козацького руху в еміграції: листи Івана Полтавця-Остряниці до

Адольфа Гітлера / Д. В. Бурім // Історичний архів. Наукові студії : збірник наукових праць. – Миколаїв :

Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2013. – Вип. 10. – С. 188–206.

Бурім Д. В. До історії українського студентського руху в міжвоєнній Німеччині: Гурток Студентів-

Українців при Високій Технічній Школі в Шарлоттенбурзі «Основа» / Д. В. Бурім // Університет. – 2013. –

№ 1. – Січень – березень. – С. 50–73.

Бурім Д. В. Документи Богдана Кентржинського про українські громади в Німеччині та країнах

Скандинавії / Д. В. Бурім, Ю. А. Черченко // Наукові записки. Інститут української археографії та

джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. –

К., 2012. – Том. 24. – С. 597–623.

Бурім Д. В. Документи з історії діяльності Українського наукового інституту в Берліні в Архіві

Університету Гумбольдта (Берлін, Німеччина) / Д. В. Бурім // Історичний архів. Наукові студії : збірник

наукових праць. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – Вип. 8. – С. 170–185.

Бурім Д. В. З історії діяльності Союзу українських студентів «Основа» при Високій Технічній Школі в

Данцигу у 20-х роках ХХ ст. / Д. В. Бурім // Сумський історико-архівний журнал. – 2012. – № XVIII–XIX. –

С. 25–43.

Бурім Д. В. З історії українських студентських організацій в міжвоєнній Німеччині: «Гурток студентів

українців при Університеті в Берліні» / Д. В. Бурім // Наукові записки. Інститут української археографії

та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. –

К., 2012. – Том 25. – С. 474–506.

Бурім Д. В. Інтеграційні процеси в українському студентському русі на теренах міжвоєнної Німеччини:

до історії створення та діяльності Союзу українських студентських організацій в Німеччині та Вільному

місті Данцигу у 20-х роках ХХ століття / Д. В. Бурім // Український археографічний щорічник. Нова

серія. – К., 2013. – Вип. 18. – С. 547–575.

Бурім Д. В. Микола Сушко та Організація українських націоналістів: до питання про партійно-політичну

приналежність голови Української установи довіри в німецькій імперії (1938–1945) / Д. В. Бурім //

Наукові записки. Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН

України. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – К., 2010. – Том 21. – С. 412–450.

Бурім Д. В. Перший період діяльності Українського наукового інституту в Берліні (1926–1931). За

матеріалами Берлінської державної бібліотеки Прусської культурної спадщини / Д. В. Бурім // Пам’ятки:

археографічний щорічник / Державна архівна служба України, Український науково-дослідний інститут

архівної справи та документознавства ; редкол. : С. Г. Кулешов (гол. ред.) та ін. – К., 2011. – Том 12. –

С. 158–172.

Бурім Д. В. Союз українських студентських організацій в Німеччині та Вільному місті Данцигу у

середині 1920-х років: історія створення й діяльності та джерела / Д. В. Бурім // Союз українських

студентських організацій в Німеччині та Вільному місті Данцигу у середині 1920-х років : зб. док. /

Упоряд. Д. В. Бурім. Редколегія : В. А. Брехуненко, І. Б. Гирич та ін. – К. : Український письменник,

– С. 23–30.

Бурім Д. В. Створення Української установи довіри в Німецькій імперії: політика урядових кіл

Німеччини та українська політична еміграція (1938–1945) // Український археографічний щорічник. Нова

серія. – Вип. 15. – К., 2010 – С. 591–618.

Бурім Д. Україніка в архівах і бібліотеках Німеччини / Д. В. Бурім, О. Кураєв, Ю. Мицик, Т. Себта //

Студії з архівної справи та документознавства. – К., 2007. – Том 15. – С. 141–147.

Бурім Д. В. Україніка в Архіві Університету Гумбольдта (Берлін, Німеччина). Матеріали до біографії

професора доктора Івана Мірчука / Д. В. Бурім // Наукові записки. Інститут української археографії та

джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. –

К., 2011. – Том. 22. – С. 312–327.

Бурім Д. В. Українська еміграція в Німеччині міжвоєнного періоду в мемуарах сучасників: спогади

Михайла Селешка в фондах Архіву ОУН в Києві / Д. В. Бурім // Історичний архів. Наукові студії :

збірник наукових праць. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – Вип. 13. – С. 176–192.

Від Головної управи УНО // Український Вісник (Берлін) Орган Українського національного об’єднання

в Німеччині. – Ч. 21(120). – 17 жовтня 1943 року. – С. 4.

Галузевий державний архів Служби безпеки України. – Ф. 13. Друковані видання. – Спр. 372. Збірник

документів про структуру та характер антирадянської діяльності ОУН – УПА у 1943–1954 роках. – Т. 34.

Енциклопедія українознавства : [у 10-ти томах] / Гол. ред. Володимир Кубійович. – Париж ; Нью-Йорк,

–1989.

Євген Коновалець та його доба / А. Мельник, З. Книш, Л. Ребет, Ю. Бойко та ін. – Мюнхен : Видання

Фундації ім. Євгена Коновальця, 1974. – 1020 с.

Замість відповідей на листи // Український Вісник (Берлін). Орган Українського національного

об’єднання у Німеччині. – 25 липня 1940 року. – Число 8(37). – С. 3.

Збірка на Німецький Червоний Хрест // Українська Дійсність (Берлін). Орган Української Громади в

Німеччині. – 1 червня 1942 р. – Число 16. – С. 3.

Збірник на пошану Івана Мірчука (1891–1961) / За редакцією О. Кульчицького. – Мюнхен ; Нью-Йорк ;

Париж ; Вінніпег, 1974. – 312 с.

Звернення «До всіх українців Великонімеччини» // Український Вісник (Берлін). Орган Українського

національного об’єднання в Німеччині (УНО). – Ч. 4(33). – Квітень 1940 року. – С. 2.

З Установи Довір’я // Українська Дійсність (Берлін). Орган Української Громади в Німеччині. – 1 лис-

топада 1941 р. – Число 18. – С. 2.

Каменецький І. Українське питання в німецькій зовнішній політиці між двома світовими війнами // Євген

Коновалець та його доба. – Мюнхен : Видання Фундації ім. Євгена Коновальця, 1974. – С. 851–882.

Карпатська Україна в боротьбі : збірник. – Відень, 1939. – 234 с.

Кентій А. В. Нариси історії Організації українських націоналістів (1929–1941 рр.) / А. В. Кентій. – Київ,

– 200 с.

Книш З. Перед походом на Схід. Спогади й матеріали до діяння Організації Українських націоналістів у

–1941 роках / З. Книш. – Торонто, 1958. – І частина. – 188 с.; ІІ частина. – 192 с.

Коваленко Ю. Українське національне об’єднання (УНО) в Німеччині / Ю. Коваленко // Організація

українських націоналістів (1929–1954). – Франція, 1955. – С. 377–391.

Косик В. Україна і Німеччина у другій світовій війні / В. Косик. – Париж ; Нью-Йорк ; Львів : Наукове

товариство імені Тараса Шевченка у Львові, 1993. – 660 с.

Кубійович В. Том ІІ. Мемуари. Роздуми. Вибрані листи / В. Кубійович // Упорядкування проф. Олега

Шаблія. – Париж ; Львів, 2000. – 1024 с.

Кубійович В. Українці в Генеральній Губернії. 1939–1941. Історія Українського Центрального Комітету /

В. Кубійович. – Чикаго, 1975. – 664 с.

Кураєв О. О. Політика Німеччини й Австро-Угорщини в Першій світовій війні: український напрямок /

О. О. Кураєв. – К. : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН

України, 2009. – 456 с.

Кучерук О. С. Рико Ярий – загадка ОУН / О. С. Кучерук. – Львів, 2005. – 212 с.

Кущинський А. Закарпаття в боротьбі. Спогад / А. Кущинський. – Буенос-Айрес, 1981. – 224 с.

Лисяк-Рудницький І. Берлін як студійний осередок / І. Лисяк-Рудницький, В. Яріш, М. Сулима та ін. ;

[ред. В. Верига] // Українці в Берліні 1918–1945. Пропам’ятний збірник доповідей і спогадів з життя і

діяльності українців у Берліні з нагоди З’їзду 5 вересня 1981 р. в Шератон готелі в Торонто, Канада. –

Торонто : Наукове товариство ім. Шевченка в Канаді, 1996. – С. 45–51.

Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції між двома світовими війнами /

С. Наріжний. – Прага, 1942. – Ч. 1. – 370 с.

Наріжний С. Українська еміграція. Культурна праця української еміграції 1919–1939 (матеріали, зібрані

С. Наріжним до частини другої) / С. Наріжний ; редкол. : О. Федорук (голова) та ін. ; упоряд. :

Л. Яковлєва (керівник) та ін. – К.: Видавництво імені Олени Теліги, 1999. – 272 с. (Нац. коміс. з питань

повернення в Україну культур. цінностей при Кабінеті Міністрів України та ін.)

Нетреба Ю. Б. Протистояння дипломатичних представництв УСРР та УНР в Німеччині (1921–1922) /

Ю. Нетреба. – К. : Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН

України, 2012. – 204 с.

Оголоска // Українська Дійсність (Берлін). Орган Української Громади в Німеччині. – 1 листопада 1941 р. –

Число 18. – С. 2.

Оснування Комісаріату для українських справ у Німецькій державі // Українська пресова служба.

Українське видання. Заступництво на Німеччину. – Берлін. – 1938. – 12 грудня. – Ч. 16/38.

Отт-Скоропадська О. Остання з роду Скоропадських / Олена Отт-Скоропадська ; [пер. з нім. Галини

Сварник]. – 2-е вид., доповнене. – Львів : Літопис, 2013. – 556 + ХХ с.

Палієнко М. Г. Архівні центри української еміграції (створення, функціонування, доля документальних

колекцій) / М. Г. Палієнко. – К. : Темпора, 2008. – 688 с.

Паньківський К. Від Держави до Комітету / К. Паньківський. – Нью-Йорк ; Торонто, 1957. – 160 с.

Паньківський К. Від Комітету до Державного центру (1944–1948) / К. Паньківський. – Нью-Йорк ;

Торонто, 1968. – 288 с.

Паньківський К. Роки німецької окупації (1941–1944) / К. Паньківський. – Нью-Йорк ; Торонто, 1965. – 480 с.

Песчаний О. О. Українці міжвоєнної доби в мюнхенських архівах / О. О. Песчаний // Український

археографічний щорічник. Нова серія. – К., 2002. – Вип. 7. – С. 124–132.

Під увагу всім Українцям в Німеччині // Український Вісник (Берлін). Орган Українського національного

об’єднання у Німеччині. – Червень 1940 року. – Число 6(35). – С. 5.

Піскун В. М. Політичний вибір української еміграції (20-ті роки ХХ століття) : [монографія] / В. М. Піс-

кун. – К. : МП Леся, 2006. – 672 с. : іл.

Правні поради подає Українська Установа Довір’я в Берліні (Ukrainische Vertrauensstelle im Dritten

Reiche. Berlin W 30, Bayerischer Platz 3) // Український Вісник (Берлін). Орган Українського національ-

ного об’єднання у Німеччині. – Ч. 8(37). – 25 липня 1940 року. – С. 4.

Пропам’ятна книга Данцігерів. Історичні нариси та спомини колишніх студентів Політехніки Вільного

Міста Данцігу 1921–1945 / Матеріали вибрав і приготував до друку Володимир Шиприкевич. – Філа-

дельфія ; Торонто ; Нью-Йорк, 1979. – 218 с.

5 років Українській Установі Довір’я // Українська Дійсність (Берлін). Орган Української Громади в

Німеччині. – 20 жовтня 1943 р. – Число 30. – С. 2.

Романишин П. Історія української еміграції та українська католицька церква в Німеччині / П. Романишин //

Українці в Берліні (1918–1945). Пропам’ятний збірник доповідей і спогадів з життя і діяльності українців

у Берліні з нагоди З’їзду 5-го вересня 1981 року в Шератон готелі в Торонто, Канада / Редактор

В. Верига. – Торонто, 1996. – С. 208–225.

Романишин П. Студії до історії Української Католицької Церкви в Німеччині. Петро Вергун перший

апостольський візитатор і адміністратор / П. Романишин // Українська Вільна Академія Наук. Збірник

заходознавства. Том XV (13). – Вінніпег, 1988. – 214 с.

Себта Т. Україніка в Берлінській державній бібліотеці Прусської культурної спадщини та Федеральному

архіві в Берліні / Т. Себта // Архіви України. – 2007. – № 1–3. – С. 215–249.

Селешко М. У кігтях гестапо / М. Селешко. – К. : Видавництво ім. Олени Теліги, 1996. – 224 с.

Скиба Р. Українське Національне Об’єднання (УНО) в Німеччині. До ґенези постання УНО / Р. Скиба //

Українці в Берліні 1918–1945. Пропам’ятний збірник доповідей і спогадів з життя і діяльності українців у

Берліні з нагоди З’їзду 5 вересня 1981 р. в Шератон готелі в Торонто, Канада / В. Яріш, М. Сулима та ін. ;

[ред. В. Верига]. – Торонто : Наукове товариство ім. Шевченка в Канаді, 1996. – С. 177–183.

Союз українських студентських організацій в Німеччині та Вільному місті Данцигу у середині 1920-х

років : зб. док. / Упоряд. Д. В. Бурім. Редколегія : В. А. Брехуненко та ін. – К. : Український письменник,

– 328 с.

Срібняк І. В. Полонені українці в Австро-Угорщині та Німеччині (1914–1920 рр.) / І. В. Срібняк. – К. :

Київський державний лінгвістичний університет, 1999. – 296 с.

Стахів Р. 20 літ Союзу Українських Студентів «Основа» в Данціґу / Р. Стахів // Краківські Вісті. – Краків. –

– 24 серпня. – Ч. 185; 25 серпня. – Ч. 186; 26 серпня. – Ч. 187.

Стерчо П. Карпато-Українська держава. До історії визвольної боротьби карпатських українців у 1919–

роках / П. Стерчо. – Торонто, 1965. – 288 с.

Сулима М., Яріш В. Українські студенти в Берліні поміж двома світовими війнами / М. Сулима, В. Яріш //

Українці в Берліні 1918–1945. Пропам’ятний збірник доповідей і спогадів з життя і діяльності українців у

Берліні з нагоди З’їзду 5 вересня 1981 р. в Шератон готелі в Торонто, Канада / Редактор В. Верига. –

Торонто : Наукове товариство ім. Шевченка в Канаді, 1996. – С. 136–143.

Трощинський В. П. Міжвоєнна українська еміграція в Європі як історичне і соціально-політичне явище /

В. П. Трощинський ; [відп. ред. В. Б. Євтух] ; НАН України. Ін-т соціології. – К. : Інтел, 1994. – 260 с.

Трощинський В. П. Українці в світі / В. П. Трощинський, А. А. Шевченко. – К. : Видавничий дім

«Альтернативи», 1999. – 352 с.;

Українська політична еміграція 1919–1945: Документи і матеріали / Упорядники: В. С. Лозицький

(голова) та ін. Редколегія : Ю. А. Левенець (співголова), В. А. Смолій (співголова) та ін. – К. : Пар-

ламентське вид-во, 2008. – 928 с. + 16 с. іл.

Українці в Берліні 1918–1945. Пропам’ятний збірник доповідей і спогадів з життя і діяльності українців у

Берліні з нагоди З’їзду 5 вересня 1981 р. в Шератон готелі в Торонто, Канада / В. Яріш, М. Сулима та ін. ;

[ред. В. Верига]. – Торонто : Наукове товариство ім. Шевченка в Канаді, 1996. – 256 с.

Філонович В. Березневі дні Карпатської України / В. Філонович ; вступна стаття, упорядкування,

коментарі В. Власенка. – Суми, 2009. – 100 с.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в місті Києві. – Ф. 4465

Документи i матерiали українських емiгрантських установ, органiзацiй та рiзних осiб (колекцiя). – Оп. 1. –

Спр. 126.

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України в місті Києві. – Ф. 4628

Колекція трофейних документів про співробітництво українських націоналістів та керівників УПА з

німецько-фашистськими окупантами. – Оп. 1 – Спр. 10. – Арк. 1–5; 12; 62–64; 70–72.

Цимбалістий Б. Національна організація українських студентів (НОУС) в Німеччині / Б. Цимбалістий //

Українці в Берліні 1918–1945. Пропам’ятний збірник доповідей і спогадів з життя і діяльності українців у

Берліні з нагоди З’їзду 5 вересня 1981 р. в Шератон готелі в Торонто, Канада / Редактор Василь Верига. –

Торонто : Наукове товариство ім. Шевченка в Канаді, 1996. – С. 150–167.

Черченко Ю. Архів ОУН у Києві / Ю. Черченко // Український археографічний щорічник. Нова серія. –

К., 2007. – Вип. 12. – С. 25–31.

Членам і прихильникам УНО до відома // Український Вісник (Берлін). Орган українського національ-

ного об’єднання. – Ч. 14(43). – 25 жовтня 1940 року. – С. 7.

Швагуляк М. Українська політична еміграція в Німеччині у 30-х роках ХХ ст. / М. Швагуляк //

Українська еміграція. Історія і сучасність. Матеріали міжнародних наукових конференцій, присвячених

-річчю еміграції українців до Канади / Упоряд. Ю. Ю. Сливка. – Львів : Каменяр, 1992. – С. 316–334.

Шевельов (Шерех) Ю. В. Я – мене – мені… (і довкруги). – Том 1. В Україні / В. Шевельов. – Харків ;

Нью-Йорк : Видання часопису «Березіль». Видавництво М. П. Коць, 2001. – 432 с.

Шевельов (Шерех) Ю. В. Я – мене – мені… (і довкруги). – Том 2. В Европі / В. Шевельов. – Харків ;

Нью-Йорк : Видання часопису «Березіль». Видавництво М. П. Коць, 2001. – 304 с.

Шиприкевич В. Український студентський осередок в Данцигу в роках 1921–1945. Спроба історичного

огляду / В. Шиприкевич // Пропам’ятна книга Данцігерів. Історичні нариси та спомини колишніх

студентів Політехніки Вільного Міста Данцігу 1921–1945. – Філадельфія ; Торонто ; Нью-Йорк, 1979. –

С. 21–114.

Шумелда Я. Нарис життя українського студентства в середущій Европі за останніх 20 літ / Я. Шумелда //

Двадцять літ Української Академічної Громади. – Прага : Видання Української Академічної Громади,

– С. 36–46.

Яріш В. Українська Установа Довір’я в Німеччині. Офіційно: Ukrainische Vertrauensstelle im Deutschen

Reiche / Я. Яріш // Українці в Берліні (1918–1945). Пропам’ятний збірник доповідей і спогадів з життя і

діяльності українців у Берліні з нагоди З’їзду 5-го вересня 1981 року в Шератон готелі в Торонто, Канада /

Редактор Василь Верига. – Торонто, 1996. – С. 184–187.

Bundesarchiv Berlin. – R 58 Reichssicherheitshauptamt (RSHA). – Nr. 1031.

Bundesarchiv Berlin. – R 58 Reichssicherheitshauptamt (RSHA). – Nr. 3049 (Звіт Таємної державної поліції

за жовтень – листопад 1936 року).

Bundesarchiv Berlin. – R 58 Reichssicherheitshauptamt (RSHA). – Nr. 3060 (Звіт Таємної державної поліції

за 1938 рік).

Bundesarchiv Berlin. – R 58 Reichssicherheitshauptamt (RSHA). – Nr. 3061 (Звіт Таємної державної поліції

за 1938 рік).

Bundesarchiv Berlin. – R 58 Reichssicherheitshauptamt (RSHA). – Nr. 3062 (Звіт Таємної державної поліції

за січень – березень 1939 року, складений 3 квітня 1939 року).

Bundesarchiv Berlin. – R 58 Reichssicherheitshauptamt (RSHA). – Nr. 3062 (Звіт Таємної державної поліції

за квітень – червень 1939 року від 3 червня 1939 року).

Bundesarchiv Berlin. – R 58 Reichssicherheitshauptamt (RSHA). – Nr. 3062 (Звіт Таємної державної поліції

про нелегальний комуністичний та марксистський рух в Німеччині за другий квартал 1939 року).

Burim D. Die ukrainische Frage aus zwei Perspektiven: Ukrainische Emigration in Deutschland und die deutsche

Ukraine-Politik in der Zwischenkriegszeit (1918–1939) / D. Burim // Schriften zur Hochschul-Sozialpolitik.

Magazin des Internationalen Studiumzentrums Berlin. – Berlin, 2002. – S. 38–40.

Burim D. Ukrainische Emigration in Deutschland und die deutsche Ukraine-Politik in der Zwischenkriegszeit

(1918–1939) / D. Burim // Jahrbuch der Studienstiftung des Abgeordnetenhauses von Berlin. 2000/2001. –

Berlin, 2002. – S. 27–32.

Dodenhoeft B. Laßt mich nach Rußland heim: russische Emigranten in Deutschland von 1918 bis 1945 /

B. Dodenhoeft. – Frankfurt am Main ; Berlin ; Bern ; New York ; Paris ; Wien : Lang, 1993. – 338 s.

Encyclopedia of Ukraine. Volume V. – St–Z / Edited by Danylo Husar Struk. – Toronto ; Buffalo : London, 1993.

Golczewski F. Deutsche und Ukrainer. 1914–1939 / F. Golczewski. – Paderborn ; München ; Wien ; Zürich,

– 1085 s.

Jerabek B. Das Schulwesen und die Schulpolitik im Reichskommissariat Ukraine (1941–1944). Im Lichte

deutscher Dokumente / B. Jerabek. – München : Ukrainische Freie Universität, 1991.

Kotowski A. S. «Ukrainisches Piemont»? Die Karpatenukraine am Vorabend des Zweiten Weltkrieges //

Jahrbücher für Geschichte Osteuropas / Albert S. Kotowski. – 2001. – H. 1. – S. 67–95.

Kulinitsch I. Ukrainisch-deutsche Wissenschaftsbeziehungen in den Jahren 1922 bis 1932 / I. Kulinitsch //

Deutschland – Sowjetunion. – Berlin, 1966. – S. 64–72.

Kumke C. Das Ukrainische Wissenschaftliche Institut in Berlin: Zwischen Politik und Wissenschaft //

Jahrbücher für Geschichte Osteuropas / C. Kumke. – 1995. – Nr. 43. – S. 218–253.

Ukrainischer Pressedienst in Deutschland. – 1938. – Nr. 16/38

Voigt G. Das ukrainische wissenschaftliche Institut in Berlin 1926–1945 / G. Voigt // Zur Ukrainepolitik des

deutschen Imperialismus. – Jena, 1969. – S. 118–156.

Zlepko D. Die Entstehung der polnisch-ungarischen Grenze (Oktober 1938 bis 15. März 1939).

Vergangenheitsbewältigung oder Großmachtpolitik in Ostmitteleuropa / D. Zlepko. – München, 1980. – 207 s.

Історичний архів 192