ВЗАЄМОВІДНОСИНИ ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ ТА ПРОТЕСТАНТСЬКИХ ГРОМАД НА ВОЛИНІ НАПРИКІНЦІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Я. П. Цецик

Анотація


Досліджено міжконфесійні взаємовідносини на Волині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. З’ясовано роль органів російської влади в їх ускладненні. Проаналізовано причини зрос- тання кількості протестантських громад у краї та реакцію на цей процес православ- ного духовенства.

Ключові слова


Волинь; протестанти; православна церква; міжконфесійні взаємо- відносини

Повний текст:

PDF

Посилання


Шмид О. П. Колонізаційні процеси у Волинській губернії у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. /

О. П. Шмид // Історія очима молодих дослідників : матеріали регіональної науково-практичної конференції

молодих вчених, аспірантів, здобувачів, магістрантів : зб. наук. праць. – Рівне : РДГУ, 2007. – С. 19–26.

Общий свод по империи результатов разработки данных первой всеобщей переписи населения,

произведенный 27 января 1897 года / под ред. Н. А. Тройницкого. – Т. ІІ. – СПб., 1905. – 417 с.

Гофман Ї. Чехи на Волині, основні відомості / Ї. Гофман. – Прага, 1998. – 33 с.

Шмид О. Німці на Волині у світлі аграрної колонізації губернії другої половини ХІХ – на початку ХХ ст. /

О. Шмид // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії : зб. наук. праць. – Рівне : РДГУ, 2008. –

С. 93–98.

Жилюк С. І. Релігійна політика царизму на Волині (1793–1917 рр.) : [монографія] / С. І. Жилюк, В.

Є. Бойко. – Рівне : Вид-во Національного університету «Острозька Академія», 2010. – 228 с.

Опря І. А. Становище та діяльність пізньопротестантських громад Правобережної України (1900–1917 рр.) :

автореф. дис. ... канд. іст. наук. : 07.00.01 – історія України./ Ігор Анатолійович Опря. – К. : НАН України,

Інститут історії України, 2006 – 20 с.

Державний архів Рівненської області (далі Держархів Рівненської обл.), ф. 639, оп. 1, спр. 56, арк. 5.

Держархів Рівненської обл., ф. 639, оп. 1, спр. 50, арк. 3.

Савинский С. Н. История русско-украинского баптизма / С. Н. Савинский. – Одесса : Одесская Бого-

словская академия «Богомыслие», 1995. – 128 с.

Любащенко В. Історія протестантизму в Україні. Курс лекцій / В. Любащенко. – Львів : «Просвіта», 1995. –

с.

Бармак М. Німецьке, чеське та єврейське населення Волинської губернії (1796–1914 рр.) / Микола Бармак. –

Тернопіль, 1999. – 208 с.

Хитровська Ю. В. Участь християнських конфесій у суспільно-політичному житті Правобережної України

наприкінці ХVІІІ – на початку ХХ століття : [монографія] / Ю. В. Хитровська. – К. : Вид-во Європейського

університету, 2011. – 472 с.

С-кий. По нашему краю. Открытие миссионерских противосектантских курсов в Почаеве с 19-го по

сентября включительно // Почаевский листок. – 1910. – № 38. – 6 октября. – С. 17–18.

Савченко И. Сектанты – выродки христианства / Иван Савченко //Почаевский листок. Прибавление за

год.– № 43–44.– С. 343–344.

Климов П. Божое вразумление за переход в штунду / П. Климов // Почаевский листок. – 1910. – № 36. – 28

сентября. – С. 29.

Кальнев М. Христианская кончина бывшего пресвитера штундистов Семена Годовенко / М. Кальнев //

Почаевский листок. – 1914. – № 6. – 15 февраля. – С. 29.

Корнеев А. Война штунда / Андрей Корнеев // Почаевский листок. – 1915. – № 6. – 15 февраля. – С. 2–5.

Волынская штунда и ее связь с Германией// Почаевский листок. – 1915. – № 6. – 15 февраля. – С. 6–7.