СПРОБА «РЕВІЗІЇ» В ОЦІНКАХ ОСОБИСТОСТІ Б. ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПОЛЬСЬКИМИ ДОСЛІДНИКАМИ ЧАСІВ ДРУГОЇ РЕЧІ ПОСПОЛИТОЇ

А. І. Ткачук

Анотація


Особистість ватажка визвольної війни 1648–1657 рр. – українського гетьмана Бог- дана Хмельницького – завжди викликала жваві коментарі та оцінки польських істориків. У значній мірі ці судження залежали від методологічних підходів та політичних уподо- бань їхніх авторів. Отримавши в 1918 р. шанс на відродження державності, поляки активно долучилися до розбудови Другої Речі Посполитої. Одним зі складних питань владної еліти стало українське, адже в багатонаціональній Польщі українці становили найбільш численну національну меншину. Відсутність єдності в поглядах на розв’язання цього питання серед політичної еліти держави – пілсудчиків та ендеків – змушувало їх спертися у своїх судженнях на аргументацію, почерпнуту з історичного минулого двох народів. У контексті цих дискусій і навіть відкритої ворожнечі два політичні табори достатньо часто зверталися до подій визвольної війни 1648–1657 рр. та постаті її ватажка – Богдана Хмельницького. Полеміка, яка розгорілася серед політиків, не могла не вплинути й на підходити та оцінки тогочасної польської історіографії. Найбільш контроверсійно це проявилося в дискусії навколо суджень, висловлених Ольгердом Гуркою, який піддав сумніву ключові засади трилогії Генрика Сенкевича.

Ключові слова


Богдан Хмельницький; визвольна війна; польська історіографія; Друга Річ Посполита

Повний текст:

PDF

Посилання


Демчишак Р. Україна у польських зовнішньополітичних доктринах у контексті національної політики

ІІ Речі Посполитої / Р. Демчишак // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2012. –

Випуск 24.

Українська державність у ХХ ст.: історико-політичний аналіз / [О. Дергачов, Є. Бистрицький, В. Реп-

риццев та ін.] ; за ред. О. Дергачова. – К. : Політична думка, 1996.

Кравченко С. Україна в геополітичній концепції польських прометеїстів на шпальтах часопису

«BIULETYN POLSKOUKRAIŃSKI» (Варшава, 1932–1938) / С. Кравченко // Київські полоністичні студії. –

Т. 18. – К. : Університет «Україна», 2011.

Комар В. Л. Східна політика Польщі 1918–1921 рр.: від федералізму до прометеїзму / В. Л. Комар //

Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – 2009. – Вип. 18. – С. 42–50.

Демчишак Р. Україна у польських зовнішньополітичних доктринах у контексті національної політики

ІІ Речі Посполитої / Р. Демчишак // Українська національна ідея: реалії та перспективи розвитку. – 2012. –

Випуск 24. – С. 14–20.

Кравченко С. Україна в геополітичній концепції польських прометеїстів на шпальтах часопису

«BIULETYN POLSKOUKRAIŃSKI» (Варшава, 1932–1938) / С. Кравченко // Київські полоністичні студії. –

Т. 18. – К. : Університет «Україна», 2011. – С. 19–28.

Ярмошик І. Дослідження історії України польським істориком Владиславом Томкевичем (1899–1982) /

І. Ярмошик // Гілея. Історичні науки. – Вип. 66. – С. 288–295.

Romek Z. Olgierd Górka: historyk w slużbie myśli propaństwowej / Z. Romek. – Warszawa : Semper, 1997. – 137 s.

Прометеїзм – польська візія перебудови Східної Європи (1921–1939) // Центральна Європа. – 2010. –

Вип. 6(17). – С. 131–148.

Maternicki J. Historia i historycy. Studia i szkice historiograficzne / J. Maternicki. – Rzeszów : Wydawnictwo

Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005.

Grabski A. F. Zarys historii historiografii polski / A. F. Grabski. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2003.

Majewski W. W sporze o Potop / W. Majewski // Kwartalnik Historyczny. – 1967. – R. 74. – S. 1031–1033.

Majewski W. Czy Sienkiewicz zamierzal odtworzyc prawde historyczna / W. Majewski // Kwartalnik

Historyczny. – 1967. – R. 74. – S. 373–376.

Majewski W. O «Potopie» i emocjiach w Badaniach historykow / W. Majewski // Mowia wieki. Magazyn historyczni.

– 1987. – № 1 – S. 29–31.

Górka O. «Ogniem i mieczem» a rzeczewistość historyczna / O. Górka ; oprac., posł. i prypisami opatrzył

W. Majewski. – Wyd. 2. – Warszawa : Wojskowy Instytut Historyczny im. Wandy Wasilewsskiej, 1986. – 263 s.

Bobrzyński M. Nasi historycy wobec wojny światowej / Michał Bobrzyński. – Kraków : nakład Gebethnera i

Wolffa, 1920. – 36 s.

Сінкевич Є. Г. Місце краківської історичної школи в польській історіографії : дис. … д-ра іст. наук /

Є. Г. Сінкевич. – Дніпропетровськ, 2011. – С. 279.

Romek Z. Olgerd Górka. Historyk w służbie myśli propaństwowej (1908–1955) / Z. Romek. – Warszawa :

Semper, 1997.

Górka O. «Ogniem i mieczem» a reczywistośc historyczna / Olgierd Górka. – Warszawa, 1934. – VI, 141 s.

Lasocki Z. «Ogniem i mieczem» w świetle rewelacyj dra Górki / Z. Lasocki. – Kraków, 1934.

Konopczyński W. Fotomontaż historyczny / W. Konopczyński // W obronie «Ogniem i meczem». Polemiki z

Olgierdem Górką. Wybór tekstów / wstęp i opracowanie H. Kosętka. – Kraków : Wyd. Naukowe Akademii

Pedagogicznej, 2006. – S. 96–99.

Kukiel M. «Ogniem i mieczem» a odwracana rzeczywistość dziejowa / M. Kukiel // W obronie «Ogniem i

mieczem» Polemiki z Olgierdem Górką. Wybór tekstów / wstęp i opracowanie H. Kosętka. – Kraków : Wyd.

Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2006. – S. 90–94.

Tomkiewicz W. Wartości historyczne «Ogniem i mieczem» / W. Tomkiewicz // W obronie «Ogniem i mieczem».

Polemiki z Olgerdem Górką. Wybór tekstów / wstęp i opracowanie H. Kosętka. – Kraków : Wyd. Naukowe

Akademii Pedagogaczniej, 2006. – S. 141–168.

Wysocki R. Narodziny nowoczesnego narodu. Ukraińska idea narodowa w latach. 1775–1914 / R. Wysocki // Res

historica. – 2006. – T. 22. – S. 19–50.

Szujski J. O młodości naszego cywilizacyjnego rozwoju / J. Szujski // Stańczycy. Antologia myśli społecznej i

politycznej konserwatystów krakowskich / wybór tekstów, przedmowa i przypisy M. Król. – Warszawa : Instytut

Wydawniczy Pax, 1985. – S. 100–159.

Kalinka W. Ostatnie lata panowania Stanislawa Augusta / W. Kalinka // Dokumenta do historyi drugiego i

treciego podziału. – Poznań : Księg. J. K. Żupańskiego, 1868. – Cz. 2. – 401 s.

Smolka S. Uwagi o pierwotnym ustroju Polski Piastowskiej. Z powodu rozpraw pp. Bobrzyńskiego i

Piekosińskiego / S. Smolka. – Kraków : Druk. C. K. UJ, 1881. – 167 s.