STOSUNKI POLSKO-UKRAIŃSKIE PODCZAS PANOWANIA STANISŁAWA AUGUSTA PONIATOWSKIEGO W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ (LATA SZEŚĆDZIESIĄTE XX w. DO POCZĄTKU XXI w)

Т. Срогош, О. С. Морозова

Анотація


Навколо польсько-українських відносин з боку обох сторін стосунків постало багато непорозумінь, міфів тощо. Це твердження стосується також часів панування Стані- слава Августа Понятовського, які характеризувалися загостренням суспільних, націо- нальних і релігійних конфліктів на Правобережній Україні. У цьому контексті маємо ди- витись і на повстання гайдамаків.

Ключові слова


польсько-українські відносини; Станіслав Август Понятовський; польська історіографія 1960–2000 рр.

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Beauvois D. Rzeczpospolita polsko-litewska w XVIII wieku i pięć narodów na jej obszarach w wieku XIX /

D. Beauvois // Historia Europy Środkowo-Wschodniej. – T. I. / [red. J. Kłoczowski]. – Lublin : Instytut Europy

Środkowo-Wschodniej, 2000.

Borek P. Do genezy wyrazów «hajdamaka», «hajdamacki», «hajdamactwo» / P. Borek // Annales Academiae

Paedagogicae Cracoviensis. – Folia 6. – Studia Linguistica 1. – Kraków, 2002.

Borek P. Od Piławiec do Humania. Studia staropolskie / P. Borek. – Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii

Pedagogicznej, 2005.

Borek P. Szlakami dawnej Ukrainy. Studia staropolskie / P. Borek. – Kraków : Collegium Columbinum, 2002.

Borek P. Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach. Bohaterowie, fortece, tradycja / P. Borek. – Kraków :

Collegium Columbinum, 2001.

Butterwick R. Polska rewolucja a kościół katolicki 1788–1792 / R. Butterwick. – Kraków : Arcana, 2012.

Ćwikła L. Polityka władz państwowych wobec Kościoła prawosławnego i ludności prawosławnej w Królestwie

Polskim, Wielkim Księstwie Litewskim oraz Rzeczypospolitej Obojga Narodów w latach 1344–1795 / L. Ćwikła. –

Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2006.

Grabski A. F. Zarys historii historiografii polskiej / A. F. Grabski. – Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2000.

Grünberg K. Sprengel B. Trudne sąsiedztwo. Stosunki polsko-ukraińskie w X–XX wieku / K. Grünberg. –

Warszawa : Książka i Wiedza, 2005.

Heleniusz Iwanowski E.A. Rozmowy o polskiej koronie / E. A. Heleniusz Iwanowski. – T. II. – Kraków :

Drukarnia «czasu», 1873.

Kubacz M. Historyk i pedagog Leszek Stefan Podhorodecki (1934-2000) / M. Kubacz // Dawny Wołomin,

WWW.dawny.pl (dostęp: 12.06.2015).

Litwin H. Od Unii Lubelskiej do III rozbioru Rzeczypospolitej. Rzeczpospolita – Ukraina. Szkic wydarzeń

politycznych / H. Litwin // Między sobą. Szkice historyczne polsko-ukraińskie / [red. T. Chyczewska-Hennel,

N. Jakowenko]. – Lublin : Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, 2000.

Między Odrą a Uralem. Księga dedykowana Profesorowi Władysławowi Andrzejowi Serczykowi / [red.

W. Wierzbieniec]. – Rzeszów : Wyd-wo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010.

Mironowicz A. Diecezja białoruska w XVII i XVIII wieku / A. Mironowicz. – Białystok : Wyd-wo Uniwersytetu

w Białymstoku, 2008.

Nie żyje prof. Władysław Serczyk, pasjonat dziejów Rosji. – WWW.wyborcza.pl (dostęp: 05.02.2014).

Podhorodecki L. Dzieje Ukrainy / L. Podhorodecki. – Warszawa : Bellona, 2014.

Podhorodecki L. Kozacy zaporoscy. Czy Polska stworzyła Ukrainę? / L. Podhorodecki. – Warszawa : Bellona,

Podhorodecki L. Zarys dziejów Ukrainy / L. Podhorodecki. – T. 1–2. – Warszawa ; Książka i Wiedza, 1976.

Prof. Władysław Serczyk: Nieustannie się odnawiam. – WWW.rzeszów.gazeta.pl (dostęp: 05.02.2014).

Serczyk W. A. Hajdamacy / W. A. Serczyk. – Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1978.

Serczyk W. A. Historia Ukrainy / W. A. Serczyk. – Wrocław – Warszawa – Kraków : Ossolineum, 2001.

Serczyk W. A. Koliszczyzna / W. A. Serczyk. – T. 193. – Kraków : Zeszyty Naukowe Uniwersytetu

Jagiellońskiego, 1968.

Skrok Z. Podolska legenda. Powstanie i pogrzeb polskiego Podola / Z. Skrok. – Warszawa : Wyd-wo Iskry Spółka

z o.o., 2007.

Spętana Akademia. Polska Akademia Nauk w dokumentach władz PRL / [oprac. P. Pleskot, T. P. Rutkowski]. –

T. I. – Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, 2009.

Srogosz T. Początki budowy stronnictwa królewskiego na Ukrainie przez Józefa Gabriela Stempkowskiego

(koniec lat sześćdziesiątych – początek siedemdziesiątych XVIII w.) / T. Srogosz // Przegląd Nauk Historycznych. –

– R. 5. – Nr. 1(9).

Srogosz T. Początki kariery wojskowej Józefa Gabriela Stempkowskiego (do 1772 roku) / T. Srogosz // Mars. – T. 8. –

Warszawa – Londyn, 2000 (przedruk ukazał się w: Пiвденний Архів Archiv. – T. 3. – Херсон, 2001).

Srogosz T. «Страшний Юзеф» – генерал Юзеф Габрель Стемпковський і його боротьба з гайдамаками у

-1771 рр. / T. Srogosz // Київська старовина. – 2005. – Nr. 2(362).

Srogosz T. Zagrożenie bezpieczeństwa na kresach południowo-wschodnich Rzeczypospolitej w końcu lat

osiemdziesiątych XVIII wieku w świetle korespondencji wojewody kijowskiego Józefa Gabriela Stempkowskiego /

T. Srogosz // Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. – Seria: Zeszyty Historyczne. – Т. 13. –

Śliwa T. Kościół prawosławny w Rzeczypospolitej (1764–1795) i w Księstwie Litewskim (1807–1815) / T. Śliwa

// Historia Kościoła w Polsce. – T. 2. – Cz. 1 / [red. B. Kumor, Z. Obertyński]. – Poznań – Warszawa : Katolicki

Uniwersytet Lubelski, 1974.

Trąbski M. Pułki przedniej straży wojska koronnego w latach 1768–1794 / M. Trąbski. – Zabrze-Tarnowskie Góry :

INFORTeditions, 2012.

Trąbski M. Wizja nowej Koliszczyzny w korespondencji z 1789 r. / M. Trąbski // Українсько-польський

науковий діалог в Умані / [за ред. І. І. Кривошеї]. – Умань – Гнезно – Ланьцут – Ченстохова, 2009.

Wagner M. Koliszczyzna 2768–1769 / M. Wagner // Stosunki polsko-ukraińskie w XVI–XXI wieku / [red.

J. Wojtasik]. – Siedlce : Instytut Historii Akademii Podlaskiej, 2000.

Z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Księga pamiątkowa ofiarowana prof. dr. hab. Władysławowi

Serczykowi w 60 rocznicę Jego urodzin / [

red. E. Dubas-Urwanowicz, A. Mironowicz, H. Parafianowicz]. –

Białystok : Dział Wydawnictw Filii Uniwersytetu Warszawskiego,1995.

Zmarł prof. dr hab. Władysław Serczyk. – WWW.ur.edu.pl (dostęp: 19.01.2014).

Zmarł prof. Władysław Serczyk. – WWW.krakow.gosc.pl (dostęp: 19.01.2014)