ВНЕСОК ХУДОЖНИКІВ ПОЛЬСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ В РОЗВИТОК ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА НА ТЕРЕНАХ ХЕРСОНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ

Ярослав Мокляк

Анотація


Здійснено аналіз історіографії проблеми. Зазначено, що художники – вихідці з поль- ських теренів здійснили помітний внесок у розвиток образотворчого мистецтва в Хер- сонській губернії. Установлено, що Одеса була свого роду центром мистецького життя регіону. Проаналізовано ключові віхи життя художників: М. Скадовського, Р. Хойнаць- кого, С. Хлєбовського, С. Олесевича. Автор дійшов висновку, що проблема внеску ху- дожників – вихідців із польських земель у культурний розвиток Півдня України ще очікує на свого дослідника. Ця тематика може стати складовою частиною дослідницького проекту – історія полонії Півдня України.

Ключові слова


художник; Херсонська губернія; М. Скадовський; Р. Хойнацький; С. Хлє- бовський; С. Олесевич

Повний текст:

PDF

Посилання


Wielokulturowe srodowisko historyczne Lwowa w XIX i XX w. / Pod red. J. Maternickiego i L. Zaszkilniaka. –

Rzeszow, 2004. – T. 1. – 264 s.

Багатокультурне історичне середовище Львова в XIX і XX століттях / за ред. Л. О. Зашкільняка,

Є. Матерніцького ; Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів ; Жешув : Б. в., 2006.

Historia – mentalność – toźsamość: Miejsce i rola historii oraz historyków w źyciu narodu polskiego i

ukraińskiego w XIX i XX wieku / Red. : J. Pisulińska, P. Sierźęga, L. Zaszkilniak. – Rzeszów, 2008.

Historia – mentalność – toźsamość: Studia z historii, historii historiografii i metodologii historii / Red.: K. PolasikWrzosek,

W. Wrzosek, L. Zaszkilniak. – Poznań, 2010.

Історія – Ментальність – Ідентичність. Вип. 4: Історична пам’ять українців і поляків у період формування

історичної свідомості в ХІХ – першій половині ХХ століття : [кол. монографія] / за ред. Л. Зашкільняка,

Й. Пісуліньської, П. Сєрженґі. – Львів : ПАІС, 2011.

Pijaj S. Posłowie ruscy w parlamencie wiedeńskim w latach 1848–1879 // Ukraińskie tradycje parlamentrne XIX–

XXI wiek / Pod redakcją J. Moklaka. – Kraków, 2006. – S. 95–126.

Moklak J. W walce o tożsamość Ukraińców. Zagadnienie jęźyka wykładowego w szkołach ludowych i średnich w

pracach galicyjskiego Sejmu Krajowego 1866–1892. Kraków, Towarzystwo Wydawnicze «Historia Jagellonica»,

– 318 s.

Багалей Д. И. Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по пути культуры. Исторический

этюд / Д. И. Багалей. – К. Тип. Г. Т. Корчак-Новицкого, 1889.

Горун Д. О. Польська громада Одеси у ХІХ – поч. ХХ ст.: коротка характеристика етапів розвитку //

Записки історичного факультету. – Одеса. – 2003. – Вип. 13.

Дяченко С. Белозерка Скадовских. Имения Херсонского края / С. Дяченко // Вгору. – 2007. – № 51(273). –

С. 8–9.

Дяченко В. Творча Мекка художника Миколи Скадовського / В. Дяченко // Константи : альманах

соціальних досліджень. – 2007. – № 1. – С. 117–120.

Строганова М. Н. История рода Скадовских герба «Доленга», его потомки и родственники в России (век

XVIII – век XXI). Документы и воспоминания современников / М. Н. Строганова – М. : Изд-во Мос-

ковского университета, 2001. – 370 с.

Чорноіваненко І. В. Рід Скадовських в соціокультурному житті Південної України : автореф. дис. … канд.

іст. наук / І. В. Чорноіваненко. – Запоріжжя. – 2015.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.