УКРАЇНСЬКА ПОЛІТИЧНА ЕМІГРАЦІЯ В ПЕТРКІВСЬКОМУ ПОВІТІ В 1920–1939 рр.

Ł. M. Majewski

Анотація


Після підписання у 1921 році Ризького мирного договору на польських теренах опинилося 20 тисяч україн-ських воїнів отамана Петлюри. Українські воїни були розміщені у таборах по всій Польщі. Одним із місць інтернування був Петрків Трибунальський, у якому в травні 1921 року перебувало 546 воїнів. Табори інтерну-вання були ліквідовані в листопаді 1921 року. Звільнені з табору воїни повернулися в Радянську Україну, або виїхали до інших країн. Близько 100 ветеранів війни з Радянською Росією вирішили залишитися в Петркові. Як політичні емігранти опинилися перед необхідністю впорядкування щоденного життя. Найважливішим питан-ням для емігрантів був пошук роботи та збереження своєї національної ідентичності.

Ключові слова


українська еміграція; солдати; чужоземці

Повний текст:

PDF (Polski)

Посилання


Z. Karpus, Ukraiński sojusznik Polski w wojnie 1920 roku. Walka oddziałów Ukraińskiej Republiki Ludowej u boku Wojska Polskiego i ich dalsze losy, «Biuletyn IPN», nr 7–8(116–117) 2010, s. 26.

Tamże.

Tamże.

Tamże, s. 27.

Tenże, Jeńcy i internowani rosyjscy i ukraińscy na terenie Polski w latach 1918–1924, Toruń 2000, s. 140.

R. Potocki, Idea restytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej (1920–1939), Lublin 1999, s. 186.

Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim (dalej APPT), Starostwo Powiatowe Piotrkowskie (dalej SPP), Protokół w sprawie utworzenia kaplicy dla mniejszości ukraińskiej, 11.IV.1921r., sygn. 171, k. 1.

Z. Karpus, Jeńcy…, s. 140 i n.

APPT, SPP, Prośby o wydanie kart stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1922–1927, sygn. 172, s. 53 i n.

APPT, SPP, Rejestracja cudzoziemców – deklaracje, 1922–1923, sygn. 161, s. 10 i n,; Prośby o wydanie kart stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1922–1927, sygn. 172, s. 35 i n., 68 i n., 74 i n.

APPT, SPP, Prośby o wydanie kart stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1924–1926, sygn. 176, s. 37, 63 i n., 85 i n.; Prośby o wydanie kart stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1922–1927, sygn. 172, s. 15–24, 38–51, 56–63, 71 i n., 82–123.; Rejestracja cudzoziemców – deklaracje, 1922–1923, sygn. 161, s. 89–126. Oprócz rejestrujących się w roku 1922 weteranów armii URL znajdował się również 24-letni cywil Szymon Kotulski narodowości polskiej, który przybył do Piotrkowa wraz z Wojskiem Polskim wycofującym się z Kijowa jako uchodźca.

APPT, SPP, Rejestracja cudzoziemców – deklaracje, 1922–1923, sygn. 161, s. 129–145; Prośby o wydanie kart stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1922–1927, sygn. 172, s. 77 i n.; Prośby o wydanie kart stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1923, sygn. 173, s. 9–73; Prośby o wydanie kart stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1924–1926, sygn. 176, s. 52 i n.; Udzielenie azylu emigrantom politycznym z Ukrainy – korespondencja, 1928, sygn. 178, s. 19 i n.

APPT, SPP, Arkusze ewidencyjne cudzoziemców zamieszkałych na terenie powiatu[piotrkowskiego] lit. A–J, 1924r., sygn. 164, s. 2-36, 41–57; Arkusze ewidencyjne cudzoziemców zamieszkałych na terenie powiatu [piotrkowskiego] lit. K–Ż, 1924r., sygn. 165, s. 3–101; Prośby o wydanie kart stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1922–1927, sygn. 172, s. 65 i n.; Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1924–1926, sygn. 176, s. 2–28. W roku 1924 do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie wpłynęło łącznie 48 podań o kartę stałego pobytu. 43 wnioski zostały złożone przez weteranów URL, 2 przez małżonki dwóch byłych ukraińskich żołnierzy, 1 przez Michała Myrtę – cywilnego uchodźcę, który przybył z Ukrainy Sowieckiej wraz z armią Petlury oraz 2 przez dawnych carskich żołnierzy, których losy pierwszej wojny światowej rzuciły do Piotrkowa. Z 44 żołnierzy URL, którzy złożyli podania do Starostwa, dwóch z nich, Jan Szkurenko i Aleksander Kozłow rejestrowali się już wcześniej – 6 września i 3 listopada 1923 roku.

APPT, SPP, Arkusze ewidencyjne cudzoziemców zamieszkałych na terenie powiatu [piotrkowskiego] lit. A–J, 1924r., sygn. 164, s. 38; Udzielanie azylu emigrantom politycznym z Ukrainy – korespondencja, 1928r., sygn. 178, s. 215–309. Oprócz ośmiu dawnych żołnierzy URL wniosek rejestracyjny złożył także bezpaństwowiec narodowości ukraińskiej Ryszard Klann, który przybył do Piotrkowa w 1919 roku z Niemiec.

E. Wiszka, Emigracja ukraińska w Polsce 1920–1939, Toruń 2004, s. 81.

APPT, SPP, Udzielanie azylu emigrantom politycznym z Ukrainy – korespondencja, 1928r., sygn. 178, s. 250–309.

Drugi Powszechny Spis Ludności z dn. 9 grudnia 1931r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Statystyka Polski, Seria C, z. 77, Województwo łódzkie bez miasta Łodzi, Warszawa 1938, s. 31.

APPT, SPP, Rejestracja cudzoziemców – deklaracje 1922–1923, sygn. 161, s. 10 i n., 89–144; Rejestr cudzoziemców zamieszkałych na terenie powiatu [piotrkowskiego] lit. A–J, 1924r., sygn. 164, s. 2–57.; Arkusze ewidencyjne cudzoziemców zamieszkałych na terenie powiatu [piotrkowskiego] lit. K–Ż, 1924r., sygn. 165, s. 3–101.; Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich 1922–1927, sygn. 172, s. 3–122.; Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1923r., sygn. 173, s. 9–73.; Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich 1924–1926, sygn. 176, s. 2–86.; Udzielanie azylu emigrantom politycznym z Ukrainy – korespondencja, 1928r., sygn. 178, s. 19 i n., 215–309.

Tamże.

APPT, SPP, Arkusze ewidencyjne cudzoziemców zamieszkałych na

terenie powiatu [piotrkowskiego] lit. K–Ż, 1924 r., sygn. 165, s. 21 i n., s. 62 i n. Data urodzenia nie została umieszczona w arkuszu złożonym przez Trofima Mariszicza, który podał tylko datę dzienną. W kwestionariuszu drugiego Ukraińca Jana Szewczuka podana została natomiast błędna data – rok 1924 roku. Jednocześnie brakuje innych informacji, które pozwoliłyby na sklasyfi-kowanie Szewczuka w odpowiedniej kategorii wiekowej.

APPT, SPP, Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1924–1926, sygn. 176, s. 37.

APPT, SPP, Arkusze ewidencyjne cudzoziemców zamieszkałych na terenie powiatu [piotrkowskiego] lit. A–J, 1924r. sygn. 164, s. 23 i n., 56 i n.; Arkusze ewidencyjne cudzoziemców zamieszkałych na terenie powiatu [piotrkowskiego] lit. K–Ż, 1924r., sygn. 165, s. 24 i n.

APPT, SPP, Akta cudzoziemca Andruszenko Zachar 1933–1939, Podanie o tymczasowy dowód osobisty,11.V.1936r., sygn. 1555, bez pag.; Akta cudzoziemca Chanow Mikołaj 1933–1939, Zaświadczenie o stanie materialnym, 4.I.1936r., sygn. 1560, bez pag..; Akta cudzoziemca Czyrskyj Aleksander 1922–1939, Zaświadczenie o stanie materialnym, 10.V.1935r., sygn. 1561, bez pag.., Akta cudzoziemca Kozłow Aleksander 1933–1938, Podanie o tymczasowy dowód osobisty, 20.XI.1935r., sygn. 1572, bez pag.; Akta cudzoziemca Szkurenko Jan 1933–1938, Zaświadczenie o stanie materialnym, 15.V.1935r., sygn. 1583, bez pag., Akta cudzoziemca Szkurenko Michał 1933–1939, Podanie o tymczasowy dowód osobisty,18.V.1936r., sygn. 1586, bez pag.; Akta cudzoziemca Mazur Joachim 1935–1939, Zaświadczenie o stanie materialnym, 26.VIII.1935r., sygn. 1631, bez pag., Akta cudzoziemca Stadnyczenko Aleksander 1935–1939, Podanie o tymczasowy dowód osobisty, 24.X.1935r., sygn. 1655, bez pag..; Akta cudzoziemca Bosyj Onufry 1936–1938, Podanie o tymczasowy dowód osobisty, 31.XII.1938r., sygn. 1675, bez pag., Akta cudzoziemca Żurakowskyj Mikołaj 1935–1939, Wyciąg z metryki ślubu, 18.XII.1933r., sygn. 1668, bez pag.; Akta cudzoziemca Murat Aleksander 1938r., Podanie o tymczasowy dowód osobisty[brak daty], sygn. 1739, bez pag.

Drugi Powszechny Spis Ludności z dn. 9 grudnia 1931r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Statystyka Polski, Seria C, z. 77, Województwo łódzkie bez miasta Łodzi, Warszawa 1938,

s. 31.

Liczba żonatych mężczyzn w chwili ubiegania się o kartę pobytu wynosiła 24. Niewielka różnica jaka zachodzi pomiędzy tą liczbą, a danymi ukazującymi liczbę kobiet narodowości ukraińskiej w 1931 roku jest wynikiem procesów migracyjnych wewnątrz ukraińskiej grupy narodowej.

APPT, SPP, Akta cudzoziemca Mazur Joachim 1935–1939, Zaświadczenie o stanie materialnym, 26.VIII.1935r., sygn. 1631, bez pag.

APPT, SPP, Akta cudzoziemca Stadnyczenko Aleksander 1935–1939, Zaświadczenie [o stanie materialnym], 17. V. 1935 r., sygn. 1655, bez pag.

APPT, SPP, Akta cudzoziemca Bosyj Onufry 1936–1938, Zaświadczenie[o stanie materialnym], 18.V.1933r., sygn. 1675, bez pag.

APPT, SPP, Rejestracja cudzoziemców – deklaracje 1922–1923, sygn. 161, s. 109 i n., Arkusze ewidencyjne cudzoziemców zamieszkałych na terenie powiatu [piotrkowskiego] lit. A–J, 1924r., sygn. 164, s. 18 i n., s. 31, 36, 42, i 51.; Arkusze ewidencyjne cudzoziemców zamieszkałych na terenie powiatu [piotrkowskiego] lit. K–Ż, 1924r., sygn. 165, s. 10, 14, 22, 28, 37, 44, 50, 56, 63, 66, 70, 73, 76, 87, 99, 101.; Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1922–1927, sygn. 172, s. 15, 29, 35, 41, 44, 50, 53, 56, 62, 65, 71, 74, 77, 82, 85, 87, 91, 118 i 122.; Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1923r., sygn. 173, s. 29 i 35.

APPT, SPP, Rejestracja cudzoziemców – deklaracje, 1922r., sygn. 161, s. 129, 144.; Arkusze ewidencyjne cudzoziemców zamieszkałych na terenie powiatu [piotrkowskiego] lit. K–Ż, 1924r., sygn. 165, s. 4, 7, 47, 56, 79.;Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1922–1927, sygn. 172, s. 18[?], 24.; Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1923r., sygn. 173, s. 19, 72,.; Udzielanie azylu emigrantom politycznym z Ukrainy – korespondencja, 1928r., sygn. 178, s. 215.

APPT, SPP, .; Arkusze ewidencyjne cudzoziemców zamieszkałych na terenie powiatu [piotrkowskiego] lit. A–J, 1924r.,sygn. 164, s. 6.; Arkusze ewidencyjne cudzoziemców zamieszkałych na terenie powiatu [piotrkowskiego] lit. K–Ż, sygn. 165, s. 41.; Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1922–1927, sygn. 172, s. 38 i 59.; Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1923r, sygn. 173, s. 64.

APPT, SPP, Arkusze ewidencyjne cudzoziemców zamieszkałych na terenie powiatu [piotrkowskiego] lit. A–J, 1924r., sygn. 164, s. 6.

APPT, SPP, Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1922–1927, Podanie do Starostwa Powiatowego Piotrkowskiego o możliwość pozostania w Piotrkowie, 20.VIII.1921r., sygn. 172, s. 7.

APPT, SPP, Rejestracja cudzoziemców – deklaracje 1922–1923, sygn. 161, s. 89, 126 i 139.; Arkusze ewidencyjne cudzoziemców zamieszkałych na terenie powiatu [piotrkowskiego] lit. A–J, 1924r., sygn. 164, s. 3, 16, 54,.; Arkusze ewidencyjne cudzoziemców zamieszkałych na terenie powiatu [piotrkowskiego] lit. K–Ż, 1924r., sygn. 165, s. 18, 31, 34, 84, 91.; Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1922–1927, sygn. 172, s. 18 i 68.; Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1923r., sygn. 173, s. 51.; Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1924–1926, sygn. 176, s. 63.; Udzielanie azylu emigrantom politycznym z Ukrainy – korespondencja, 1928r., sygn. 178, s. 250, 262, 271, 280, 293, 308.

APPT, SPP, Arkusze ewidencyjne cudzoziemców zamieszkałych na terenie powiatu [piotrkowskiego] lit. K–Ż, 1924r., sygn. 165, s. 91.; Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1923r., sygn. 173, s. 51.; Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1924–1926, sygn. 176, s. 63.

APPT, SPP, Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1922–1927, Podanie do Starostwa Powiatowego Piotrkowskiego o możliwość pozostania w Piotrkowie, 20.VIII.1921r., sygn. 172, s. 7.

APPT, SPP, Akta cudzoziemca Szkurenko Jan, 1933–1938, Zaświadczenie [o stanie materialnym], 22.V.1933r., sygn. 1583, bez pag.

Tamże, bez pag.

APPT, SPP, Akta cudzoziemca Żurakowskyj Mikołaj, 1935–1939, Zaświadczenia [o stanie materialnym], 24.V.1933r., sygn. 1668, bez pag.

Tamże, k. 15.

APPT, SPP, Akta cudzoziemca Chanow Mikołaj, 1933–1939, Zaświadczenie [o stanie materialnym], 3.I.1934r., sygn. 1560, bez pag.

Tamże, Zaświadczenie [o stanie materialnym], 4.I.1936r., k. 4.

APPT, SPP, Akta cudzoziemca Kozłow Aleksander, 1933–1938, Zaświadczenie [o stanie materialnym], [brak daty], sygn. 1572, bez pag.

Tamże, Zaświadczenie o stanie materialnym, 17.VI.1935r., bez pag.

APPT, SPP, Akta cudzoziemca Czyrskyj Aleksander, 1922–1939, Zaświadczenie o stanie materialnym, 10.V.1935r., sygn. 1561, bez pag.

APPT, SPP, Rejestracja cudzoziemców – deklaracje, 1922–1923, sygn. 161.; Arkusze ewidencyjne cudzoziemców zamieszkałych na terenie powiatu [piotrkowskiego] lit. A–J, 1924r., sygn. 164.; Arkusze ewidencyjne cudzo-ziemców zamieszkałych na terenie powiatu [piotrkowskiego] lit. K–Ż, 1924r., sygn. 165.; Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1922–1927, sygn. 172.; Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1923, sygn. 173.; Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1924–1926, sygn. 176.; Udzielanie azylu emigrantom politycznym z Ukrainy – korespondencja, 1928r., sygn. 178.

APPT, SPP, Arkusze ewidencyjne cudzoziemców zamieszkałych na terenie powiatu [piotrkowskiego] lit. K–Ż, 1924r., sygn. 165, s. 8, 16, 31 i 64.; Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1922–1927, sygn. 172, s. 87.; Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1923r., sygn. 173, s. 64.

APPT, SPP, Rejestracja cudzoziemców – deklaracje, 1922–1923, sygn. 161.; Arkusze ewidencyjne cudzoziemców zamieszkałych na terenie powiatu [piotrkowskiego] lit. A–J, 1924r., sygn. 164.; Arkusze ewidencyjne cudzoziemców zamieszkałych na terenie powiatu [piotrkowskiego] lit. K–Ż, 1924r., sygn. 165.; Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1922–1927, sygn. 172.; Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1923r., sygn. 173.; Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1924–1926, sygn. 176.; Udzielanie azylu emigrantom politycznym z Ukrainy – korespondencja, 1928r., sygn. 178.

Tamże.

Tamże.

APPT, SPP, Arkusze ewidencyjne cudzoziemców zamieszkałych na terenie powiatu [piotrkowskiego], lit. A–J., 1924r., sygn. 164, s. 23. Zinaida Bojarska mieszkała do roku 1914 w Łasku, później natomiast we wsi Lipowiec w Guberni Kijowskiej, skąd w listopadzie 1920 roku przybyła do Polski wraz z mężem – żołnierzem armii URL Grzegorzem i razem z nim została internowana w obozach w Aleksandrowie Kujawskim, Łańcucie, Strzałkowie i Szczypiornie, trafiając ostatecznie do Piotrkowa, gdzie mieszkali jej rodzice.

R. Potocki, Idea…, s. 217.

E. Wiszka, Prasa emigracji ukraińskiej w Polsce 1920–1939, Toruń 2001, s. 281.

APPT, SPP, List tymczasowego zarządcy prawosławnej diecezji grodzieńskiej biskupa Włodzimierza (Tichonickiego) do administratora prawosławnej parafii Wszystkich Świętych w Piotrkowie Trybunalskim księdza Andrzeja Karpowicza, [brak daty], sygn. 171, k. 22 i n.

APPT, SPP, Protokół w sprawie utworzenia kaplicy dla mniejszości ukraińskiej, 11.IV.1921r., sygn. 171, k. 1.

Tamże.

Tamże.

APPT, SPP, Pismo Działu Budowlano-Kwaterunkowego w Piotrkowie Dowództwa Okręgu Generalnego Kielce do Starostwa Piotrkowskiego w sprawie utworzenia kaplicy dla mniejszości ukraińskiej, sygn. 171, k. 2.

APPT, SPP, Wezwanie proboszcza parafii prawosławnej w Piotrkowie księdza Andrzeja Karpowicza do Starostwa Powiatowego w sprawie urzędowej, sygn. 171, k. 19.

APPT, SPP, Protokół w sprawie użyczania cerkwi prawosławnej w Piotrkowie przez internowanych Ukraińców, 28.IV.1921r., sygn. 171, s. 6.

Tamże, s. 7.

Początki piotrkowskiej parafii związane są z greckimi kupcami z Macedonii, którzy w połowie XVIII wieku przybyli do Piotrkowa i w 1788 roku otrzymali pozwolenie od króla Stanisława Augusta utworzenia w kamienicy na rogu Rynku i ul. Krótkiej (obecnie Pl. Czarnieckiego) kaplicy prawosławnej. Wierni skupieni w piotrkowskiej parafii w liturgii posługiwali się językiem greckim, natomiast po klęsce powstania listopadowego władze rosyjskie rozpoczęły slawizację obrządku oraz rusyfikację parafii, co w praktyce oznaczało usunięcie z liturgii języka greckiego. Pomimo, iż osiemnastowieczna parafia nie miała nic wspólnego z Kościołem unickim, samo odwoływanie się do jej «greckiego» charakteru pozwalało błędnie postrzegać Prawosławie w powiecie piotrkowskim, jako wrogi element napływowy z Rosji, który realizując politykę rusyfikacyjną dokonał likwidacji rzekomo unickiej, w rzeczywistości prawosławnej greckiej parafii.

APPT, SPP, List tymczasowego zarządcy prawosławnej diecezji grodzieńskiej biskupa Włodzimierza (Tichonickiego) do administratora prawosławnej parafii Wszystkich Świętych w Piotrkowie Trybunalskim księdza Andrzeja Karpowicza, [brak daty], sygn. 171, k. 23.

APPT, SPP, Pismo Ministerstwa Spraw Wojskowych do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie w sprawie utworzenia kaplicy dla internowanych żołnierzy ukraińskich, 5.III.1921r., sygn. 171, s. 20.

APPT, SPP, Pismo Działu Budowlano-Kwaterunkowego w Piotrkowie Dowództwa Okręgu Generalnego Kielce do Starostwa Piotrkowskiego w sprawie utworzenia kaplicy dla mniejszości ukraińskiej, sygn. 171, s. 2.

APPT, SPP, Pismo Ministerstwa Spraw Wojskowych do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie w sprawie utworzenia kaplicy dla internowanych żołnierzy ukraińskich, 5.III.1921r., sygn. 171, s. 20.

APPT, SPP, Pismo Komendy Państwowej Policji Państwowej w Piotrkowie do Starostwa Powiatowego w sprawie sprzętu z dawnej cerkwi wojskowej na Zamku Królewskim, 11.V.1921r., sygn. 171, s. 17 i n.

APPT, SPP, Pismo Komendy Placu w Piotrkowie Trybunalskim do Starostwa Powiatowego w sprawie sprzętu z dawnej cerkwi wojskowej na Zamku Królewskim, sygn. 171, s. 8.

APPT, SPP, Pismo proboszcza Karpowicza do Komendy Placu w Piotrkowie w sprawie sprzętu z dawnej cerkwi wojskowej na Zamku Królewskim, 23.V.1921r., sygn. 171, s. 14.

APPT, SPP, Pismo Architekta Powiatowego do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie w sprawie sprzętu z dawnej cerkwi wojskowej na Zamku Królewskim, 8.VI.1921r., sygn. 171, s. 13.

APPT, SPP, Protokół w sprawie użyczania cerkwi prawosławnej w Piotrkowie przez internowanych Ukraińców, 28.IV.1921r., sygn. 171, s. 7.

APPT, SPP, Rejestracja cudzoziemców – deklaracje, 1922–1923, sygn. 161.; Arkusze ewidencyjne cudzoziemców zamieszkałych na terenie powiatu [piotrkowskiego] lit. A–J, 1924r., sygn. 164.; Arkusze ewidencyjne cudzoziemców zamieszkałych na terenie powiatu [piotrkowskiego] lit K–Ż, 1924r., sygn. 165.; Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1922–1927, sygn. 172.; Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1923r., sygn. 173.; Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1924–1926, sygn. 176.; Udzielanie azylu emigrantom politycznym z Ukrainy – korespon-dencja, 1928r., sygn. 178.

APPT, SPP, Akta cudzoziemca Kozłow Aleksander, 1933–1938, Zaświadczenie o stanie materialnym, 17. VI. 1935 r., sygn. 1572, bez pag.

APPT, SPP, Pismo Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi do Starostwa Powiatowego w Piotrkowie w sprawie przesłania informacji o psalmiście cerkiewnym parafii Wszystkich Świętych w Piotrkowie Michale Jarockim, sygn. 2056, bez pag.

R. Potocki, Idea…, s. 194.

E. Wiszka, Emigracja…, s. 390.

APPT, SPP, Pełnomocnik Centralnego Ukraińskiego Komitetu w Piotrkowie – korespondencja, 1937r., Pismo Ukraińskiego Centralnego Komitetu w Rzeczypospolitej Polskiej do Starosty Piotrkowskiego informujące o powołaniu Pełnomocnika na powiat piotrkowski, 24.X.1934r., sygn. 1375, k. 2.

APPT, SPP, Pismo Ukraińskiego Centralnego Komitetu w Rzeczypospolitej Polskiej do Starosty Piotrkowskiego informujące o powołaniu nowego pełnomocnika na powiat piotrkowski, 27.VI.1935r., sygn. 1375, k. 4.

APPT, SPP, Pismo Ukraińskiego Centralnego Komitetu w Rzeczypospolitej Polskiej do Starosty Piotrkowskiego informujące o powołaniu Pełnomocnika na powiat piotrkowski, 24.X.1934r., sygn. 1375, k. 2.

APPT, SPP, Pismo Ukraińskiego Centralnego Komitetu w Rzeczypospolitej Polskiej do Starosty Piotrkowskiego informujące o powołaniu nowego Pełnomocnika na powiat piotrkowski, 27.VI.1935r., sygn. 1375, k. 4.

APPT, SPP, Ruch ukraiński – korespondencja, 1934–1937, Pismo MSW do starostów powiatowych województwa łódzkiego w sprawie wszczęcia poszukiwań członka OUN Omeliana Hrabecia, 18.XII.1934r., sygn. 1374, k. 2.

APPT, SPP, Pismo Komendy Powiatowej Policji w Piotrkowie do Starostwa Powiatowego w sprawie poszukiwań członka OUN Omeliana Hrabecia, 9.I.1935r., sygn. 1374, k. 3.

APPT, SPP, Pismo MSW do starostów powiatowych województwa łódzkiego w sprawie aresztowania członka OUN Omeliana Hrabecia, 19.I.1935r., sygn. 1374, k. 4.

APPT, SPP, Pismo wojewody łódzkiego do starostów powiatowych w województwie w sprawie inwigilacji mniejszości ukraińskiej, 5.II.1936r., sygn. 1374, k. 9.

APPT, SPP, Wykaz Ukraińców zamieszkałych na terenie powiatu piotrkowskiego podejrzanych o przynależność do OUN, 25.II.1936r., sygn. 1374, k. 8.

APPT, SPP, Wykaz Ukraińców zamieszkałych na terenie powiatu piotrkowskiego podejrzanych o przynależność do OUN, 9.IV.1937r., sygn. 1374, k. 13.

APPT, SPP, Zestawienie Ukraińców zamieszkałych na terenie powiatu piotrkowskiego pod względem działalności społeczno-politycznej, sygn. 1374, bez pag.

R. Potocki, Idea…, s. 192

APPT, SPP, Prośby o wydanie karty stałego pobytu dla byłych żołnierzy ukraińskich, 1923r., sygn. 173, s. 72.

APPT, SPP, Arkusze ewidencyjne cudzoziemców zamieszkałych na terenie powiatu [piotrkowskiego] lit. K–Ż, 1924r., sygn. 165, s. 3.