УКРАЇНСЬКІ СЕЛЯНИ В ОБГОВОРЕННІ АДРЕСИ РОСІЙСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ДУМИ У ВІДПОВІДЬ НА ТРОННУ ПРОМОВУ ІМПЕРАТОРА 27 КВІТНЯ 1906 р.

О. О. Коник

Анотація


На основі стенографічних звітів висвітлено конкретні обставини участі українських депутатів селянського походження в триденному обговоренні зворотної адреси Дер-жавної думи. Висвітлено склад групи селянських депутатів та способи їхньої участі в обговоренні тексту документа. Звернуто увагу на особливості змісту й стилю ви-ступів окремих депутатів, ступінь володіння предметом, емоційну складову промов, полемічні прийоми. Проаналізовано мотивацію цих депутатів залежно від життєвого досвіду, освіти, моральних та політичних переконань.
Відзначено, що в цих виступах високий рівень спеціальних знань мирно вживався з популізмом, гострота висловлювань та український гумор – із неглибоким баченням проблем, щирість і відкритість – із партійним догматизмом, місцевий патріотизм – із байдужістю до української національної проблематики в цілому. Обговорення програм-ного думського документа українськими селянами в цілому продемонструвало їхній демократизм та скерованість на вирішення насамперед соціально-політичних проблем, що їх артикулювали програми загальноросійських політичних партій.


Ключові слова


українські селянські депутати; перша Державна дума; зворотна адреса

Повний текст:

PDF

Посилання


Глушковецький А. Л. Демократія в провінції : вибори та діяльність депутатів Подільської губернії у Державних Думах Російської імперії : [монографія] / А. Л. Глушковецький. – Кам’янець-Подільський : ПП Буйницький О. А. – 2010. – 400 с. Бібліограф. : С. 179–220.

Государственная дума. Указатель к стенографическим отчетам (поименный и предметный). 1906 год. Сессия первая. – СПб. : Гос. тип., 1907. – 316 с.

Государственная дума: Стенографические отчеты. Созыв первый. – СПб. : Гос. тип., 1906. – Ч. I. – 866 c.

Коник О. О. Депутат Державної думи від Подільської губернії Іван Заболотний [Текст] / О. О. Коник // ІХ Подільська істор.-краєзн. конф. : матеріали. – Кам’янець-Подільський, 1995. – С. 221–223.

Коник О. О. Депутати Державної думи Російської імперії від губерній Наддніпрянської України (1906–1917 рр.) : [монографія] / О. О. Коник ; наук. ред. С. І. Світленко. – Дніпропетровськ : Герда, 2013. – 454, [2] c. : табл.

Коник О. О. Опубліковані джерела з історії Державної думи Російської імперії (1906–1917 рр.) [Текст] / О. О. Коник // Історіографічні та джерелознавчі проблеми історії України. Теорія, методика, практика. Міжвузівський збірник наукових праць. Об’єднаний випуск 2009–2010 рр. – Дніпропетровськ : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту. – 2009. – С. 305–318.

Коник О. О. Селянські депутати з України в І і ІІ Державних думах Російської імперії [Текст] / О. О. Коник // Укр. іст. журн. – 1995. – № 1. – С. 58–66.

Лещенко М. Н. Українське село в революції 1905–1907 рр. [Текст] / М. Н. Лещенко. – К. : Наукова думка, 1977. – 360 с.

Соловьев К. А. История деятельности первых Государственных дум дореволюционной России: сравни-тельный анализ традиций правотворчества [Текст] / К. А. Соловьев, В. В. Шелохаев. – М. : Издание Государственной Думы, 2013. – 240 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.