ЕВОЛЮЦІЯ КУЛЬТУРНОГО СТАТУСУ ПІДПРИЄМЦІВ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст. (НА ПРИКЛАДІ КОЛЕКЦІОНЕРА П. І. ХАРИТОНЕНКА)

О. М. Гайдай

Анотація


Мета статті – показати еволюцію культурного статусу підприємців, перехід від кількісного до якісного складу колекцій, естетичну та історико-художню значущість приватних зібрань на прикладі колекціонера П. І. Харитоненка.
Індивідуальність колекціонера формує система естетичних цінностей. З другої половини XIX ст. на мистецькому ринку і в принципах колекціонування відбуваються суттєві зміни. Торгово-промислова буржуазія впливала не тільки на економічний роз-виток країни, вона внесла неоціненний внесок у розвиток культури. Приватна колекція П. Харитоненка унікальна й неповторна. Вона містить персоніфіковані риси, які ви-значаються індивідуальними вподобаннями збирача. У збереженні історико-культурних пам’яток, ув популяризації мистецтва цукрозаводчику Павлу Івановичу Харитоненку належить визначна роль. Безумовно, приватна колекція була не лише можливістю для збереження матеріальних предметів, що відображали духовну культуру, вдалим вкла-денням капіталу в збирання предметів, але й нагодою підвищити культурний статус підприємців-колекціонерів.


Ключові слова


П. І. Харитоненко; приватна колекція; підприємець; особняк; колек-ціонер

Повний текст:

PDF

Посилання


Центральний державний історичний архів м. Київ (далі – ЦДІА м. Київ), ф. 730, оп. 1, спр. 34.

Чумак М. Роль купецького капіталу в технічному розвитку цукрово-рафінадних підприємств Лівобережної України (90-ті рр. ХІХ ст. – 1914 р.) / Михайло Чумак // Історичні і політологічні дослідження. Науковий журнал. Видання Донецького національного університету, історичний факультет. – 2008. – № 1/2 (37/38). – С. 223–229.

Слабошпицький М. Ф. Українські меценати: Нариси з історії української культури / М. Ф. Слабо-шпицький. – К. : Вид-во М. П. Коць ; Ярославів Вал, 2006. – 416 с.

Фролов А. И. Частное коллекционирование и культура / А. И. Фролов // Вопросы культурологического образования. – М. : Диалог-МГУ, 1997. – С. 21–23.

Полунина Н. М. Кто есть кто в коллекционировании старой России: Новый биографический словарь / Н. М. Полунина. – М. : Рипол классик, 2003.

Неверов О. Я. Частные коллекции Российской империи : альбом / О. Я. Неверов. – М. : Слово, 2004.

Савицкая Л. Л. На пути обновления. Искусство Украины в 1890–1910-е годы / Л. Л. Савицкая. – Харьков : НТУ «ХПИ», 2003.

Побожій С. І. Традиції колекціонування на Слобожанщині. Історія. Приватні і корпоративні колекції. Перспективи розвитку / С. І. Побожій // Сумський обласний краєзнавчий музей: історія та сьогодення. Науковий збірник. – Суми, 2005.

Сапак Н. В. Художнє життя Півдня України кінця ХІХ – початку ХХ століття. Приватне колекціонування / Н. В. Сапак // Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура. – 2007. – № 12. – С. 142–147.

Ніколаєва Т. М. Соціокультурна характеристика підприємців України (1861–1914 рр.) / Т. М. Ніколаєва // Український історичний журнал. – 2011. – № 3. – С. 95–107.

Денисенко О. Колекція П. І. Харитоненка у зібранні Харківського художнього музею. Проблеми і перспективи музеєфікації старовинних дворянських садиб України кінця XVIII – початку XX ст. / О. Денисенко. – Галич : Інформаційно-видавничий відділ Національного заповідника «Давній Галич», 2007. – С. 81–87.

Обозная В. И. Родственные связи и иконография семейства Харитоненко / В. И. Обозная // Матеріали історико-краєзнавчої конференції до 190-річчя з дня народження І. Г. Харитоненка. – Суми : ДВНЗ «УАБС», 2012. – С. 43–61.

Товстоляк Н. М. Благодійність родини Харитоненків як складник стратегії підприємницької діяльності та культурного розвитку їх українських маєтків / Н. М. Товстоляк // Чорноморський літопис : науковий журнал. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ імені Петра Могили, 2014. – Вип. 9. – С. 97–103.

Буторов А. В. Собиратели и меценаты Московского Английского клуба / А. В. Буторов. – М. : Издание Московского Английского клуба, 2002. – С. 331.

Антонов А. Л. Сады и парки Харьковской губернии / А. Л. Антонов, А. Ф. Парамонов. – Х. : Харьковский частный музей городской усадьбы, 2008. – С. 86.

Аксакова Т. А. Семейная хроника : в 2-х книгах / Т. А. Аксакова-Сиверс. – Париж : Atheneum, 1988. – Кн. 1. – 371 c.

Держархів Сумської обл., ф. 37, оп. 1, спр. 1, спр. 6, спр. 13, спр. 15.

Berton K. The British Embassy Moscow: The Kharitonenko mansionю. Посольство Великобритании в Москве.Особняк Харитоненко / K. Berton ; text by Kathleen Berton ; photographs by John Freeman ; translation by Sergei Romanyuk ; editorial support provided by Rodric and Gillian Braithwaite, 1991. – Р. 27 : ill.

Буторов А. В. Собиратели и меценаты Московского Английского клуба / А. В. Буторов. – М. : Издание Московского Английского клуба, 2002. – С. 331–327.

Сядро В. В. Павел Харитоненко / В. В. Сядро, В. М. Скляренко. – Х. : Фолио, 2010. – 18 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.