ПОВОЄННІ РЕПРЕСІЇ ПРОТИ СЕЛЯН УКРАЇНИ (1944–1953)

С. М. Василенко

Анотація


Статтю присвячено дослідженню теми повоєнних репресій проти селянства Ук-раїни. На основі раніше опублікованих джерел та архівних матеріалів автор висвітлив політичні, економічні та духовні аспекти трагічних подій, що мали безумовний вплив на подальший розвиток українського села. Показано шляхи формування репресивної політики, участь у ній державних органів влади, партійних, радянських та правоохоронних органів.

Ключові слова


селяни; репресії; колективізація; хлібозаготівлі; трудодні

Повний текст:

PDF

Посилання


Веселова О. М. Геноцид голодомором 1946–1947 рр. в Україні / О. М. Веселова // Геноцид українського народу: історична пам’ять та політико-правова оцінка : міжнародна науково-теоретична конференція. – Книга 1. – К. – Нью-Йорк : Видавництво М. П. Коць, 2003. – С. 468–496.

Веселова О. М. Голод в Україні 1946–1947 років як один із злочинів комуністичного режиму / О. М. Веселова // Матеріали Міжнародного конгресу політичних в’язнів комуністичних режимів. – К. : Редакційно-видавничий центр НБУ імені В. І. Вернадського, 2001. – 300 с.

Винниченко І. І. Україна 1920–1980-х: депортації, заслання, вислання / Ігор Іванович Винниченко. – К. : Рада, 1994. – 126 с.

Войцеховський М. М. Правові основи організації та діяльності міліції України у повоєнний період (1946–1953 рр.) : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01 / Михайло Михайлович Войцеховський. – Харків, 2001. – 176 с.

Зима В. Ф. Второе раскулачивание (аграрная политика конца 40-х – начала 50-х годов) / В. Ф. Зима // Отечественная история. – 1994. – № 3. – С. 109–125.

Калініченко В. В. Повоєнний голод в Україні (друга половина 40-х років XX ст.) : дис. … канд. іст. наук : 07.00.01 / В’ячеслав Володимирович Калініченко ; Харківський національний університет ім. В. Н. Ка-разіна. – Х., 2001. – 256 с.

Калініченко В. В. Голод 1946–1947 рр. на Харківщині / В. В. Калініченко // Голод 1946–1947 років в Україні. Причини і наслідки : Міжнар. наук. конф. (Київ, 27 травня 1997 р.). – К. – Нью-Йорк : Видавництво М. П. Коць, 1998. – С. 132–139.

Літопис нескореної України: Документи, матеріали, спогади : [у 2-х кн.]. – Кн. 1 / [Редкол. : Я. Лялька (відп. ред.) та ін.]. – Ін-т українознавства НАН України та ін. – Львів : Просвіта, 1997. – 798 с.

Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. – Житомир : Полісся, 2006. – (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією» : [у 27 т.] / Голов. редкол. : П. Т. Тронько (голова) [та ін.]). – Кн. 1 / [Упорядн. Л. А. Копійченко, Д. Я. Самолюк, Е. Р. Тиміряєв]. – 2006. – 724 с.

Реабілітовані історією. Сумська обл. : [у 3 т.]. – Суми : Мрія-1,ТОВ 2005. – (Науково-документальна серія книг «Реабілітовані історією» : [у 27 т.] / Голов. редкол. : П. Т. Тронько (голова) [та ін.]). – Кн. 1 / [Обласна редакційна колегія, голова Л. С. Латишева]. – 2005. – 756 с.

Романюк І. М. Репресивна політика держави стосовно селянства

на початку 1950-х років. – Геноцид українського народу: Історична пам’ять та політико-правова оцінка / І. М. Романюк // Міжнародна науково-теоретична конференція : матеріали Інституту історії України НАН України. – Кн. 1. – К. ; Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць. – 2003. – С. 547–551.

Романюк І. М. Трагічні події 1946–1947 рр. на Вінниччині / І. М. Романюк // Міжнародна наукова конференція «Голод 1946–1947 років в Україні. Причини і наслідки» (Київ, 27 травня 1997 р.) : матеріали / Інститут історії України НАН України. – К. – Нью-Йорк : Вид-во М. П. Коць, 1998. – С. 150–155.

Державний архів Служби безпеки України (ДА СБУ), ф. 42, спр. 57. – 82 арк.

ДА СБУ, ф. 42, спр. 65. – Т. 1. – 104 арк.

ДА СБУ, ф. 42, спр. 66(7). – 11 арк.

ДА СБУ, ф. 42, спр. 78 – Т. 1. – 95 арк.

Центральний державний архів громадських об’єднань України (ЦДАГО України), ф. 1, оп. 1, спр. 4029. – 138 арк.

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 75, спр. 175. – 25 арк.