КРИЗА ДИНАСТІЇ ГАБСБУРГІВ І ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЛЯМИ КОРОНИ ЧЕСЬКОЇ В 1609–1619 рр.

Т. І. Вакуленко

Анотація


Розкрито питання кризи династії Габсбургів та проблеми управління чеськими землями в 1609–1619 рр., ключові події чеської історії, що відбулися за часи правління двох братів – Рудольфа ІІ Габсбурга та Матіаса ІІ Габсбурга. На початку XVII ст. в землях Корони чеської склалась складна внутрішньополітична ситуація між станами та королівською владою. На деякий час королівській владі вдалося стримати радикально налаштовані стани прийняттям та проголошенням «Грамоти величності» Рудольфа ІІ в землях Корони чеської. Цей документ сприймався чеськими станами як основний, який гарантував релігійні свободи для прибічників усіх конфесій, чого не знала тогочасна Європа. Проте чеські стани були невдоволені подальшими діями династії Габсбургів: політикою абсолютизму та приходом на чеський королівський трон Фердинанда ІІ Габсбурга (Штирійського). У результаті виникло нове протистояння між станами та королем. Габсбурги намагались увтримати свої позиції на чеських землях, а стани, у свою чергу, уже не хотіли більше поступатись централізації влади Габсбургів. Ситуація, що склалась у подальшому, вилилась у повстання некатолицьких станів, яке набуло загальноєвропейського характеру та започаткувало Тридцятилітню війну в Європі (1618–1648).

Ключові слова


опозиція; політична ситуація; генеральний сейм; дефенестрація; влада; протистояння; Рудольф ІІ Габсбург; Матіас ІІ Габсбург; чеські стани

Повний текст:

PDF

Посилання


Вандич П. Ціна свободи. Історія Центрально-Східної Європи від Середньовіччя до сьогодення / Пьотр

Вандич. – К. : Критика, 2004. – C. 91-92, 116–118

Історія західних і південних слов’ян (з давніх часів до ХХ ст.). Курс лекцій : [навч. посібник] / За ред.

В. І. Ярового. – К. : Либідь, 2001. – С. 149–161.

Левченков А. С. Последний бой чешского льва: Политический кризис в Чехии в первуй четверти XVII века

и начало Тридцатилетней войны / А. С. Левченков. СПб., 2007. – 318 с.

Медведева К. Т. Австрийские Габсбурги и сословия в начале XVII

века / К. Т. Медведева. – М. : Индрик,

– 280 с.

Тарасова М. В. Антигабсбургское восстание в Чехии 1618–1620 гг. / М. В. Тарасова // Общество и

государство в древности и Средние Века в странах Западной Европы. –М., 1985. – С. 116–132.

Тарасова М. В. Церковная история Павла Скалы из Згоржи как источник о восстании 1618–1620 гг. /

М. В. Тарасова // Общество и государство в древности и Средние Века. М., 1986. – С. 123–135.

Томек В. В. История чешского королівства / В. В. Томек. – Санкт-Петербург : Изд. С. В. Звонарева, 1868. –

с.

Apologie druhá stavův Kralovství ĉeského etc. / Vyd. V. Ńubert. – Praha, 1862.

Ĉechura J. Ĉeské země v letech 1584–1620. První Habsburkové na ĉeském trůně. 2 / J. Ĉechura. – Praha, Libri,

– S. 126, 128–130.

Dokumenta bohemica bellum tricennale illustrantia. – T. I. Der Krieg und die Gesellschaft in Europa 1618–1648 /

Ed. by J. Polińenský. – Praha, 1971.

Der Hof Kaiser Rudolf II. (Eine Edition der Hostaatsverzeichnisse 1576–1612). – Praha, 2002.

Gindely A. Dějiný ĉeského povstání léta 1618 / A. Gindely. – Praha, 1878. – 399 s.

Janáĉek J. Pad Rudolfa II / J. Janáĉek. – Praha, 1995. – S. 87–104.

Janáĉek J. Rudolf II. a jeho doba / J. Janáĉek. – Praha : Svoboda, 1987. – S. 90–101.

Just J. 09.07.1609. Rudolfův Majestat. Světla a stiny náboņenské svobody / J. Just. – Praha : Havran, 2009. – 158 s.

Kilián J. 11.12.1617. Zboření kostela v Hrobu. Na cestě k defenestraci / J. Kilián. – Praha, Havran, 2007. – S. 69–

, 95–98, 104.

Kavka F. K otázce vzniku mnohonárodní habsburské monarchie r. 1526 / Frantińek Kavka // Ĉeský ĉasopis

historický, II. – 1954. – S. 377–399.

Lińka V. Staroměstská exekuce / V. Lińka. – Praha, 2009. – S. 19–21.

Míka A. Stoletý zápas o charakter ĉeského státu 1526–1627 / A. Míka. – Praha, 1960. – S. 346.

Palacký F. Z dějin naroda ĉeského / F. Palacký. – Praha, 1863.

Pánek J. Ĉeský a Moravský zemský sněm v politickém systému ĉeské koruny doby předbělohorské (1526–1620) /

J. Pánek. – Opole, 2000. – S. 31–43.

Pavel Skála ze Zhoře. Historie ĉeská od r. 1602 dor. 1623. Díl I–V. / / Pavel Skála ze Zhoře ; к vyd. připravil

K. Tieftrunk. D. I–V. – Praha, 1865–1870. Dil-II. – S. 13, 26–28, 60–66.

Pavel Skála ze Zhoře. Historie ĉeská: od defenestrace k Bilé hoře / Pavel Skála ze Zhoře ; к vyd. připravil

J. Janaĉek. – Praha : Svoboda, 1984. – S. 30–37, 42–47.

Petraň J. Staroměstská exekuce / J. Petraň. – Praha, 1971. – S. 175.

Schmidt Heinrich Richard. Konfessionaliseirung im 16. Jahrhunder / Heinrich Richard Schmidt. – Munchen, 1992. –

S. 132–140.

Slavata V. Paměti nejvyńńího kancléře kralovství ĉeského Vilema hraběte Slavaty etc. / V. Slavata ; к vyd. upravil

J. Jireĉek. D. I–II. – Praha, 1866–1868.

Sněmy ĉeské od léta 1526 aņ po nańí dobu. Dil XV, 1611. Vydáva Královský ĉeský archiv zemský. – Praha, 1877. –

Ĉ. II. – S. 435–438.

Vorel P. Velké dějiny zemí koruny ĉeské. Sv. VII 1526–1618 / P. Vorel. – Praha : Litomyńl, 2005. – S. 276–287,

–470.

Vencovský E. Duńevní ņivot Rudolfa II a jiných osobnosti / E. Vencovský. –Praha, Nava, 1993. – S. 49–51.

Winter Z. Ņivot církevní v Ĉechách, kulturně-historický obraz z XV a XVI století. Sv. I / Z. Winter. – Praha, 1895. –

S. 243–254.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.