СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ІСПАНІСТИКИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ

А. О. Хмель

Анотація


В статті висвітлюються, аналізуються та систематизуються наукові здобутки українських істориків, сферою наукових інтересів яких є історія Іспанії з метою вияв-лення прогалин в дослідженнях. Зокрема, наголос зроблено на дослідниках і їх послідов-никах, з центрами у Донецьку (до подій серпня 2014 р.), Вінниці та Львові, і на поодино-ких дослідженнях в містах і вузах. Автор акцентує увагу на тому, що осередками ста-новлення іспаністики історичного напрямку в Україні були вузи у Донецьку і Вінниці на чолі з Ольгою Павлівною Іванницькою та Юрієм Григоровичем Бєловоловим. Щодо перс-пектив розвитку іспаністики, то автор наполягає на тому, що вони ґрунтуються на ідейних засадах самих науковців і не занадто обнадійливі

Ключові слова


іспаністика; науковці; Вінниця; Львів; О.П. Іваницька; Б.П. Чума

Повний текст:

PDF

Посилання


Іваницька О.П. Типологія та особливості диктатури генерала М. Прімо де Рівери в Іспанії (1923-1930 роки) в контексті європейських тоталітарно-авторитарних політичних систем / Ольга Павлівна Іваницька // Віс-ник Київського міжнародного університету. (Серія «Міжнародні відносини»). – К.: КиМУ. – Вип.3. – 2004. – С. 30-35.; Політичний розвиток франкістської Іспанії. 1939-1975 рр. / Ольга Павлівна Іваницька. – Вінниця: Вінницький державний педагогічний інститут, 1996. – 90 с.; Типологія франкізму в історичних досліджен-нях (Матеріали до спецкурсу «Франкістська Іспанія». 1939-1975 рр.) / Ольга Павлівна Іваницька. – Вінни-ця: Вінницький державний педагогічний інститут, 1997. – 91 с.; Франкістська Іспанія. 1939-1975 рр.: дис. ... доктора іст. наук: 07.00.02 «Всесвітня історія»; 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни» / О. П. Іваницька – К., 1997. – 384 с.; Франко – каудильйо Іспанії / Ольга Павлівна Іваницька. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2006. – 432 с.

Іваницька, О. П.Альфонсо ХІІІ -король парадоксів / О. П. Іваницька. -Чернівці: Книги -ХХІ, 2006. – 232 с.

Годлевська В. Ю. Соціальна політика Іспанської соціалістичної робітничої партії (1982–1996 рр.): історіо-графічний огляд / В. Ю. Годлевська // Гілея: науковий вісник. – 2015. – Вип. 103. – С. 79-83; Перехід від авторитаризму до демократичного суспільства в Іспанії (1960-1982 роки): дис. ... кандидата іст. наук: 07.00.02 «Всесвітня історія» / В. Ю. Годлевська. – Вінниця, 2006. – 215 с.; Модернізація системи соціаль-ного забезпечення в Іспанії в період консолідації демократичного режиму (1980–1990-ті рр.) [Електронний ресурс] / В. Ю. Годлевська // Український історичний журнал. – 2013. – № 6. – С. 162-171. – Режим досту-пу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/UIJ_2013_6_11.pdf; Особливості реформування судової системи Іспанії в роки правління Іспанської соціалістичної робітничої партії (1982-1996) [Електронний ресурс] / В. Ю. Годлевсь-ка // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинсько-го]. Серія : Історія. – 2012. – Вип. 20. – С. 270-278. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzvdpu_ ist_2012_20_58.pdf; Парламентські вибори 1982 року та початок консолідації демократії в Іспанії [Елект-ронний ресурс] / В. Ю. Годлевська // Наукові записки [Вінницького державного педагогічного університе-ту імені Михайла Коцюбинського]. Серія : Історія. – 2010. – Вип. 18. – С. 281-285. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzvdpu_ist_2010_18_57.pdf; Політика соціалістичного уряду Іспанії в сфері малого та середнього бізнесу (1982-1996 рр.) [Електронний ресурс] / В. Ю. Годлевська // Наукові праці історично-го факультету Запорізького національного університету. – 2013. – Вип. 37. – С. 235-240. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Npifznu_2013_37_51.pdf; Політика соціалістичного уряду Іспанії у сфері туризму як важливої галузі національної економіки (1982 – 1996 рр.) [Електронний ресурс] / В. Ю. Годлевська // Нау-ковий вісник Ужгородського університету. Сер. : Історія. – 2013. – Вип. 1. – С. 112-119. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nvuuist_2013_1_18.pdf; Церковно-державні відносини в Іспанії в умовах утвер-дження демократії (1982-1996 рр.) [Електронний ресурс] / В. Ю. Годлевська // Гілея: науковий вісник. – 2013. – Вип. 79. – С. 118-122. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/gileya_2013_79_37.pdf

Годлевська В. Ю. Реформування правоохоронних органів Іспанії в умовах консолідації демократії Украї-на–Європа–Світ./ В. Ю. Годлевська. Міжнародний збірник наукових праць. Серія Історія, міжнародні від-носини. – Тернопіль ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2011. – Вип. 6–7.– С. 210–218.

Коннова М.В. Громадянська війна в Іспанії 1936-1939 років у зарубіжній історіографії / М.В. Коннова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Вин. 12. Серія: Історія: Збірник наукових праць /За заг. ред. проф. П.С. Григорчука – Вінниця, 2007. – 405 с. – С. 331-334; Історична наука СРСР та Заходу про причини громадянської війни в Іспанії 1936-1939 рр. [Текст] // Наукові записки ТДПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – 2003. – Вип. 4. – С. 298-302; Los Mitos de la Guerra Civil. [Електронний ресурс] – Madrid: La Esfera de los Libros, 2003. – 605 P.- Режим доступу: http://www.kymu.edu.ua/vmv/v/03/konnova.htm.

Коннова М. В. Громадянська війна в Іспанії (1936-1939 роки): Історіографія: автореф. дисертації на здо-буття наук. ступеня канд. істор. наук: спец. 07.00.06 «Історіографія, джерелознавство та спеціальні істори-чні дисципліни» / Майя Вікторівна Коннова – Київ, 2004. – 20 с.

Павлишена Ю. В. Внутрішня політика франкістського режиму в Іспанії. 1939-1975 рр.: дис. на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук: спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Ю. В. Павлишена – К., 2007. – 194 с.; Внутрішня політика франкістського режиму у 1939-1945 роках. // Вісник Київського міжна-родного університету. Серія: Міжнародні відносини. – К.:КиМУ.– Вип.4. – 2005. – С.126-138.; Проблема-тика авторитаризму розвитку (на прикладі франкістської Іспанії 1960-х – першої половини 1970-х років) // Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Міжнародні відносини. – К.: КиМУ. – Вип.5. – 2007. – С.161-173.

Беловолов Ю. Политическая система современной Испании (1975-1995) / Юрий Григорьевич Беловолов. – Донецк: ДГУ, 1997. – 73 с.; Реформы Карла ІІІ в испанских колониях Америки (ХVІІІ век) / Юрий Григо-рьевич Беловолов. – Донецк: ООО «Цифровая типография», 2006. – 231 с.; Бєловолов Ю.Г., Харенко М.А. Нові ліві в Латинській Америці // Наука, релігія, суспільство. – 2008. – № 2. – С.3-9.; Внутри- и внешнепо-литические факторы интеграции Испании в НАТО // Вступ до міжнародних відносин. – Донецьк: ДонНУ, 2008. – №7. – С.42-54.; Opus Dei і його вплив на економічні реформи в Іспанії середини ХХ ст. // Вступ до міжнародних відносин. – Донецьк: ДонНУ, 2011. – №10. – С. 5-13.; El hispanismo en Ucrania: proceso de formacion y su desarrollo // II Congreso de Hispanistas de Ucrania: «Gongora y el Siglo de Oro». Actas. – Universidad Nacional de Donetsk, 2011. – P. 36-47.; Нелегальна міграція до Іспанії з Африки. // Вступ до мі-жнародних відносин. – Донецьк: ДонНУ, 2010. – №9. – С.19-26.; Попытка военного переворота в Испании 23 февраля 1981 г. // Вступ до міжнародних відносин. – Донецьк: ДонНУ, 2012. – №11. – С.33-34.

Беловолов Ю. Г. Рабочий класс Кубы в борьбе за единство демократических антиимпериалистических сил (1925-1952 гг.) [Текст] : автореф.дис...д-ра ист.наук:07.00.03 / Беловолов Юрий Григорьевич; АН СССР, Институт Латинской Америки, 1991. – 39 с.; Рабочее движение на Кубе (1933-1952 гг.) [Текст] / Ю. Г. Бе-ловолов. – Донецк : Кассиопея, 1999. – 248 с.; Беловолов Ю. Революционные антиимпериалистические вы-ступления трудящихся в 30-е годы // Иностранные монополии на Кубе. 1898-1958 годы – М., 1976. С.231-262.

Бредіхин А.В. Формування та еволюція пероністського режиму в Аргентині (1946-1989 рр.). Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора історичних наук за спеціальністю 07.00.02 – всесвітня історія. – Доне-цький національний університет. – Донецьк, 2007.; Бредіхин А. В. Вплив гібралтарського питання на від-носини Великої Британії та Іспанії (1956-2011 рр.) [Електронний ресурс] / А. В. Бредіхин, Н. О. Лесіва // Історичні і політологічні дослідження. – 2013. – № 4. – С. 289-294.; Бредіхин А.В. Вплив перонізма на від-носини Аргентини з США // Наука. Релігія. Суспільство. – 2006. – №2. – С.14-21.; Причини перемоги пе-ронізму // Історичні і політологічні дослідження./ Гол. ред. П.В.Добров. – Донецьк.– 2004. – №3. – С.196-202.

Темірова І. Ю. Трансформація імміграційної політики Португалії [Текст] / І. Ю. Темірова // Економічний часопис – ХХІ. – 2011. – № 11/12. – С. 33-36.; Модель розселення українців в Іспанії та Португалії як інди-катор інтеграції [Текст] / І. Ю. Темірова // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки: На-ук. вісник: зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова, Українська АН. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2010. – Вип. 32. – С. 285-291.; Порівняльний аналіз структурної інтеграції українських іммігрантів Португалії та Іспанії / І. Ю. Темірова // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : Наук. вісник : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Українська АН. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 45 (№ 3). – С. 659-667.

Лесіва Н. О. Гібралтар у відносинах Великої Британії та Іспанії (1998 – 2009 рр.): теоретичний аспект / Н. О. Лесіва // Наука. Релігія. Суспільство. – 2014. – № 3. – С. 9-15.;. Проблема Гібралтару в контексті від-носин Великої Британії та Іспанії (1960 – 2010 рр.) [Електронний ресурс] / Н. О. Лесіва // Наука. Релігія. Суспільство. – 2011. – № 4. – С. 47-50.

Лаврова І. І. Соціальна політика в Аргентині в умовах неоліберальної моделі розвитку (90-ті роки XX сто-ліття) [Текст]: дис... канд. іст. наук: 07.00.02 / Лаврова Ірина Іванівна, Донецький національний ун-т. – До-нецьк, 2006. – 196 арк.

Лук’янов О. П. Проблема Гібралтару в зовнішній політиці Іспанії, 1963 – 1985 рр. Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.02 / О.П. Лук’янов; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. – Луганськ, 2003. – 20 с.; Проблема Гибра-лтара в британо-испанских отношениях: к истории вопроса // Вісник Луганського державного педагогічно-го університету імені Тараса Шевченка. – 2000. – № 12 (32). – С. 32-39.; Вплив проблеми Гібралтару на ін-теграцію Іспанії в НАТО та ЄС у 80-х рр. ХХ ст. // Вісник Луганського державного педагогічного універ-ситету імені Тараса Шевченка. – 2002. – № 2 (46). – С. 31-41.; Испания и ближневосточный конфликт (1982 – 1996) // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 2003. – № 6 (62). – С. 89-94; Проблема самоуправляющихся колоний в политической системе Британской империи конца ХIX – начала ХХ в. // Вісник Луганського державного педагогічного університету імені Тараса Шевченка. – 1999. – № 9 (19). – С. 155-162.; Гибралтар во внешней политике постфранкистской Испании в 1975 – 1996 гг. // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Да-ля. – 2003. – № 5 (63). – С. 96-100.

Кощій Ю. В. Проблема Гібралтару в міжнародних відносинах (1956 – 2006 рр.) [Текст]: дис. ... канд. іст. наук: 07.00.02 / Кощій Юлія Володимирівна ; Нац. акад. наук України, Ін-т історії України. – К., 2011. – 220 арк.; Роль Гібралтару у завойовницьких планах фашистської коаліції у роки Другої світової війни // Український історичний збірник, Вип. 11, 2008. – С. 276-282.; Проблема Гібралтару в контексті інтеграції Іспанії в НАТО // Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії: Рівненській державний гуманіта-рний університет. Збірник наукових праць. Вип.20. – Рівне: РДГУ, 2010. – С.166-170.; Ґенеза проблеми Гі-бралтару в іспано-британських відносинах // Університет. Історико-філософський журнал. – №5 (19). – вересень-жовтень 2007. – С. 90 – 101.

Чума Б. Лібералізм у суспільно-політичному житті Іспанії другої половини XIX століття: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата істор. наук: спец. 07.00.02 «Всесвітня історія». / Богдан Петрович Чума – Львів, 2004. – 19 с.Memoria adulterada y olvidada: unos aspectos sobre la participación de los ucranianos de Halychyna en la Guerra Civil española (1936–1939) // Actas del IV Congreso de Hispaniastas de Ucrania (Lviv, 4 y 5 de octubre de 2013). Kyiv, 2014. Págs. 38–50.; «Невинна жертва» Кримської війни (1853-1856): історія іспанського консула Ф. Бакера-і-Рібаса // Вісник Львівського університету. Серія історична. Львів, ЛНУ ім. Івана Франка, 2013. Вип. 48. С. 488-520; Іспанське консульство в Одесі першої чверті ХІХ ст.: ор-ганізація та напрямки діяльності // Наукові зошити історичного факультету Львівського національного університету. Збірник наукових праць. Вип. 13. Львів, 2012. С.143-153; Іспанська «війна за історію»: полі-тика, історіогафія та шкільна освіта // Україна модерна. Число 19: Як (не) писати підручники з історії. Ки-їв: Критика, 2012. С. 63–88; Relaciones e imágenes recíporocas entre España y países dela Europa del Este en la Edad Barroca //Actas del II Congresode Hispaniastas de Ucrania (Donetsk, 29 y 30 de septiembre de 2011). Kyiv, 2012. Págs. 48–53;

Хосе Луїс Орелья Мартінес. «Іспанія Франко» [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zbruc. eu/node/37187

Чума Б. Динаміка національної ідентичності сучасної Іспанії та її відображення в іспанській історіографії / Богдан Чума // Наукові записки. Серія «Культурологія» Випуск 5., 2010. – С.78-90.

Олійник Н. Чи повстане незалежна Країна Басків? [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.polskieradio.pl/zagranica/news/artykul87017.html; «За еускаді, за її волю»: етнополіичний конф-лікт в країні басків у баченні українських праворадикалів // Проблеми культурної ідентичності та культур-ний проект Європи / Матеріали міжнародної наукової конференції. С- 142-161.

Матлай Л. С. Зовнішньополітичне відомство Іспанії: історія та сучасний організаційно-правовий устрій (1975-2014 рр.) / Л. С. Матлай // Наукові записки Львівського університету бізнесу та права. – 2014. – № 12. – С. 37-41.; Суспільно-політичні погляди Фернандо Морана Лопеса та його діяльність на посаді гла-ви МЗС Іспанії (1982-1985 рр.) / Л. Матлай // Наукові записки [Національного університету «Острозька академія»]. Сер.: Міжнародні відносини. – 2010. – Вип. 2. – С. 57-65.; Франсиско Фернандес Ордоньєс: мі-ністр – реформатор (1985-1992 рр.) / Л. С. Матлай // Гілея. Історичні науки. Філософські науки. Політичні науки : Наук. вісник : зб. наук. праць / Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова, Українська АН. – К. : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2011. – Вип. 51 (№9). – С. 576-580.; Суспільно-політичні погляди дипломата Фернандо Морано Лопеса та його діяльність на посаді глави МЗС Іспанії (1982-1985 рр.) [Текст] / Л. С. Матлай // Науковий вісник Дипломатичної академії України: сборник / Дипломат. акад. України при М-ві закорд. справ України. – К., 2011. – Вип. 17: Зовнішня політика і дипломатія : погляд із XXI століття (до 20-ї річниці незалежності України). – С. 182-190.; Дипломатія Іспанії в період консолідації демократії (80-90-ті роки ХХ століття) [Текст] : автореферат... канд. іст. наук, спец.: 07.00.02 – всесвітня історія / Л. С. Матлай. – К. : Дипломатична акад. Укр. при Мін-ві закордонних справ України, 2012. – 21 с

Матлай Л. С. Членство Іспанії в Організації Об’єднаних Націй (1955-2015 pp.) / Л.С. Матлай//Наукові пра-ці історичного факультету Запорізького національного університету, 2015, вип. 42, с. 279-282.

Матлай Л. С. Ана Паласіо – Глава іспанської дипломатії (2002-2004 рр.) / Л.С. Мталай // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету, 2012, вип. XXXIII С.240-244.

Матлай Л.С. «Podemos» («Ми можемо»): нова партія «невдоволених» владою чи перехід до багатопартій-ної системи в Іспанії? //Сучасне суспільство: політичні науки, соціологічні науки, культурологічні науки, 2015 С.110-118.

Шелюто В. М. Колоніальна політика Іспанії в Африці у 1956-1975 рр.: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня кандидата істор. наук: спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Володимир Михайлович Шелюто – Харків, 1998. – 19 с.

Анастасия Хмель, Европоцентристская риторика Ф. Франко: истоки и аргументы, [w:] Historia III’. Częstochowskie spotkania młodych historyków, red. Norbert Morawiec, Tadeusz Srogosz, wyd. Taurus, Częstochowa-Radomsko 2013, s. 247-259.; Хмель А. О. Дипломатичні відносини франкістської Іспанії з Єв-ропейськими країнами (1939-1975 рр.): дис. на здобуття наукового ступеня кандидата істор. наук: спец. 07.00.02 «Всесвітня історія» / Анастасія Олександрівна Хмель – Миколаїв, 2013. – 238 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.