ЧОРНОМОРСЬКИЙ ЦЕНТРАЛЬНИЙ ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИЙ АРХІВ: ПОДАЛЬШІ РОЗВІДКИ В ІСТОРІЮ ВТРАЧЕНОГО УКРАЇНОЮ АРХІВУ

Л. Л. Левченко

Анотація


В статті викладено результати продовжуваного автором дослідження з історії Чо-рноморського центрального військово-морського архіву. Історія втрати цього архіву Україною та документи, що підтверджують його вивезення до Російської Федерації, бу-ли представлені автором у публікації «Центральний Чорноморський архів: післямова до подій 1934 року», надрукованій в науково-практичному журналі «Архіви України» (2014 р., № 2, С. 165–214). Нині досліджено історію архіву від заснування в 1795 р. до 1934 р., у т. ч. в період гетьманату П. Скоропадського; встановлено прізвища керівників, співробітни-ків і дослідників; розшукано й наведено тексти правил роботи архіву; відомості про склад і зміст його фондів. Доведено, що архів зберігав документи з історії Півдня Украї-ни, Чорноморського військово-морського флоту та портів Чорного моря, а також Азов-ської флотилії за період від 1716 р. до 1918 р. Архів вивозився у кілька етапів: 1924 р., 1925 р., 1934 р. Обсяги вивезених документів вимірюються 15 залізничними вагонами

Ключові слова


Архів Чорноморського департаменту; Архів Штабу Чорноморського флоту; Портовий архів Управління Миколаївського порту; Чорноморський центральний військово-морський архів; Державний архів Миколаївської області

Повний текст:

PDF

Посилання


Левченко Л. Л. Центральний Чорноморський архів: післямова до подій 1934 року [Текст] / Л. Л. Левченко // Архіви України. Науково-практичний журнал. – 2014. – № 2. – С. 165–214.

Соколовъ А. Отчетъ капитанъ-лейтенанта Соколова, о занятіяхъ его въ Черноморскихъ архивахъ. Отъ 20 августа 1853 года (I), отъ 15 сентября 1853 года (II), отъ 15 сентября 1853 года (III), отъ 5 октября 1853 года (IV) изъ Николаева [Текст] / Александр Соколов // Морской сборникъ, издаваемый Морскимъ уче-нымъ комитетомъ. – 1853. – № 10. – С. 330–348; Соколовъ А. Історія русского флота [Текст] / Александр Соколов // Морской сборникъ, издаваемый Морскимъ ученымъ комитетомъ. – 1854. – № 3. – С. 287–296; Елагин С. Отчетъ капитанъ-лейтенанта Елагина о поѣздкѣ лѣтомъ 1860 г. для осмотра архивовъ, и вообще о занятіяхъ по исторіи флота [Текст] / Сѣргей Елагин // Морской сборникъ, издаваемый Морскимъ уче-нымъ комитетомъ. – 1861. – № 1. – С. 204–207.

О распоряжениях по заведению и управлению Черноморского флота и Адмиралтейства: С приложением штата оных: Именной [указ], данный Екатеринославскому и Таврическому генерал-губернатору, генерал-фельдмаршалу князю Потемкину 13 Августа 1785 г. // Полное собрание законов Российской империи. Т. XXII. – СПб., 1830. – Ст. 16240 (С. 440).

Штаты адмиралтейства и флота Черного моря, 13 Августа 1785 г. // Полное собрание законов Российской империи. Т. XLIV. Ч. I: Книга штатов: Отделение второе: Штаты по морской части. – СПб., 1830. – Ст. 16240 (С. 213–215).

Полное собрание законов Российской империи. Т. XXIII. – СПб., 1830. – Ст. 17237.

Штаты Российских флотов, содержащихся на Балтийском, Черном и Каспийском морях, 1 января 1798 г. // Полное собрание законов Российской империи. Т. XLIV. Отд 2. Ч. I. – СПб., 1830. – Ст. 18304 (С. 241).

Багалий Д. Колонизация Новороссийского края и первые шаги его по пути культуры. Исторический этюд. – Киев, 1889. – С. 52–53.

Об обращении Черноморских флотов корабельного и гребного, а равно и Черноморского Морского Прав-ления и верфей, под ведомство Адмиралтейской Коллегии, 12 ноября 1796 г. Именной [указ], данный Ад-миралтейств Коллегии // Полное собрание законов Российской империи. Т. XXIV. Отд. I. – СПб., 1830. – Ст. 17545 (С. 3).

Полное собрание законов Российской империи. Том ХХVII. 1802–1803. СПб., 1830. – Ст. 20406 (С. 243–248).

Полное собрание законов Российской империи. Том ХХVII. 1802–1803. СПб., 1830. – Ст. 20456 (С. 305–306).

О преобразовании Главного Черноморского Управления: Высочайше утвержденный доклад Министра Морских сил 8 Апреля 1808 г. // Полное собрание законов Российской империи. Т. XLIV. Отд. 2. Ч. I.– СПб., 1830. – Ст. 22952 (С. 57–58).

Державний архів Миколаївської області (далі – ДАМО), ф. 168 «Миколаївський адміралтейський собор протопресвітера військового і морського духівництва», оп. 1, спр. 259, арк. 56зв.; спр. 268, арк. 9зв.

ДАМО, ф. 168, оп. 1, спр. 279, арк. 13–13зв.

ДАМО, ф. 168, оп. 1, спр. 462, арк. 21–22.

Высочайше утвержденное мнѣніе Государственнаго Совѣта о[б] образованіи Главнаго управленія Черно-морскаго Флота и портовъ // Собраніе законовъ и постановленій, до части морскаго управленія относя-щихся. 1831-й год. Книжка III. – СПб., 1836. – С. 91–94.

Высочайше утвердженное Положеніе «О раздѣленіи дѣлъ по разнымъ мѣстамъ Главнаго Управленія Чер-номорскаго Флота и Портовъ, и о порядкѣ производства оныхъ» от 16-го декабря 1831-го года // Собраніе законовъ и постановленій, до части морскаго управленія относящихся. 1831-й год. Книжка III. – СПб., 1836. – С. 101–107, 123–125.

Высочайше утвержденный Штатъ Главнаго Управленія Черноморскаго Флота и Портовъ от 16-го декабря 1831 года // Собраніе законовъ и постановленій, до части морскаго управленія относящихся. 1831-й год. Книжка III. – СПб., 1836. – С. 149.

ДАМО, ф. 168, оп. 1, спр. 311, арк. 18-18зв.; спр. 316, арк. 18–19.

ДАМО, ф. 168, оп. 1, спр. 315а, арк. 19-19зв.

ДАМО, ф. 168, оп. 1, спр. 318, арк. 12–13.

ДАМО, ф. 168, оп. 1, спр. 161, арк. 3.

ДАМО, ф. 168, оп. 1, спр. 72, арк. 16; спр. 88, арк. 23; спр. 101, арк. 5; спр. 109, арк. 13; спр. 122, арк. 11; спр. 150, арк. 6; спр. 319, арк. 19–19зв.; спр. 321, арк. 18–18зв.

Соколовъ А. Отчетъ капитанъ-лейтенанта Соколова, о занятіяхъ его въ Черноморскихъ архивахъ. Отъ 20 августа 1853 года, изъ Николаева [Текст] / Александр Соколов // Морской сборникъ, издаваемый Мор-скимъ ученымъ комитетомъ. – 1853, № 10. – С. 346.

Соколовъ А. Історія русского флота [Текст] / Александр Соколов // Морской сборникъ, издаваемый Мор-скимъ ученымъ комитетомъ. – 1854. – № 3. – С. 291.

Разборъ Ф. Ф. Веселаго сочиненія А. П. Соколова: Лѣтопись крушений и пожаровъ судовъ русскаго флота [Текст] / Ф. Ф. Веселаго // Соколов А. П. Русская морская бібліотека, 1701–1851. Исчисленіе и описаніе книгъ, рукописей и статей по морскому дѣлу за 150 лѣтъ. Второе изданіе подъ ред. В. К. Шульца. – СПб., 1883. – С. XV–XVI.

Мельницкий В. П. Нѣсколько словъ объ А. П. Соколовѣ [Текст] / В. П. Мельницкий // Соколов А. П. Рус-ская морская бібліотека, 1701–1851. Исчисленіе и описаніе книгъ, рукописей и статей по моркому дѣлу за 150 лѣтъ. Второе изданіе подъ ред. В. К. Шульца. – СПб., 1883. – С. ХII.

Соколовъ А. Отчетъ капитанъ-лейтенанта Соколова, о занятіяхъ его въ Черноморскихъ архивахъ. Отъ 20 августа 1853 года (I) отъ 15 сентября 1853 года (II), отъ 15 сентября 1853 года (III), отъ 5 октября 1853года (IV) изъ Николаева [Текст] / Александр Соколов // Морской сборникъ, издаваемый Морскимъ уче-нымъ комитетомъ. – 1853. – № 10. – С. 330–348.

Распоряжения правительства № 248 от 7 ноября 1858 г. // Морской сборник. – СПб, 1858. – № 12. – С. LXXXII.

ДАМО, ф. 230 «Канцелярія Миколаївського військового губернатора», оп. 1, спр. 2359, арк. 3,7,8; спр. 2424, арк. 29.

Зубов Б. Н. Развитие кораблестроения на юге России [Текст] / Б. Н. Зубов. – Калининград: Книжное изда-тельство, 1990. – С. 233.

Елагин С. Отчетъ капитанъ-лейтенанта Елагина о поѣздкѣ лѣтомъ 1860 г. для осмотра архивовъ, и вообще о занятіяхъ по исторіи флота [Текст] / Сѣргей Елагин // Морской сборникъ, издаваемый Морскимъ уче-нымъ комитетомъ. – 1861. – № 1. – С. 204–207.

Зубов Б. Н. Развитие кораблестроения на юге России [Текст] / Б. Н. Зубов. – Калининград: Книжное изда-тельство, 1990. – С. 238.

Свод морских постановлений. Кн. 2. Управление главными портами. – СПб., 1887. – Ст. 103 (прим. 1).

Свод морских постановлений. Продолжение, по 31 декабря 1897 года. Кн. 1. Ч. 1. – СПб: Типография Морского Министерства в Главном Адмиралтействе, 1898. – Ст. 99.

Портовой архивъ. Наказъ портовымъ управленіямъ. Обязанности чиновъ портовыхъ управленій / Продол-женіе Свода Морскихъ постановленій. По 31 декабря 1894 года. Кн.1, част. II. – СПб., 1895. – С. 83–84.

Архивъ Морскаго Министерства. Наказъ Морскому Министерству. Обязанности чиновъ и учрежденій Морскаго Министерства / Продолженіе Свода Морскихъ постановленій. По 31 декабря 1894 года. Кн.1, част. II. – СПб., 1895. – С. 67–70.

Портовый архивъ. Штаты портовыхъ управленій. / Продолженіе Свода Морскихъ постановленій. По 31 декабря 1894 года. Кн.1. Приложеніе къ ст. 98. – СПб., 1895. – С. 83.

Морський екіпаж – військово-морська частина (команда) військово-морського флоту Російської імперії. Флотський екіпаж – базова частина в організації військово-морського флоту Російської імперії. Ластовий екіпаж – нижчі чини, не здатні нести службу у флотських екіпажах, які виконували різні роботи у берего-вих службах військово-морського флоту Російської імперії. Робочий екіпаж – майстрові, які виконували суднобудівні й інші роботи в адміралтействах.

Старшій офицеръ. Флагманы и ихъ штабы / Продолженіе Свода Морскихъ постановленій. По 31 декабря 1894 года. Кн.2. Прод. 1895 г. – СПб., 1895. – С. 33.

Главное Гидрографическое Управленіе / Продолженіе Свода Морскихъ постановленій. По 31 декабря 1894 года. Кн.1, част. II. – СПб., 1895. – С. 24–25.

Росписание дѣл на разряды, общее для всѣхъ учрежденій Морскаго Министерства // Приказы по морскому ведомству. – СПб., 1884. – № 7. – С. 1–13.

Росписание дѣл на разряды по каждому учрежденію особо // Приказы по морскому ведомству. – СПб., 1884. – № 7. – С. 14–77.

Тимберовка суден – капітальний ремонт надводної та підводної частини корпусу дерев’яного судна.

Циркуляр Морскаго Министерства от 24-го апреля 1884 года № 24 // Приказы по морскому ведомству. – СПб., 1884. – № 7. – С. 1.

Списокъ личнаго состава судовъ флота, строевыхъ и административныхъ учрежденій морскаго ведомства. Изданіе статистическаго отдѣленія Главнаго Морского Штаба. Іюльское 1911 года. – СПб., 1911. – С. 591, 780.

Списокъ личнаго состава судовъ флота, строевыхъ и административныхъ учрежденій морскаго ведомства. Изданіе статистическаго отдѣленія Главнаго Морского Штаба. Январсъкое 1914 года. – СПб., 1914. – С. 1914; Списокъ личнаго состава судовъ флота, строевыхъ и административныхъ учрежденій морскаго ведомства. Изданіе статистическаго отдѣленія Главнаго Морского Штаба. Исправлено по 11 апрѣля 1916 года. – СПб., 1916. – С. 1014.

ДАМО, ф. 222 «Миколаївська міська дума», оп. 1, спр. 1814, арк. 6.

Волков С. В. Офицеры флота и морского ведомства. Опыт мартиролога [Текст] / С. В. Волков. – М.: Рус-ский путь, 2004. – С. 223–224.

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах. Т. 2. 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. Упорядн.: В. Ф. Верстюк (керівник), О. Д. Бойко та ін. – К.: Наукова думка, 1997. – С. 58–59.

Українська Центральна Рада. Документи і матеріали. У двох томах. Т. 2. 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. Упорядн.: В. Ф. Верстюк (керівник), О. Д. Бойко та ін. – К.: Наукова думка, 1997. – С. 78–79.

Бойко О. Геополітичні проблеми України в контексті мирних переговорів Української держави из РСФСР (Аналітична записка Д. Донцова «О границях Української держави під виглядом політичним») [Текст] / О. Бойко // Вісник КНЛУ. Серія «Історія, економіка, філософія». Вип. 19. – 2014. – С. 78–88.

Гриценко І. Становлення українського військового флоту. Як це було…[Текст] / Ігор Гриценко // Чорно-морська безпека. – 2011. – № 1 (19). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://unknownwar.info/media/ ec46d2dd/the_Ukrainian_Navy_Formation%20II.pdf

Мамчак М. Чорноморський флот. Курсом до України [Текст] / Мирослав Мамчак. – Севастополь: Про-світа, 2013. – С. 189–191.

Бесѣда с атаманомъ г. Николаева / Трудовая газета. 19 августа 1918 г. – № 2673. – С. 2

ДАМО, ф. Р-577 «Державне підприємство «Суднобудівний завод ім. 61 комунара», оп. 1, спр. 137, арк. 43–45.

ДАМО, ф. П-1817 «Окружний відділ по вивченню історії Комуністичної партії і Жовтневої революції ін-ституту історії партії і Жовтневої революції», оп. 2, спр. 284, арк. 51, 58–63, 88.

ДАМО, ф. Р-88, оп. 1, спр. 11, арк. 7зв.

Мамчак М. Чорноморський флот. Курсом до України [Текст] / Мирослав Мамчак. – Севастополь: Про-світа, 2013. – С. 197.

Мамчак М. Чорноморський флот. Курсом до України [Текст] / Мирослав Мамчак. – Севастополь: Про-світа, 2013. – С. 192–202.

ДАМО, ф. 300 «Миколаївський суднобудівний завод Російського суднобудівного акціонерного товариства «Руссуд», оп. 1, спр. 332, арк. 96.

ДАМО, Ф. Р-87 «Миколаївський державний історичний архів», оп. 1, спр. 69, арк. 40.

ДАМО, ф. Р-88 «Миколаївське окружне архівне управління», оп. 1, спр. 4, арк. 15.

Питання про військові архіви на Вкраїні // Бюлетень Укрцентрархіву. Ч. 3–4(5–6). – Харків, 1–15 лютого 1926 р. – С. 14–16.

ДАМО, ф. Р-88, оп. 1, спр. 11, арк. 1.

ДАМО, ф. Р-87, оп. 1, спр. 69, арк. 32–39.

Федеральный закон от 22 октября 2004 г. № 125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации» (с изме-нениями и дополнениями) / Гарант. Информационно-правовое обеспечение [Электронный ресурс]. – Ре-жим доступа: http://base.garant.ru/12137300/