ІСТОРІОГРАФІЯ ДОСЛІДЖУВАНОСТІ ІСТОРІЇ ГОЛОДОМОРУ 1932-1933РР. НА МИКОЛАЇВЩИНІ В РОКИ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИВЧЕННЯ

М. М. Зеркаль

Анотація


У статті досліджуються наукові роботи присвячені висвітленню трагедії українсь-кого народу в 1932 – 1933 роках. Здобуття Україною незалежності відкрила перед дос-лідниками двері архівів та можливість всебічно розглянути та реконструювати істо-ричне минуле рідної землі. Разом з позитивними аспектами об’єктом дослідження ста-ла і трагедія штучного голодомору 1932-1933 років. Частина науковців зосередила свою дослідницьку роботу на глибокому вивченні всіх документів про трагедію україн-ського народу 30-х років. Особливу актуальність, на думку автора, набуває вивчення краєзнавчого матеріалу, висвітлення для широкого кола читачів дійсно наукових робіт по відновленню історичної пам’яті, правди, справедливості на місцевому матеріалі. Да-ється системний аналіз створення українськими науковцями системного методологіч-ного підходу до створення обґрунтованої концепції щодо застосування нелюдської по-літики яка обумовила загибель мільйонів селян України. Розкривається тоталітарний та нелюдський характер радянської влади

Ключові слова


тоталітарна система; злочин; геноцид; голодомор; партійний апа-рат; ідеологія; селянство

Повний текст:

PDF

Посилання


Про голод 1932-1933 років на Україні та публікацію пов’язаних з цим матеріалів // Комуніст України. – 1990. – №2.

Марочко І.В., Шаталіна Є.П. Голод на Україні (1932-1933 рр.) // Український історичний журнал. – 1989. – №7-12; 1990. – №1.

Конквест Р. Жнива скорботи. – К.,1993. – 249 с.

33-й: голод. Народна книга-меморіал. – К., 1991. – 391 с.

Голод 1932-1933 років на Україні: очима істориків, мовою документів / Упорядники: Р.Я. Пиріг та ін. – К.: Вид-во політ. літ-ри України,1990. – 605 с.

Кульчицький С.В. 1933: трагедія голоду. – К.,1989. – 50 с.

Кульчицький С.В. Україна між двома війнами (1921-1939 рр.). – Т11. – К. – 1999. – 336 с.

Марочко В. Бодай те лихо не верталось // Сучасність. – 1993. – №2.

Марочко В. Голодомор: біль і жах нашого народу // Культура і життя. – 1990. – 23 вересня.

Марочко В. Голодомор: причини і наслідки // Освіта. Спецвипуск. – Підручник. – 1990. –№1, 2.

Марочко В. Голод на Україні (1931-1933рр.): причини і наслідки // Проблеми історії України: судження і пошуки. Вип.1. – К.:1991.

Колективізація і голод на Україні: 1929-1933. Збірник матеріалів і документів / АН України. Інститут історії України та ін.: Упоряд.: Г. М. Михайличенко, Є. П. Шаталіна; Відп. ред.: Кульчицький С. В. – Київ: Наукова думка, 1992. –736 с.

33-й: голод: Народна Книга-Меморіал / Упоряд.: Л.Б. Коваленко, В.А. Маняк – К.: Рад. письменник. 1991. – 584 с.

Чорна книга України: зб. Документів, архів. Матеріалів, листів, доп., ст., досліджень, есе / Упоряд., ред. Ф.Зубанича. – К.: Вид. центр «Просвіта», 1998. – 784 с.

Білокінь С. Масовий терор як засіб державного управління в СРСР: джерелознавче дослідження. – Т.1. – К.:1999. – 448 с.

Белоконь С. Механизм большевистского насилля. Конспект исследования. – К.: 2000.1.17.Вакулищин С. Чи був голодомор у Києві? – К.,1997.

Гудима А. Кара без вини. – К.:Урожай. – 1993.

Шитюк М.М. Голод 1932-1933 років на території Миколаївщини в книзі. Голод-геноцид 1932-1933 рр. в Україні: історико-політологічний аналіз соціально-демографічних та морально-психологічних наслідків // Матеріали міжнародної конференції. – К – Нью-Йорк. – 2000. – С. 278-298.

Голод-геноцид 1932-1933 років на території Миколаївщини: погляди істориків, очевидців, архівні ма-теріали (до 70-річчя трагедії) / Редкол.: О.М.Гаркуша (голова) та ін. – Миколаїв: Вид-во ім. П. Могили, 2003. – 200 с.

Миколаївщина: колективізація сільського господарства і голод (1929-1933): Док. і матеріали / Авт. кол.: під керівництвом Шитюка М.М / МННЦ ОДУ ім. І.І.Мечникова, Держ. архів Миколаїв, обл. – Миколаїв: Тетра, 2000. – 212 с.

Трагедія століття: голодомор 1932-1933 років на Миколаївщині / Редкол.: О.М.Гаркуша (голова) та ін.; Миколаїв, облдержадмін. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім. П.Могили, 2003. – 471 с.

Шитюк М.М., Бахтін A.M. Південна Україна: колективізація і голод (1929-1933 роки): Монографія. – Ми-колаїв: Аскел, 2007. – 512 с.

Шитюк М., Горбуров К. Миколаївщина в голодних 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947 роках. – Миколаїв: Вид-во І.Гудим, 2007. – 155 с.

Шитюк М.М. Голодомори XX століття: 1921-1923, 1932-1933, 1946-1947. – К.: Геліон, 1997. – 60 с.

Смертю смерть подолали: Голодомор в Україні 1932-1933 pp. / Панченко П.П., Литвин В.М., Шитюк М.М. – К.: вид. України, 2003. – 753 с.

Шкварець В.П., Горбуров Є.Г., Горбуров К.Є. Історіософія та історіографія голодів-людоморів на Мико-лаївщині. – Миколаїв: Шамрай, 2008. – 288 с.

Бахтін A.M. Наслідки голодомору в південних областях України // Гуманітарно-економічні дослідження: 36. наук, праць. – Миколаїв; Одеса, 2005. – Т.2. – С.299-309.

Бахтін A.M. Причини голоду-геноциду в південному регіоні України // Гуманітарно-економічні до-слідження: 36. наук, праць. – Миколаїв; Одеса, 2005. – Т.1. – С.217-226.

Бахтін A.M. Репресивно-каральні заходи влади проти селян Півдня України у період голоду 1932-1933 років // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2005. – Вип. 11. – С.175-178.

Друмов В.І. Документи про трагедію голодомору 1932-1933 рр. на Миколаївщині // Тези доповідей та по-відомлень першої Миколаївської обласної краєзнавчої конференції, присвяченої 50-річчю Великої Пере-моги. – Миколаїв, 1995. – С. 37.

Козирева М.Е. Голод 1921-1923 рр. у німецьких колоніях на Миколаївщині // Наукові праці МФ НаУКМА. – Миколаїв, 2001. – Т.10. – С.89-92.

Кондратов В. Документальні свідчення про трагічні події вжитті селянства Миколаївщини наприкінці 20-х – на початку 30-х років // «Історія, Етнографія. Культура. Нові дослідження»: III Миколаїв, обл. краєзн. конф. – Миколаїв, 2000. – С. 341-343.

Котляр Ю.В. Ментальність південноукраїнського селянина і голодомор 1932-1933 років // Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу: Матер. Всеукр. наук. конф. – К., 2003. – С.185-190.

Ліньов А.А. Колективізація та голод 1929-1933 років на території сучасної Миколаївщини // Україна в новому тисячолітті очима молодих фахівців. – Миколаїв, 2000. – С.54-60.

Садовничий В. Голодомор 1932-1933 рр. в Україні та на Миколаївщині // Україна в новому тисячолітті очима молодих фахівців. – Миколаїв, 2000. – С. 22-25.

Соболь П. Голод-геноцид 1932-1933 років на Миколаївщині: історіографічний аналіз // Гуманітарно-економічні дослідження: 36. наук, праць. – Миколаїв; Одеса, 2005. – Т.1. – С.162-173.

Соболь П. Голодомор 1932-1933 років: особливості соціальних патологій // Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу: Матер. Всеукр. наук. конф. – К., 2003. – С.164-173.

Тригуб П. Трагедія у Пересадівці: Сторінка з історії голоду на Україні в 1932-1933 рр. // V Всеукраїнська конференція «Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України». – К.; Кам’янець-Подільський, 1991. – С. 314-315.

Федьков І. Голод 1932-1933 років на Миколаївщині // V Всеукраїнська конференція «Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України». – К.; Кам’янець-Подільський, 1991. – С.312-313.

Шитюк М.М. Голод-геноцид 1932-1933 років на території Миколаївщини // Голодомор 1932-1933 років як величезна трагедія українського народу: Матер. Всеукр. наук. конф. – К., 2003. – С.174-184.

Шитюк М.М. Голод-геноцид 1933 року: історико-політологічний аналіз соціально-демографічних та мо-рально-психологічних наслідків на території Миколаївщини // Миколаївщина: літопис історичних подій. – Херсон, 2002. – С. 344-363.

Ліньов А., Шитюк М. Колективізація і голод 1929-1933 років на Миколаївщині // Щотижня. – 1997. – 31 трав.; 14, 28 черв.; 12, 26лип.

Макарчук С., Степаненко М. Голодомор на Миколаївщині // Рідне Прибужжя. – 2000. – 25 листоп.

Мельник М. Три голодомора // Наш город. – 2007. – 12-20 нояб. (№ 46). – С. 18.

Не тільки про хліб: Голодомор-33 // Південна правда. – 1991. – 23 лют.

Никольчук Н. О голодоморе 1932-1933 гг. на Николаевщине // Южная правда. – 2007. – 24 нояб.

ПлясковЛ. «Проступок...»: [Спогад про голодомор 1933 р.] // Південна правда. – 1990. – 23 груд.

Прусов П. Свідчення про геноцид 1932-33 років: // Губернская неделя. – 2005. – 6 дек.

Серединський О. Голодомор 1932-1933 років: [Арбузинський р-н] // Нове життя. – 2005. – 26 листоп.

Серединський О. Голодомор 1932-1933 років на Миколаївщині // Вечерний Николаев. – 2005. – 26 нояб.

Серединський О. Голодомор 1932-1933 років: Документи Державного архіву Миколаївської області свід-чать // Рідне Прибужжя. – 2003. – 27 берез.

Серединський О. Національна трагедія: 1932-1933рр.: [Миколаївський р-н] // Маяк. – 2005. – листоп.

ЛіньовА., Шитюк М. Колективізація і голод 1929-1933 років на Миколаївщині // Щотижня. – 1997. – 31 трав.; 14, 28 черв.; 12, 26лип.

Макарчук С., Степаненко М. Голодомор на Миколаївщині // Рідне Прибужжя. – 2000. – 25листоп.

Мельник М. Три голодомора // Наш город. – 2007. – 12-20 нояб. (№ 46). – С.18.

Не тільки про хліб: Голодомор-33 // Південна правда. – 1991. – 23 лют.

Никольчук Н. О голодоморе 1932-1933 гг. на Николаевщине // Южная правда. – 2007. – 24 нояб.

ПлясковЛ. «Проступок...»: [Спогад про голодомор 1933 р.] // Південна правда. – 1990. – 23 груд.

Прусов П. Свідчення про геноцид 1932-33 років: // Губернская неделя. – 2005. – 6 дек.

Серединський О. Голодомор 1932-1933 років: [Арбузинський р-н] // Нове життя. – 2005. – 26 листоп.

Смугляков К. Люди вмирали, а хліб йшов на експорт //Радянське Прибужжя. – 1993. – 9 верес.

Столяров І. Річниця голодомору на Миколаївщині //Український Південь. – 2002. – 28 листоп. – С.З.

Сторінки голодомору: За спогадами нашихземляков // Щотижня. – 1992. – 21 лют. – С.7.

Толочик П. Хвилина немовчання: Сторінки щоденника із тридцять третього // Рідне Прибужжя. – 2004. – 30 листоп.

У пам’яті навічно: [Голодомор 1932-1933 рр. у Доманівському р-ні] // Трибуна хлібороба. – 2008. – берез.

Фомін І. Випробування голодом // Щотижня. – 1993. – 8 трав. – С.7-8.

Фомін І. Слово про 33-ій рік: Спогади свідка // Голос Баштанщини. – 1992. – 10, 14, 17, 21 жовт.

Холявко В. Голодомор 1932-1933 років: [Миколаївський р-н] // Маяк. – 2007. – 24листоп.

Чуніхін В. Голодомор // Південна правда. – 1990. – 28 листоп.

Чуніхін В. Дорогою сліз і смерті: [Голод 1932-1933 на Миколаївщині] // Ленінське плем’я. – 1989. – 18 черв.

Чунихин В. Черные зерна 1933 года // Николаевские новости. – 1999. – 10 нояб.

Шитюк М. Голод 1932-1933 років на території Миколаївщини // Український Південь. – 2005. – 24листоп. – 1 груд. (№45). – С.6.

Шитюк Н. Голод- геноцид 1933 года натерритории Николаевщины: К 70-летию трагедии // Южная правда. – 2003. Смугляков К. Люди вмирали, а хліб йшов на експорт //Радянське Прибужжя. – 1993. – 9 верес.

Столяров І. Річниця голодомору на Миколаївщині // Український Південь. – 2002. – 28 листоп. – С.3.

Сторінки голодомору: За спогадами нашихземляков // Щотижня. – 1992. – 21 лют. – С. 7.

Толочик П. Хвилина немовчання: Сторінки щоденника із тридцять третього // Рідне Прибужжя. – 2004. – 30 листоп.

У пам’яті навічно: [Голодомор 1932-1933 рр. у Доманівському р-ні] // Трибуна хлібороба. – 2008. – берез.

Фомін І. Випробування голодом // Щотижня. – 1993. – 8 трав. – С.7-8.

Фомін І. Слово про 33-ій рік: Спогади свідка // Голос Баштанщини. – 1992. – 10, 14, 17, 21 жовт.

Холявко В. Голодомор 1932-1933 років: [Миколаївський р-н] // Маяк. – 2007. – 24 листоп.

Чуніхін В. Голодомор // Південна правда. – 1990. – 28 листоп.

Чуніхін В. Дорогою сліз і смерті: [Голод 1932-1933 на Миколаївщині] // Ленінське плем’я. – 1989. – 18 черв.

Чунихин В. Черные зерна 1933 года // Николаевские новости. – 1999. – 10 нояб