ГОСПОДАРСЬКА ТА ГРОМАДСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ДИНАСТІЇ ХАРИТОНЕНКІВ ЗА ДОКУМЕНТАМИ ДЕРЖАВНОГО АРХІВУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

О. М. Гайдай

Анотація


Архівні документи, безперечно є складовою частиною культурної спадщини українсь-кого народу. Необхідність наукового дослідження ролі династії Харитоненків у госпо-дарському та громадському розвиту Російської імперії другої половини ХІХ – початку ХХ століття зумовлює потребу аналізу широкого кола архівних документів. Однак, у сучасній українській історіографії практично відсутні праці, спеціально присвячені окре-сленій проблемі. У радянський період в результаті цілеспрямованого втручання в ро-боту істориків відбувалося знеособлення історії, були штучно звужені тематичні межі досліджень, особливо тих, що стосувались біографічної історії. Зневага принципами іс-торизму і об’єктивності привела до нівеляції і приниження ролі особи в історії.
Найбільша та найвагоміша група документів з історії господарської та громадської діяльності зберігаються у Державному архіві Сумської області. Фонди заводів і маєтків родини Харитоненків містять бухгалтерські книги, відомості про хід робіт, баланси, звіти, акти ревізій, списки робітників, описи майна, технічні відомості про виробницт-во.Вони мають велике значення для дослідження господарської та громадської діяльно-сті династії Харитоненків, вивчення їх історичного досвіду. Представники цієї династії подолали нелегкий шлях від селян слободиНижньоїСироватки Сумського повіту Харків-ської губернії, до найзаможніших та відомих не лише у Росії цукрозаводчиків. Завдяки їх наполегливій праці провінційне місто Суми перетворилося на провідний центр цукрово-рафінадної галузі Харківської губернії. Фонди Державного архіву Сумської області нада-ють можливість вивчення комплексу матеріалів, сукупності документів державного, політичного, наукового, народногосподарського та культурного призначення, що утворив-ся внаслідок різноманітної діяльності родини Харитоненків та їх підприємств. Загаль-новідомо, що документи є засобом закріплення різними способами на спеціальнихмате-ріалах інформації про факти, події, явища, об’єктивну дійсність і розумову діяльність людини, але саме документи особового походження є невичерпним джерелом з історії всіх проявів інтелектуальної і громадської думки


Ключові слова


архів; архівні фонди; господарська діяльність; підприємець; цукрова промисловість; джерела особового походження

Повний текст:

PDF

Посилання


Вся Россия. Русская книга промышленности, торговли, сельскогохозяйства и администрации. Торгово-промышленный адрес-календарь Российской империи. Издание А.С. Суворина, 1899. – С.1005.

Покидченко Л. А. Документи з історії родини Харитоненків у Державному архіві Сумської області / Л. А. Покид-ченко // Матеріали історико-краєзнавчої конференції до 190-річчя з дня народження І. Г. Харитоненка. – Су-ми: ДВНЗ «УАБС», 2012. – С. 62-69.

Держархів Сумської обл., ф. 1, оп. 1, спр. 19, арк. 1 зв.; спр.37, арк..97; спр.41, арк. 20-21; спр. 55, арк. 1 – 4.

Держархів Сумської обл., ф. 2, оп. 1, спр. 10 а, арк. 34 а.

Держархів Сумської обл., ф. 354, оп. 1, спр.12, арк. 75; спр.19,арк.. 19-20;спр.23, арк. 15, 17.

Держархів Сумської обл., ф.767, оп. 1, спр. 17, арк. 288–289.

Держархів Сумської обл., ф. 767, оп. 1, спр. 17, арк. 969.

Держархів Сумської обл., ф. 767, оп. 1, спр. 18, арк. 57б зв.

Держархів Сумської обл., ф. Р-2362, оп. 1, спр. 5, арк. 10.

Держархів Сумської обл., ф. Р-2362, оп. 1, спр. 4, арк. 2-3.