ДОКУМЕНТИ АРХІВУ ОУН У КИЄВІ ПРО УКРАЇНСЬКУ ЕМІГРАЦІЮ В НІМЕЧЧИНІ В 1920-1945 рр.

Д. В. Бурім, Ю. А. Черченко

Анотація


В Архіві ОУН у Києві зберігаються документи єдиної ОУН до 1940 р., а після розколу організації – документи ОУН під проводом Андрія Мельника.
В міжвоєнний період було створено відділ ОУН в Німеччині, який очолював Ріко Ярий (Карпат), в Берліні працювала Націоналістична пресова служба на чолі з Орестом Че-меринським (Ярослав Оршан). Активну участь брали українські націоналісти і в засну-ванні та роботі Українського національного об’єднання (УНО) в Німеччині, вони факти-чно складали керівництво УНО і редакцію пресового органу УНО «Українського Вісника».
Документи архіву, що містять інформацію про тогочасну українську громаду в Німе-ччині, мають безпосереднє відношення до Організації українських націоналістів. Переду-сім, це листування чільних діячів ОУН, в якому обговорювалися ті чи інші аспекти украї-нського життя в міжвоєнній Німеччині, ставлення ОУН до різних українських політичних партій та організацій, що діяли на цьому терені, проблеми діяльності осередків ОУН в Німеччині. Німеччина посідала важливе місце в діяльності Голови Проводу українських націоналістів Євгена Коновальця, який протягом 7 років (1923 -1930) жив в Берліні. В цьому місті він проводив зустрічі з українськими та закордонними державними і полі-тичними діячами, в 1933 р. в Берліні була скликана Конференція ОУН з представниками Крайової екзекутиви ОУН на західноукраїнських землях.
Крім інформації з історії ОУН в цих документах містяться згадки про відомих україн-ських державних, військових і політичних діячів, про культурні події з життя української емігрантської громади в Німеччині, релігійне життя, про матеріально-побутові умови


Ключові слова


архів; документи; еміграція; Організація українських націоналістів; Німеччина; Українське національне об’єднання в Німеччині; Євген Коновалець; Ріко Ярий; Михайло Селешко

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрієвський Д. Міжнародна акція ОУН./ Організація українських націоналістів. 1929–1954. Збірник стат-тей у 25-ліття ОУН. – На чужині, 1955. – С. 141–166.

Андрій Мельник. Спогади. Документи. Листування / Упор. О. Кучерук, Ю. Черченко. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2011. – 551 с.

Бурім Д. Джерела до історії діяльності Української установи довіри в Німеччині в 1938–1945 рр. // Істори-чний архів. Наукові студії. – Миколаїв, 2015. – Вип. 15. – С. 174–193.

Бурім Д., Черченко Ю. Документи Богдана Кентржинського про українські громади в Німеччині та країнах Скандинавії // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених і аспірантів / Інститут української археог-рафії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України – К., 2012. – Т. 24. – С. 597–623.

Документи і матеріали з історії ОУН. – К., 2005. – Т. 1. 1927-1930 / Упор. Ю. Черченко, О. Кучерук. – 480 с.

Документи і матеріали з історії ОУН. – К., 2010. – Т. 2. Ч. 1. 1931-1934 / Упор. Ю. Черченко. – 464 с.

Документи і матеріали з історії ОУН. – К., 2007. – Т. 2. Ч. 2. Листування Є. Коновальця з Д. Андрієвським (1927-1934 рр.). /Упор. Ю. Черченко. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 2007. – 535 с.

Документи і матеріали з історії ОУН. – К., 2002. – Т. 7. Документи Комісії державного планування ОУН (КДП ОУН) / Упор. О. Кучерук, Ю. Черченко. – 207 с.

Документи і матеріали з історії ОУН. – К., 2004. – Т. 10. Частина 2. Газета «Українське слово» 1941 року / Упор. О. Кучерук. – 304 с.

Євген Коновалець та його доба. – Мюнхен, 1974. – 1019 с.

Запрошення на надзвичайні загальні збори УНО // Архів ОУН у Києві. – Ф. 1. – Оп. 2. – Спр. 467. – Арк. 9.

Звіт скарбника і культурно-освітнього референта УНО на надзвичайні загальні збори УНО // Архів ОУН у Києві. – Ф. 1. – Оп. 2. – Спр. 467. – Арк. 11-15.

«Здоровий дух у здоровому тілі». Автобіографія Тимоша Омельченка // Архів ОУН у Києві. – Ф. 1. – Оп. 2. – Спр. 464. – Арк. 79-83.

Коваленко Ю. Українське Національне Об’єднання в Німеччині / Організація українських націоналістів. 1929-1954. Збірник статей у 25-ліття ОУН. – На чужині, 1955. – С. 377-392.

Коваленко Ю. Українське національне об’єднання (УНО) в Німеччині / На зов Києва. Український націо-налізм у ІІ світовій війні. Збірник статей, спогадів і документів. – Торонто, Нью-Йорк, 1985. – С. 51-65.

Лист Є. Коновальця до А. Мельника від 6 липня 1920 р. // Архів ОУН у Києві. – Фонд Євгена Коновальця. – Справа «Листування Є. Коновальця з А. Мельником». – Арк. 60-61.

Лист Є. Коновальця до М. Кушніра від 21 січня 1929 р. // Архів ОУН у Києві. – Фонд Євгена Коновальця. – Справа «Листи Є. Коновальця до Богуша (М. Кушніра)». – Арк. 3.

Лист С. Чучмана до Є. Коновальця від 11 листопада 1937 р. // Архів ОУН у Києві. – Ф. 1. – Оп. 3. – Спр. 3. – Арк. 286, 286 зв.

Маруняк В. Українське громадське життя в Німеччині під час Другої світової війни / Непогасний огонь віри. Збірник на пошану полковника Андрія Мельника Голови Проводу українських націоналістів. – Па-риж, 1974. – С. 309-351.

Протокол надзвичайних загальних зборів УНО в Німеччині від 12 травня 1940 р. // Архів ОУН у Києві. – Ф. 1. – Оп. 2. – Спр. 467. – Арк. 1-8.

Протокол із засідань Ревізійної комісії УНО // Архів ОУН у Києві. – Ф. 1. – Оп. 2. – Спр.467. – Арк. 10.

Самчук Улас. На білому коні. Спомини і враження. – Вінніпеґ, 1972. – 249 с.

Черченко Ю. Архів ОУН у Києві.// Український археографічний щорічник. – Нова серія. Вип. 12. – К., 2007. – С. 25-31.

Черченко Ю. Документи Богдана Кентржинського в Архіві ОУН у Києві // Український археографічний щорічник. Нова серія / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України. – Вип. 13/14. – К., 2009. – С. 173-190.

Черченко Ю. Документи Архіву ОУН у Києві про життя та діяльність українського журналіста і історика Богдана Кентржинського // Наукові записки. Збірник праць молодих вчених та аспірантів. – Т. 21. – К., 2010. – С. 451-465.

Черченко Ю. Листування Леоніда Мосендза з Михайлом Селешком (1938-1939 рр.) // Пам’ятки. Археог-рафічний щорічник. – Т. 9. – К., 2008. – С. 3-23.