УРБАНІЗАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ ТА ШЛЯХИ ВИРІШЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРОБЛЕМ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ ПІВДНЯ УКРАЇНИ У 60-х рр. ХХ ст.

О. Шарін

Анотація


Статтю присвячено урбанізації та вирішенню соціальних проблем міського насе-лення Півдня України. На основі аналізу архівних та статистичних даних показано про-цеси урбанізації, що розпочалися в досліджуваному регіоні. Проаналізовано показники стану розвитку житлових фондів регіону. У зв’язку із розширенням інфраструктури міст, з’ясовано необхідність будівництва дитячих садків, загальноосвітніх шкіл, транс-портної мережі. Загалом Південь України не виділявся особливою специфікою в УРСР, тому чисельність міського населення прогресувала на рівні із загально республікансь-кими показниками. Найбільш переконливими прикладами слугують зміни в урбанізацій-них процесах досліджуваного регіону, а саме Миколаївській, Одеській та Херсонській об-ластях.

Ключові слова


соціальний добробут; урбанізація; Південь України; інфраструктура; житловий фонд; будівництво

Повний текст:

PDF

Посилання


Авдальян М.М. Збірка статей із краєзнавства / М.М. Авдальян – Херсон: РІПО, 2010. – 100 с.

Баран В.К. Україна в новітній історії (1945-1991 рр.) / В.К.Баран – Львів, 2003. – 667 с.

Бойко О.Д. Історія України у XX столітті (20-90-ті роки): Навч. посібник для студентів / О.Д.Бойко. – Ні-жин, 1994. – 256 с.

Державний архів Миколаївської області (ДАМО). – Ф. Р-2133. – О. 8 – Спр. 194. – Арк. 7.

ДАМО. – Ф. Р-2133.– О.8 – Спр. 194. – Арк. 38.

ДАМО. – Ф. Р-2133.– О.8 – Спр. 366. – Арк. 38.

ДАМО. – Ф. Р-2133.– О.5 – Спр. 1617. – Арк. 131-137.

ДАМО. – Ф. Р-91. – О.2 т.1. – Спр.162. – Арк. 172 – 180.

ДАМО. – Ф. Р-91. – О.2 т.1. – Спр.163. – Арк. 10 – 11.

ДАМО. – Ф. Р-91. – О.2 т.1. – Спр.260. – Арк.125.

ДАМО. – Ф. Р-91. – О.2 т.1. – Спр.261. – Арк.73.

ДАМО. – Ф. Р-91. – О.2 т.2. – Спр.382. – Арк. 1 – 4.

Дерев’янкін Т.І. Відродження і спроби перебудови радянської економіки у післявоєнний період (1946-1991 рр.) / Т.І. Дерев’янкін // Актуальні проблеми економіки: науковий економічний журнал – 2009. – №7. – С. 3-14.

Енциклопедія народного господарства Української РСР [Текст]. Т. 3: Мик-Роб. – К., 1971. – 610 с.

Енциклопедія народного господарства Української РСР [Текст]. Т. 4: Ров-Я. – К., 1971. – 593 с.

Економічна історія України : Іс

торико-економічне дослідження : в 2 т. / [ред. рада: В.М.Литвин (голова), Г.В.Боряк, В.М.Геєць та ін. ; відп. ред. В.А.Смолій ; авт. кол.: Т.А.Балабушевич, В.Д.Баран, В.К.Баран та ін.] ; НАН України, Ін-т історії України. – К. : Ніка-Центр, 2011. – Т. 2. – 608 с.

Заседания Верховного Совета СССР четвертого созыва. Первая сессия (2 апреля 1954 г.) – М.: Издание Верховного Совета СССР, 1954. – С. 545-550. – 580 с

Історія селянства Української РСР: У 2-х т., Т.2., Від Великого Жовтня до наших днів / ред. кол. тома: І.І.Компанієць, І.Х.Ганжа, І.І.Слинько; Академія Наук Української РСР, інститут історії. – К.: Науково ду-мка, 1967. – 534 с.

Історія робітничого класу РСР / ред. Д.Є.Лось. – К.: Наукова думка, 1967. – 567 с.

Історія Української РСР: у 8 т., 10 кн., Т. 8. Радянська України в період зміцнення соціалізму і поступового переходу до комунізму (1945 – 1970-ті рр.). Кн. 2. Українська РСР в період розвиненого соціалізму і будів-ництва комунізму (кінець 50-х – 70- ті рр.) / АН УРСР. Ін-т історії; Голова декол.: Ю.Ю.Кондуфор (голов. ред.) та ін..; Редкол. тому: А.В.Лихолат (відп. ред.) та ін. – К. :Наукова думка, 1979. – 698 с.

Історія народного господарства Української РСР. У 3 т., 4 кн. – Том 3, кн. 1 / Т.І.Дерев’янкін, Р.Д.Толстов, Б.М.Орловський [та ін.] / Редколегія тому: Т.І.Дерев’янкін (відп. ред.) [та ін.]. – К.: Наук. думка, 1985. – 464 с.

Історія народного господарства Української РСР. У 3 т., 4 кн. – Том 3, кн. 2 / Т.І.Дерев’янкін, Л.К.Безчасний, Ю.Ф.Воробйов [та ін.] / Редколегія тому: Т.І.Дерев’янкін (відп. ред.) [та ін.]. – К.: Наук. думка, 1987. – 439 с.

Історія міст і сіл Української РСР. Миколаївська область / упоряд. М.П.Бажан, М.К.Білогуров, І.К.Білодід та ін.; голова редколегії П.Т.Тронько ] – К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1971. – 772 с.

Історія міст і сіл Української РСР. Одеська область / [упоряд. М.П.Бажан, М.К.Білогуров, І.К.Білодід, та ін.; голова редколегії П.Т.Тронько ] – К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1969. – 911 с.

Історія міст і сіл Української РСР. Херсонська область / [упоряд. М.П.Бажан, М.К.Білогуров, І.К.Білодід та ін. ; голова редколегії П. Т. Тронько ] – К.: Головна редакція УРЕ АН УРСР, 1971. – 792 с.

Ковальчук В.М. Історія економіки та економічної думки: Навч. посібник. / В.М.Ковальчук, М.В.Лазарович, М.І.Сарай. – К. : Знання, 2008. – 647 с.

Кульчицький С.В. Спроби реформ (1956-1964) / С.В.Кульчицький // Український історичний журнал. – 1998. – №2. – С. 102-114.

Литвин В.М. Україна у другому повоєнному десятилітті (1956-1965) / В.М.Литвин. – К.: Вид. дім «Лі-Терра», 2004. – 272 с.

Малахов В.П. Одесса, 1920-1965 : Люди... События... Факты / В.П.Малахов, Б.А.Степаненко.– Одесса : Наука и техника, 2008.– 503 с.

Миколаївщина в новітній історії. Миколаївщина в середині 1950-1990-х роках / В.П.Шкварець, О.М.Гар-куша, М.М.Шитюк. – Миколаїв: ВД ПП Шатрай, 2007. – С. 162-188.

Народне господарство Української РСР в 1970 році [Текст]: статистичний щорічник. – К. : Статистика, 1971. – 565 с.

Народное хозяйство Николаевской области. Статистический сборник. – Одесса.: Маяк, 1970. – 137 с.

Народное хозяйство Одесской области. Статистический сборник. – Одесса, 1973. – 215 с.

Народное хозяйство Херсонской области. Статистический сборник. – Херсон, 1973. – 183 с.

Основные показатели развития народного хозяйства Николаевской области. – Николаев.:1966. – 66 с.

Руденко М. Д. Економічні монологи: (нариси катастрофічної помилки) / М.Д.Руденко; передм. П.Гри-горенка. – Б.м.: Сучасність, 1978. – 200 с.

Україна: друга половина ХХ століття. Нариси історії. – К., 1997. – 163 c.

Херсонщина: від найдавніших часів до сьогодення : колект. моногр. : 70-річчю утворення Херсон. обл. присвяч. / Л.О. Цибуленко [та ін.]; Херсон. держ. ун-т, Каф. історії України та методики викладання. – Херсон : Вишемирський В. С., 2014. – 360 с.