ДИТЯЧА БЕЗПРИТУЛЬНІСТЬ У ДРУГІЙ РЕЧІПОСПОЛИТІЙ: ПРИЧИНИ ТА СПРОБИ ПОДОЛАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АНОМАЛІЇ

А. А. Котиченко

Анотація


Стаття присвячена проблемі дитячої безпритульності, її витокам та підходам у спробі подолання у Другій Речіпосполитій. Авторкою здійснено спробу проаналізувати причини та чинники, які сприяли поширенню безпритульності серед дітей та підлітків. Виділено основні фактори, які стали визначальними загострили явище дитячої без-притульності: наслідки війни, безробіття, асоціальний спосіб життя, розпад родин, втрата життєвих цінностей та орієнтирів. Доведено, що попри намагання держави усіляко контролювати та подолати проблему, вона все ж виявилася неспроможною її вирішити, відтак переклала частину відповідальності на громадські та релігійні об’єднання

Ключові слова


Друга Річпосполита; безпритульність; діти; аномалія; соціальна політика; історія дитинства

Повний текст:

PDF

Посилання


Bell M. Gabrielle Roy and Antoine de Saint-Exupéry: Terre Des Hommes / M. Bell. – Paris, 1972. – Self and Non-Self. – 325 p.

Закон України про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2623-15

Конвенція про права дитини [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/ 995_021

Ясперс К. Духовная ситуация времени / К. Ясперс. – М. Ad Marginem, 2000. – 450 с.

Кулеба М. В Україні близько 104 тис. дітей виховуються в закладах інституційного догляду [Електронний ресурс] / М. Кулеба. – Режим доступу: http://www.ukrainabezsyrit.org/statti/v-ukraini-104-tys-ditey

Balcerek M. Rozwoj opieki nad dzieckiem w Polsce w latach 1918-1939 / M. Balcerek. – Warszawa, 1978. – PWN. – 392 ss.

Bednarski H. Przemiany struktury i funkcji rodzin polskich w XX i XXI wieku / Henryk Bednarski. // Mazowieckie Studia Humanistyczne. – 2008. – №12. – С. 197–214.

Дильонгова Г. Історія Польщі 1795–1990 / Г. Дильонгова; [пер. з пол. М. Кірсенка]. – К. : Києво-Могилянська Академія, 2007. – 239с.

Domżał U. Opiieka państwa i organiizacji pozarządowych nad dzieckiem w

latach 1919–1939 / U. Domżał. – Lódż, 2009. – 223 s.

Grata P. Polityka społeczna Drugiej Rzeczypospolitej. Red. : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2013. – 315 s.

Instytucja rodziny wczoraj i dziś Perspektywa interdyscyplinarna – Lublin: TOP Agencja Reklamowa Agnieszka Łuczak, 2012. – 203 с. – (Politechnika Lubelska). – (Społeczeństwo i kultura; т. 2).

Jamrożek W. Ogólnopolski Kongres Dziecka z 1938 roku – niedoceniane wydarzenie pedagogiczne Drugiej Rzeczypospolitej / W. Jamrożek // I. Studia. – Warszawa, 2016. – C. 63-70.

Key R. Eastern Europe 1740–1985: feudalism to communism / Robin Key. – London and New York: Harper Collins Academic, 2004. – 290 с.

Lapot M. Z dziejów opieki nad żydowskim dzickiem sierocym we Lwowie (1772–1939) / M. Lapot. – Gliwice, 2011. – 547.

Ustawa o Konstytucji Reczypospolitej Polskiej // Dziennik Ustaw. – 1921. –№ 44. – Poz. 267.|

Карпенко О. Розвиток інституції прийомної сімї як форми опіки над дитиною у Польщі (перша половина ХХ ст.) / Ореста Карпенко. // Порівняльно-педагогічні студії. – 2015. – №2. – С. 5–10.

Majer P. Kierunki i formy polityki społecznej w Drugiej Rzeczpospolitej / P. Majer // Przegląd Polsko-Polonijny. – № 3. – S. 17-36.

Szymczyk K. Opieka nad dzieckiem w Piotrkowie Trybunalskim w okresie międzywojennym (1918-1939) / K. Szymczyk // Koncepcja rozprawy doktorskiej. – 46 s.

Nałęcz D. Kultura Drugiej Rzeczypospolitej / Daria Nałęcz. – Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 2010. – 100 с.

Pakuła M. Przygotowanie zawodowe rodzin zastępczych w kontekście historycznym / Rafał Wawer, Magdalena Pakuła // Edukacja – Technika – Informatyka. – № 1. – S. 226-233.