ДИСКУСІЙНІ АСПЕКТИ НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ВУАН 1921–1928 рр: КАФЕДРИ У СТРУКТУРІ ІСТОРИЧНОГО ЗНАННЯ

С. Г. Водотика, Л. А. Савенок

Анотація


Аналізується питання щодо ролі кафедр у структурі історичного знання Всеукраїн-ської Академії наук у 1921-1928 рр., що наразі залишається дискусійним. Автори на ос-нові вивчення різноманітних джерел стверджують, що термін «кафедра» щодо ВУАН вживається у трьох основних значеннях: наукова спеціальність, асоціація (об’єднання) різноманітних за формою і близьких за науковим напрямком дослідних структур під ке-рівництвом академіка з відповідної наукової спеціалізації. Нарешті, при ВУАН існували науково-дослідні кафедри, які поєднували науково-дослідну роботу з підготовкою науко-вої молоді через аспірантуру. Сформульовано пропозиції щодо творчого використання досвіду 1920-х років у сучасних умовах реформування вітчизняної науки

Ключові слова


Всеукраїнська Академія наук (ВУАН); науково-організаційна струк-тура; кафедра; академічна кафедра; науково-дослідна кафедра; наукова спеціалізація

Повний текст:

PDF

Посилання


Див.: Українська етнологія: Навч. посібник / За ред. В.Борисенко. – К.: Либідь, 2007. – 400 с.

Історики Харківського університету: біобібліографічний довідник / Уклад. О.М. Богдашина, В.І. Бутенко, С.Р. Марченко [та ін.]; відп. ред. проф. С.І. Посохов. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2013. – 284 с.

Див.: Шпак А.В., Юркова О.В. Національна академія наук України / А.В. Шпак, О.В. Юркова // Енциклопе-дія історії України. – Т. 7. – К.: Наук. думка, 2012. – С. 244-262; Савенок Л.А. Розгортання гуманітарних дос-ліджень у Всеукраїнській академії наук / Л.А. Савенок // Проблеми історії України. Респуб. міжвузів. зб-к на-ук. праць. – Вип. 2. – К., 1992. – С. 74-80; Водотика С.Г. Вітчизняна історична наука 20-х років ХХ ст.: нау-ково-організаційні та концептуальні основи функціонування: Навч. посібник. – Херсон: ПРІПО, 2002. – 123 с.

Історія Академії наук України. 1918-1923. Документи і матеріали. – К.: Наук. думка, 1993. – 571 с.

Історія Академії наук України. 1924-1928. Документи і матеріали. – К.: Наук. думка, 1998. – 763 с.

Кодекс законов о народном просвещении // СУ УССР (Сборник узаконений и распоряжений Рабоче-крестьянского правительства Украины). – Харьков, 1922. – № 49. – Ст. 729.

Валерій Андрійович Смолій. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.nasgov/UA/Sities/Personal Site/Pages/default.aspx.

Звідомлення Української Академії Наук у Києві за 1927 рік. – К.: ВУАН, 1928. – 146 с.

Діяльність Історичної секції ВУАН та зв’язаних з нею історичних установ академії в 1926 р. // ВУАН. За-писки Історично-філологічного відділу. – К.: ВУАН, 1928. – Кн. ХVII. – C. V-XXXV.

Багалій Д.І. Автобіографія. П’ятдесят літ на сторожі української науки та культури / Д.І. Багалій // ВУАН. Збірник Історично-філологічного відділу. – № 62. – К.: ВУАН, 1927. – С. 3-29.

Токарев Н.В. Создание и развитие Академии наук Белорусской ССР (1929 – 1941 гг.): дисс…канд. истор. наук: 07.00.02/ Н.В. Токарев. – Минск, 1981. – 200 с.

Матеріали про роботу Українського наукового комітету і його організацій (звіти, операційні та видавничі плани, кошториси). 22.01 – 05.12.1927 р. – Центральний державний архів вищих органів влади та управ-ління України. – Ф. 166. –Оп. 2. – Од. зб. 1156. 258 арк.

Ульяновський В.І. Київська науково-дослідна кафедра історії України академіка М.П. Василенка: Нові матеріали / В.І. Ульяновський // Ucrainica: архівні студії. – Вип. 1. – К.: НАН Укр. Ін-т укр. археографії і джерелознавства ім. М.С. Грушевського, 1997. – С. 5-54.

Юркова О.В. Діяльність науково-дослідної кафедри історії України М.С. Грушевського (1924-1930 рр.) / О.В. Юркова. – К.: Ін-т історії України НАН України, 1999. – 433 с.

Водотика С.Г. Історична наука УСРР 1920-х років: соціополітичні, організаційні та концептуальні основи функціонування: дис…докт. іст. наук: 07.00.01 / С.Г. Водотика. – Київ, 2001. – 543 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.