ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДЛЯ ТОРГОВЕЛЬНОГО ФЛОТУ НА ХЕРСОНЩИНІ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ ст.

Я. А. Нагрибельний

Анотація


У статті проаналізовано проблему становлення й розвитку системи професійної морської освіти на Херсонщині в другій половині ХІХ століття – на початку 1920-х років. З’ясовано стан наукової розробки аналізованої проблеми історичній науці. Матеріал статті репрезентує історичний дискурс розвитку морської освіти на Херсонщині в кін. ХІХ ст., досліджено специфіку підготовки фахівців флоту в історичній площині, а саме в період фундації морської освіти – у кінці ХІХ ст. Акцентовано увагу на чинниках, що впливають на формування особистості майбутнього фахівця морської галузі. Досліджено низку факторів, що корегують цей процес, оскільки одним із таких є навчання у морських закладах освіти, то в матеріалі статті приділено увагу засобам морально-естетичного, фізичного, культурного, релігійного розвитку, які були визначальними в процесі підготовки моряків. У публікації наведено архівні матеріали, які підтверджують проаналізовані нами чинники. Окрему увагу приділено джерельній базі дослідження, засобом якої відтворено образ становлення морської освіти на теренах Херсонщини


Ключові слова


морська професійна освіта; фахівці флоту; формування особистості моряка; фактори впливу; джерельна база; архівні колекції; регіональні проблеми морської освіти

Повний текст:

PDF

Посилання


ДАХО Ф. 212 Херсонське морехідне училище далекого плавання, оп. 1, 237 спр. (1872-1919 рр.)

Спр. 2. Списки поступаючих учнів (1872-1878 рр.), 42 арк.

Спр. 14. Звіт про діяльність морехідних класів (1886 р.), 46 арк.

Спр. 31. Протоколи правління товариства сприяння російському торгівельному флоту (1894 р.), 26 арк.

Спр. 32. Положення про Другий з’їзд російських діячів технічної і професійної освіти в Росії. Звіт про

навчальну діяльність і списки службовців морехідних класів (1894-1895 рр.), 89 арк.

Спр. 105. Квитанції Херсонського казначейства (1904 р.), 48 арк.

ДАХО Ф. 213 Олешківська морехідна школа (1904-1923 рр.), оп. 1, 79 спр.

Спр. 1. Накази головного управління торгівельного мореплавства і портів (1904-1905 рр.), 193 арк.

Спр. 2. Протоколи, відомості, звіти і листування (1904-1905 рр.), 171 арк.

Вейнберг А. Несколько слов о Херсонском училище торгового мореплавания / А. Вейнберг // Морской

сборник. – 1857. – № 6. – С. 296-304.

Виноградов В. Торгово-мореходное образование в России / В.Виноградов. – СПб.: Б.и., 1912. – 278 с.

Золотарёв С.Л. Хроника профессионального образования / С.Л.Золотарев // Русская школа. – 1908. – № 14.

– С. 45-51.

Максин И. Очерк развития промышленного образования в России (1888-1908 гг.) / И. Максин. – СПб.: Б.и.,

– 239 с.

Огородников С. Из прошлого (Черноморские морские училища) / С. Огородников // Морской сборник. –

– № 12. – С. 87-105.

Турченко Ф.Г. Південь України напередодні Першої світової війни / Ф.Г. Турченко // Наукові праці істо-

ричного факультету Запорізького державного університету. – Запоріжжя: «Просвіта», 2004. – Вип. XVII. –

С. 7-47.